Nařízení Komise (ES) č. 1069/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1069/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1069/2004 ze dne  3. června 2004 , kterým se stanoví podpora pro broskve určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny(1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne  29. srpna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory v odvětví výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny(2), stanoví, že Komise zveřejní výši podpor, které mají být, po ověření dodržování prahů stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 2201/96, použity zejména pro broskve.
          
          
(2) Průměrné množství broskví zpracovaných v rámci režimu podpory po dobu tří posledních hospodářských let je nižší než práh Společenství. Podpora použitelná pro hospodářský rok 2004/05 v každém příslušném členském státě musí tedy odpovídat částce stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
V hospodářském roce 2004/05 činí podpora pro broskve podle čl. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 47,70 EUR za tunu.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se pro hospodářský rok 2004/05.
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  3. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          
(2) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 54).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.