Nařízení Komise (ES) č. 1085/2004 ze dne 9. června 2004, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1085/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1085/2004 ze dne  9. června 2004 , kterým se stanoví dovozní cla v odvětví rýže
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1503/96 ze dne  29. července 1996 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže(2), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 11 nařízení (ES) č. 3072/95 se na dovoz produktů uvedených v článku 1 daného nařízení použijí sazby uvedené ve společném celním sazebníku. Avšak v případě produktů uvedených v odstavci 2 daného článku, se dovozní clo rovná intervenční ceně platné pro takové produkty v době dovozu zvýšené o procentní podíl, který je určen podle toho, zda se jedná o loupanou nebo omletou rýži, a snížené o dovozní cenu, přičemž toto clo nepřekročí celní sazbu společného celního sazebníku.
          
          (2) Podle čl. 12 odst. 3 nařízení (ES) č. 3072/95 se dovozní ceny CIF vypočítají na základě reprezentativních cen dotyčného produktu na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství pro daný produkt.
          
          (3) Nařízení (ES) č. 1503/96 stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 3072/95, pokud jde o dovozní cla v odvětví rýže.
          
          (4) Dovozní cla platí do doby, dokud nejsou stanovena nová cla a nevstoupí v platnost. Zůstávají platná také v případech, kdy po dobu dvou týdnů, které předcházejí dalšímu pravidelnému stanovení cen, nejsou k dispozici žádné kótace ze zdrojů uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 1503/96.
          
          (5) Pro umožnění normálního fungování režimu dovozních cel je vhodné pro výpočet těchto cel použít tržní sazby zaznamenané v referenčním období.
          
          (6) Použití nařízení (ES) č. 1503/96 vede k úpravě dovozních ce v souladu s přílohou tohoto nařízení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní cla v odvětví rýže uvedená v čl. 11 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 3072/95 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě informací uvedených v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  10. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  9. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27).
          (2) Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 71. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2294/2003 (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 12).
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.