Nařízení Komise (ES) č. 1070/2004 ze dne 3. června 2004, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 29. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1070/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1070/2004 ze dne  3. června 2004 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad u bílého cukru určeného do některých třetích zemí pro 29. dílčí nabídkové řízení vyhlášené v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 1290/2003
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1290/2003 ze dne  18. července 2003 , kterým bylo vyhlášeno stálé nabídkové řízení ke stanovení vývozních dávek a/nebo vývozních náhrad pro bílý cukr(2), pro hospodářský rok 2003/04, vyžaduje, aby pro vývoz tohoto cukru do některých třetích zemí byla vyhlášena dílčí nabídková řízení.
          
          
(2) V souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1290/2003 je případně třeba stanovit maximální výši náhrady pro příslušné dílčí nabídkové řízení, a to zejména s ohledem na současný stav a předpokládaný vývoj trhu s cukrem ve Společenství a světového trhu s cukrem.
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro 29. dílčí nabídkové řízení pro bílý cukr vyhlášené v souladu s nařízením (ES) č. 1290/2003 se maximální výše vývozní náhrady stanoví na 49,945 EUR/100 kg.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  4. června 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne 3. června 2004.
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 7. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 2126/2003 (Úř. věst. L 319, 4.12.2003, s. 4).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.