Nařízení Komise (ES) č. 1059/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1877/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1059/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1059/2004 ze dne  28. května 2004 , kterým se stanoví maximální náhrada pro vývoz celoomleté dlouhozrnné rýže B do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1877/2003
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 1877/2003(2) bylo zahájeno nabídkové řízení na vývozní náhrady pro rýži.
          
          (2) Podle článku 5 nařízení Komise(EHS) č. 584/75(3), může Komise na základě předložených nabídek a v souladu s postupem uvedeným v článku 22 nařízení (ES) č. 3072/95 rozhodnout o stanovení maximální vývozní náhrady. Při stanovení této náhrady je nutné přihlédnout ke kritériím uvedeným v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95. Vyberou se nabídky všech uchazečů, které se rovnají maximální vývozní náhradě nebo jsou nižší.
          
          (3) Použití výše uvedených kritérií na současnou situaci na trhu dané rýže vede ke stanovení maximální vývozní náhrady ve výši uvedené v článku 1.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na základě nabídek předložených mezi dny  24.  až  27. května 2004  v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 1877/2003 se maximální vývozní náhrada pro celoomletou dlouhozrnnou rýži B určenou pro vývoz do určitých třetích zemí stanoví na 180,00 EUR/t.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  29. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 20.
          (3) Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1948/2002 (Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.