Nařízení Komise (ES) č. 1081/2004 ze dne 8. června 2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1431/94, pokud jde o platnost dovozních licencí v odvětví drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1081/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1081/2004 ze dne  8. června 2004 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1431/94, pokud jde o platnost dovozních licencí v odvětví drůbežího masa
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne  29. října 1975  o společné organizaci trhu s drůbežím masem(1), a zejména na čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Článek 5 nařízení komise (ES) č. 1431/94 ze dne  22. června 1994 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu v odvětví drůbežího masa podle nařízení Rady (ES) č. 774/94 o otevření a správě některých celních kvót Společenství na drůbeží maso a některé jiné zemědělské produkty(2), stanoví pravidla pro platnost dovozních licencí.
          
          
(2) Rozhodnutí Komise 2004/122/ES ze dne  6. února 2004  o určitých ochranných opatřeních týkajících se influenzy v několika asijských zemích(3) pozastavilo dovoz celé řady drůbežích produktů z několika zemí včetně Thajska až do  15. srpna 2004 . To mohlo zabránit některým podnikatelům použít dovozní licence pro dovozy z Thajska vydané na období mezi  1. lednem  a  31. březnem 2004 . V důsledku toho, období platnosti těchto licencí je prodlouženo až do dne  30. září 2004 .
          
          
(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Odchylně od odst. 1 čl. 5 nařízení (ES) č. 1431/94, platnost licencí vydaných na období od  1. ledna  do  31. března 2004  pro produkty skupiny číslo 2 dovážené z Thajska je prodloužena do  30. září 2004 .
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  8. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 156, 23.6.1994, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1043/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 24).
          
(3) Úř. věst. L 36, 7.2.2004, s 59.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.