Nařízení Komise (ES) č. 1032/2004 ze dne 27. května 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v kvētnu 2004 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1032/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1032/2004 ze dne  27. května 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané v kv>ISO_4>ş>ISO_2>tnu 2004 pro některé mléčné výrobky v rámci některých kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne  14. prosince 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót(2), a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
Žádosti, které byly podány v kv>ISO_4>ş>ISO_2>tnu 2004 ohledně některých produktů uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 2535/2001, se vztahují na vyšší množství, než jaká jsou k dispozici. Je proto vhodné stanovit pro požadovaná množství koeficienty přidělení,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Na množství, o něž bylo požádáno v dovozních licencích na období od  1.  do  10. kv>ISO_4>ş>ISO_2>tna 2004  ohledně produktů, které spadají do kvót uvedených v částich I.A a I.B, body 5 a 6, částich I.F a I.H přilohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, se použijí koeficienty přidělení stanovené v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  28. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  27. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  Generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          
(2) Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 748/2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 3).
          
PŘILOHA I. A.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. B
          
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          PRILOHA I. F.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘILOHA I. H.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.