Nařízení Komise (ES) č. 1067/2004 ze dne 2. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1067/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1067/2004 ze dne  2. června 2004 , kterým se mění dovozní cla v odvětví rýže
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995 , o společné organizaci trhu s rýží(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1503/96 ze dne  29. července 1996 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže(2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dovozní cla v odvětví rýže byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 1063/2004(3).
          
          (2) Čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1503/96 stanoví, že pokud se v době provádění zjistí, že se průměrné vypočtené dovozní clo odchyluje od stanoveného cla o 10 EUR/t či více, je nutné provést odpovídající úpravu. Vzhledem k tomu, že k takové odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1063/2004,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1063/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  3. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  2. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařizení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71. Nařizení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2294/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 12).
          (3) Úř. věst. L 192, 29.5.2004, s. 31.
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.