Nařízení Komise (ES) č. 1056/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na citróny, stolní hrozny, hrušky, meruňky, broskve včetně nektarinek, a švestky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1056/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1056/2004 ze dne  28. května 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1555/96 o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na citróny, stolní hrozny, hrušky, meruňky, broskve včetně nektarinek, a švestky
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou(1), a zejména na čl. 33 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1555/96 ze dne  30. července 1996  o prováděcích pravidlech k dodatečným dovozním clům na ovoce a zeleninu(2), upravuje dozor nad dovozem produktů uvedených v příloze daného nařízení. Tento dozor je třeba vykonávat v souladu s pravidly stanovenými v čl. 308d nařízení Komise (ES) č. 2454/1993 ze dne  2. července 1993 , kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství(3).
          
          (2) Pro účely čl. 5 odst. 4 Dohody o zemědělství(4) uzavřené během Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a vzhledem k nejnovějším údajům z let 2001, 2002 a 2003 je třeba změnit spouštěcí úrovně pro dodatečná cla na citróny, stolní hrozny, hrušky, meruňky, broskve včetně nektarinek, švestky.
          
          (3) V důsledku se nařízení (ES) č. 1555/96 mění.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1556/96 se nahrazuje textem v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se ode dne  1. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          (2) Úř. věst. L 193, 3.8.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 783/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 98).
          (3) Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          (4) Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.
          PŘÍLOHA
          
          Aniž by byla dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, je popis produktů považován pouze za orientační. Oblasti použití dodatečných cel se pro účely této přílohy stanoví na základě rozsahu kódů KN, jak byly vymezeny v době přijetí tohoto nařízení. V případech, kdy se před kódem KN objevuje  Ťexť , se oblast použití dodatečných cel vymezuje na základě rozsahu kódů KN a příslušného spouštěcího období.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.