Nařízení Komise (ES) č. 1053/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1053/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1053/2004 ze dne  28. května 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na čl. 13 odst. 2 třetí pododstavec,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 13 nařízení (EHS) č. 1766/92 může být rozdíl mezi kurzy a cenami produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení na světovém trhu a ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          
          (2) Při stanovení náhrad je třeba vzít v úvahu faktory stanovené v článku 1 nařízení Komise (ES) č. 1501/95 ze dne  29. června 1995  o určitých prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče poskytování vývozních náhrad, jakož i opatření, která je třeba přijmout v případě narušení trhu s obilovinami(2).
          
          (3) Náhradu použitelnou pro slad je třeba vypočítat s ohledem na množství obilovin nezbytné k výrobě uvažovaných produktů. Tato množství byla stanovena nařízením (ES) č. 1501/95.
          
          (4) Situace na světovém trhu nebo specifické požadavky určitých trhů mohou vyvolat potřebu rozlišit náhrady u některých produktů podle země jejich určení.
          
          (5) Náhradu je třeba stanovovat jednou za měsíc, přičemž je možné ji mezitím změnit.
          
          (6) Použití těchto předpisů v současné situaci na trzích s obilovinami, zejména při kurzech, respektive cenách těchto produktů ve Společenství a na světovém trhu, vede ke stanovení náhrad ve výši uvedené v příloze tohoto nařízení.
          
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Vývozní náhrady pro slad uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 1766/92 se stanovují ve výši uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 147, 30.6.1995, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1431/2003 (Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 16).
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne  28. května 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro slad


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.