Nařízení Komise (ES) č. 1024/2004 ze dne 26. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. května do 30. června 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1024/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1024/2004 ze dne  26. května 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od  1. května  do  30. června 2004
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne 1 8. července 1995  o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa(1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Žádosti o dovozní licence podané pro období od  1. května  do  30. června 2004  se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Žádostem o dovozní licence podaným na období od  1. května  do  30. června 2004  dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  27. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  26. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  SIlva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3.
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.