Nařízení Komise (ES) č. 1031/2004 ze dne 27. května 2004 o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1031/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1031/2004 ze dne  27. května 2004  o přidělení licencí na vývoz určitých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v článku 20a nařízení (ES) č. 174/1999
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne  26. ledna 1999 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky(2), a zejména na čl. 20a odst. 11 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
článek 20a nařízení (ES) č. 174/1999 stanovuje postup pro přidělování licencí na vývoz některých mléčných výrobků do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro tutu zemi. Žádosti, které byly podány na kvótový rok 2004/2005, se vztahují na množství, která převyšují dostupná množství. Pro požadovaná množství by proto měly být stanoveny koeficienty přidělení,
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Množství, o něž bylo požádáno v žádostech o vývozní licence na produkty uvedené v čl. 20a odst. 3 nařízení (ES) č. 174/1999 podaných na období ode dne  1. července 2004  do dne  30. června 2005 , se vynásobí následujícími koeficienty přidělení:
          
- 0,659922 u žádostí, které byly podány pro část kvóty uvedenou v čl. 20a odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 174/1999,
          
- 0,296688 u žádostí, které byly podány pro část kvóty uvedenou v čl. 20a odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 174/1999.
          
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  28. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  27. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř.věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř.věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 597/2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 42).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.