Nařízení Komise (ES) č. 1084/2004 ze dne 9. června 2004 o odchylce od nařízení (ES) č. 2848/98 ohledně data pro uzavření smluv o pěstování mezi producenty a prvními zpracovateli surového tabáku pro sklizeň 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1084/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1084/2004 ze dne  9. června 2004  o odchylce od nařízení (ES) č. 2848/98 ohledně data pro uzavření smluv o pěstování mezi producenty a prvními zpracovateli surového tabáku pro sklizeň 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu se surovým tabákem(1), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne  22. prosince 1998 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku(2), je nejzazší datum pro uzavření smluv o pěstování, s výjimkou případů vyšší moci, 30. květen. Do přijetí nového režimu podpory surového tabáku podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne  29. září 2003 , kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce(3), nebyli producenti a první zpracovatelé schopni uzavřít smlouvy ve stanovené lhůtě. Proto je třeba tuto lhůtu pro uzavření smluv pro sklizeň 2004 prodloužit.
          
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro sklizeň 2004, odchylně od čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2848/98, musí být smlouvy o pěstování, s výjimkou případu vyšší moci, uzavřeny nejpozději do  30. června 2004 .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se ode dne  31. května 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  9. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2319/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 17).
          (2) Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          (3) Úř. věst L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 864/2004 (Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 48).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.