Nařízení Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne 7. června 2004 o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1077/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1077/2004 ze dne  7. èervna 2004  o otevøení a správì autonomní celní kvóty pro èesnek
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          s ohledem na smlouvu o pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o pøistoupení Èeské republiky, Estonska, Kypru, Loty¹ska, Litvy, Maïarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na èl. 41, první pododstavec tohoto aktu,
          vzhledem k tìmto dùvodùm:
          (1) Naøízení Komise (ES) è. 565/2002 stanovilo postup pro spravování celních kvót a zavedlo systém osvìdèení o pùvodu èesneku dová¾eného ze tøetích zemí(1)
          
          (2) Naøízení Komise (ES) è. 228/2004 ze dne  3. února 2004 , kterým se stanoví pøechodná opatøení pro naøízení (ES) è. 565/2002 spojená s pøistoupením nových èlenských státù(2), pøijalo opatøení umo¾òující dovozcùm z tìchto státù vyu¾ívat naøízení (ES) è. 565/2002. Cílem tìchto opatøení bylo rozli¹ení mezi tradièními a novými dovozci v tìchto nových èlenských státech a pøijetí referenèního mno¾ství, aby tito dovozci mohli vyu¾ívat tento systém.
          
          (3) Aby byla zaji¹tìna kontinuita zásobování trhu roz¹íøeného Spoleèenství s pøihlédnutím k existujícím hospodáøským podmínkám zásobování v nových státech pøed pøistoupením, je tøeba otevøít autonomní a doèasnou dovozní celní kvótu pro èerstvý a chlazený èesnek kódu KN 07032000.
          
          (4) Toto stanovení musí být doèasné a nesmí pøedjímat výsledky jednání probíhajících v rámci Svìtové obchodní organizace (WTO) v dùsledku pøístupu nových èlenù.
          
          (5) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro èerstvé ovoce a zeleninu,
          
          PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          Èlánek 1
          1.Autonomní celní kvóta 4400 tun (poøadové èíslo 09.4107), dále jen  «autonomní kvóta» , se otevírá od  1. kvìtna 2004  pro dovoz èesneku kódu KN 07032000 v èerstvém nebo chlazeném stavu do Spoleèenství.
          2.Sazba valorického cla pou¾itelná na dová¾ené produkty v rámci autonomní kvóty je 9,6 %.
          Èlánek 2
          Naøízení (ES) è. 565/2002 a naøízení (ES) è. 228/2004 jsou pou¾itelná na správu autonomní kvóty s výhradou ustanovení tohoto naøízení.
           Nicménì ustanovení èlánku 1, èl. 5 odst. 5 a èl. 6 odst. 1 naøízení (ES) è. 565/2002 nejsou pou¾itelná pro správu autonomní kvóty.
          Èlánek 3
          Doba platnosti dovozních licencí vydaných z titulu autonomní kvóty, dále jen  «licencí» , konèí  31. prosince 2004 .
          Licence obsahují v poli 24 jednu z poznámek uvedených v pøíloze I.
          Èlánek 4
          1.Dovozci mohou pøedlo¾it ¾ádosti o licence pøíslu¹ným orgánùm v èlenských státech bìhem prvních pìti pracovních dní po dni vstupu v platnost tohoto naøízení.
          ®ádosti musí obsahovat v poli 20 jednu z poznámek uvedených v pøíloze II.
          2.®ádosti o licence pøedlo¾ené jedním dovozcem se mohou vztahovat nanejvý¹ na mno¾ství, které odpovídá 10 % autonomní kvóty.
          Èlánek 5
          Autonomní kvóta se dìlí následovnì:
          - 70 % tradièním dovozcùm,
          - 30 % novým dovozcùm.
          
          Pokud pøidìlené mno¾ství pro jednu z kategorií dovozcù není zcela tìmito kategoriemi vyèerpané, je mo¾né pøidìlit zbytek nevyèerpaného mno¾ství kategorii druhé.
          Èlánek 6
          1.Èlenské státy sdìlí Komisi sedmý pracovní den po vstupu v platnost tohoto naøízení mno¾ství, pro která bylo za¾ádáno o licence.
          2.Licence se vydávají dvanáctý pracovní den po vstupu v platnost tohoto naøízení, pokud Komise nepøijala zvlá¹tní opatøení podle odstavce 3 tohoto èlánku.
          3.Zjistí-li Komise na základì oznámení, která jí byla poskytnuta podle odstavce 1 tohoto èlánku, ¾e ¾ádosti o licence pøekraèují mno¾ství, která jsou k dispozici pro jednu kategorii dovozcù podle èlánku 5 tohoto naøízení, stanoví naøízením jednotné procento poklesu pro pøíslu¹né ¾ádosti.
          Èlánek 7
          Toto naøízení vstupuje v platnost dnem vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          V Bruselu dne  7. èervna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           èlen Komise
          (1) Úø. vìst. L 86, 3.4.2002, s. 11. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 537/2004 (Úø. vìst. L 86, 24.3.2004, s. 9).
          (2) Úø. vìst. L 39, 11.2.2004, s. 10.
          PØÍLOHA I
          
