Nařízení Komise (ES) č. 1061/2004 ze dne 28. května 2004, kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1875/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1061/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1061/2004 ze dne  28. května 2004 , kterým se stanoví maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou k vývozu do určitých třetích zemí v souvislosti s nabídkovým řízením zahájeným nařízením (ES) č. 1875/2003
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 1875/2003(2) bylo zahájeno nabídkové řízení pro vývozní náhrady pro rýži.
          
          (2) Podle článku 5 nařízení Komise (EHS) č. 584/75(3) může Komise rozhodnout o stanovení maximální vývozní náhrady podle postupu určeného v článku 22 nařízení (ES) č. 3072/95. Při stanovení této náhrady je nutné přihlédnout ke kritériím stanoveným v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95. Vyberou se nabídky všech uchazečů, které se rovnají maximální vývozní náhradě nebo jsou nižší.
          
          (3) Použití výše uvedených kritérií na současnou situaci trhu s danou rýží vede ke stanovení maximální vývozní náhrady ve výši uvedené v článku 1.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na základě nabídek předložených ve dnech  24.  až  27. května 2004  v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 1875/2003 se maximální vývozní náhrada pro celoomletou kulatozrnnou rýži B určenou pro vývoz do určitých třetích zemí stanoví na 50,00 EUR/t.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  29. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. května 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 ( Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27 ).
          (2) Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 14.
          (3) Úř. věst. L 61, 7.3.1975, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1948/2002 ( Úř. věst. L 299, 1.11.2002, s. 18 ).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.