Nařízení Komise (ES) č. 1029/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1029/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1029/2004 ze dne  27. května 2004 , kterým se stanoví rozsah, v němž mohou být přijímány žádosti o dovozní licence na některé výrobky z odvětví drůbežího masa podané v květnu 2004 v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 2497/96
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2497/96 ze dne  18. prosince 1996 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k opatřením v odvětví drůbežího masa podle dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael(1), a zejména čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Žádosti o dovozní licence podané pro období od  1. května  do  30. června 2004  se vztahují na množství větší než dostupná množství, a je proto třeba je snížit na základě stanovené procentní sazby, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení množství,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1.Žádostem o dovozní licence pro období od  1. května  do  30. června 2004  podaným na základě nařízení (ES) č. 2497/96 se vyhovuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
2.Žádosti o dovozní licence pro období od  1. července  do  30. září 2004  je možné na základě nařízení (ES) č. 2497/96 podat na celkové množství uvedené v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  28. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  27. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 361/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 15).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.