          Poznámky podle èlánku 3
          - ¹panìlsky: certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) n° 1077/2004 y válido únicamente hasta el  31 de diciembre de 2004 .
          - èesky: licence vydaná podle naøízení (ES) è. 1077/2004 a platná pouze do  31. prosince 2004 .
          - dánsky: licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1077/2004 og kun gyldig til den  31. december 2004 .
          - nìmecky: Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1077/2004 erteilt und nur bis zum  31. Dezember 2004  gültig.
          - estonsky: litsents on välja antud määruse (EÜ) nr 1077/2004 alusel ja kehtib ainult  31. detsembrini 2004 .
          - øecky: Το>ISO_2> >ISO_7>πιστοποιητικό>ISO_2> >ISO_7>εκδόθηκε>ISO_2> >ISO_7>βάσει>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>κανονισμού>ISO_2> (>ISO_7>ΕΚ>ISO_2>) >ISO_7>αριθ>ISO_2>. 1077/2004 >ISO_7>και>ISO_2> >ISO_7>ισχύει>ISO_2> >ISO_7>μόνο>ISO_2> >ISO_7>μέχρι>ISO_2> >ISO_7>τις>ISO_2>  31 >ISO_7>Δεκεμβρίου>ISO_2> 2004 .
          - anglicky: licence issued under Regulation (EC) No 1077/2004 and valid only until  31 December 2004 .
          - francouzsky: certificat ιmis au titre du rè>ISO_2>glement (CE) n° 1077/2004 et valable seulement jusqu'au  31 décembre 2004 .
          - italsky: titolo rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1077/2004 e valido solo fino al  31 dicembre 2004 .
          - loty¹sky: licence, kas izdota saska>ISO_4>ñà>ISO_2> ar Regulu (EK) Nr. 1077/2004 un ir der>ISO_4>ï>ISO_2>ga vien>ISO_4>ï>ISO_2>gi l>ISO_4>ï>ISO_2>dz  2004. gada 31. decembrim .
          - litevsky: pagal Reglamento (EB) Nr. 1077/2004 nuostatas i¹duota licencija, kuri galioja tik iki  2004 m. gruod¾io 31 d .
          - maïarsky: a 1077/2004/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak  2004. december 31-ig  érvényes.
          - nizozemsky: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1077/2004 afgegeven certificaat dat slechts tot en met  31 december 2004  geldig is.
          - polsky: pozwolenie wydane zgodnie z rozporz±dzeniem (WE) nr 1077/2004 i wa¿ne wy³±cznie do  31 grudnia 2004 r .
          - portugalsky: certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.° 1077/2004 e eficaz somente até  31 de Dezembro de 2004 .
          - slovensky: licencia vydaná na základe nariadenia (ES) è. 1077/2004 a platná len do  31. decembra 2004 .
          - slovinsky: dovoljenje, izdano v okviru Uredbe (ES) ¹t. 1077/2004 in veljavno samo do  31. decembra 2004 .
          - finsky: asetuksen (EY) N:o 1077/2004 mukaisesti annettu todistus, voimassa ainoastaan  31 päivään joulukuuta 2004  asti.
          - ¹védsky: licens utfärdad enligt förordning (EG) nr 1077/2004, giltig endast till och med den  31 december 2004 .
          PØÍLOHA II
          
          Poznámky podle èl. 4 odst. 1
          - ¹panìlsky: solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) n° 1077/2004.
          - èesky: ¾ádost o licenci podle naøízení (ES) è. 1077/2004.
          - dánsky: licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1077/2004.
          - nìmecky: Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1077/2004.
          - estonsky: määruse (EÜ) nr 1077/2004 kohaselt esitatud litsentsitaotlus.
          - øecky: Αίτηση>ISO_2> >ISO_7>χορήγησης>ISO_2> >ISO_7>πιστοποιητικού>ISO_2> >ISO_7>υποβληθείσα>ISO_2> >ISO_7>βάσει>ISO_2> >ISO_7>του>ISO_2> >ISO_7>κανονισμού>ISO_2> (>ISO_7>ΕΚ>ISO_2>) >ISO_7>αριθ>ISO_2>. 1077/2004.
          - anglicky: licence application pursuant to Regulation (EC) No 1077/2004.
          - francouzsky: demande de certificat faite au titre du rè>ISO_2>glement (CE) n° 1077/2004.
          - italsky: domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1077/2004.
          - loty¹sky: licences pieteikums saska>ISO_4>ñà>ISO_2> ar Regulu (EK) Nr. 1077/2004.
          - litevsky: pra¹ymas i¹duoti licencij± pagal Reglament± (EB) Nr. 1077/2004.
          - maïarsky: a 1077/2004/EK rendelet szerinti engedélykérelem.
          - nizozemsky: overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1077/2004 ingediende certficaataanvraag.
          - polsky: wniosek o pozwolenie przed³o¿ony zgodnie z rozporz±dzeniem (WE) nr 1077/2004.
          - portugalsky: pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.° 1077/2004.
          - slovensky: ¾iados» o licenciu na základe nariadenia (ES) è. 1077/2004.
          - slovinsky: dovoljenje, izdano v okviru Uredbe (ES) ¹t. 1077/2004.
          - finsky: asetuksen (EY) N:o 1077/2004 mukainen todistushakemus.
          - ¹védsky: licensansökan enligt förordning (EG) nr 1077/2004.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.