Nařízení Komise (ES) č. 1044/2004 ze dne 27. května 2004, týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1814/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1044/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1044/2004 ze dne  27. května 2004 , týkající se nabídek podaných v rámci nabídkového řízení pro vývoz ovsa dle nařízení (ES) č. 1814/2003
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne  29. června 1995 , kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro obiloviny, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami(2), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          
s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1814/2003 ze dne  15. října 2003  týkající se zvláštního intervenčního opatření pro obiloviny ve Finsku a Švédsku pro hospodařský rok 2003/04(3), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Dle nařízení Komise (ES) č. 1814/2003 bylo vyhlášeno veřejné nabídkové řízení pro náhradu pro vývoz ovsa produkovaného ve Finsku a Švédsku na export z Finska či Švédska do všech třetích zemí s výjimkou Bulharska, Kypru, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, České republiky, Rumunska, Slovenska a Slovinska.
          
          
(2) Dle článku 9 nařízení (ES) č. 1814/2003 se Komise může rozhodnout, na základě podaných nabídek a v souladu s postupem stanoveným v článku 23 nařízení (EHS) č. 1766/92, nevyhovět žádné nabídce.
          
          
(3) Na základě kritérií stanovených v článku 1 nařízení (ES) č. 1501/95 se nedoporučuje stanovovat maximální náhradu.
          
          
(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nabídkám podaným v období od  21.  do  27. května 2004  v rámci veřejného nabídkového řízení pro vývozní náhradu pro žito dle nařízení (ES) č. 1814/2003 se nevyhovuje.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  28. května 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  27. května 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          
(3) Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 25.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.