Nařízení Komise (ES) č. 1107/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství třetí intervenční tranše v hospodářském roce 2003/04

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1107/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1107/2004  ze dne  11. června 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 708/98, pokud jde o maximální množství třetí intervenční tranše v hospodářském roce 2003/04
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(1), a zejména na čl. 8 písm. b) uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne  29. září 2003  o společné organizaci trhu s rýží(2), a zejména na čl. 32 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podmínky převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 708/98 ze dne  30. března 1998  o převzetí neloupané rýže intervenčními agenturami a stanovení opravných částek, jakož i přirážek a srážek, které mají být použity(3).
          
          (2) Nařízení (ES) č. 1785/2003 omezilo od  1. dubna  do  31. července 2004  množství, která mohou intervenční agentury získat, na 100000  tun. Tato množství lze změnit na základě hodnocení situace na trhu.
          
          (3) Zdá se, že v několika členských státech jsou množství nabízená k intervenci podstatně vyšší než množství uvedená v příloze IV nařízení (ES) č. 708/98. Proto je třeba s ohledem na situaci na trhu vyplývající z uvedeného hodnocení zvýšit tato množství o 45000  tun a změnit maximální množství třetí intervenční tranše v hospodářském roce 2003/04.
          
          (4) Proto je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 708/98.
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze IV nařízení (ES) č. 708/98 se ve sloupci  Ťtranše č. 3ť  se číslo  Ť0ť  nahrazuje číslem  Ť45000ť .
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  11. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003. Zrušuje se nařízením (ES) č. 1785/2003 s účinností ode dne použitelnosti uvedeného nařízení.
          (2) Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.
          (3) Úř. věst. L 98, 31.3.1998, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 579/2004 (Úř. věst. L 90, 27.3.2004, s. 54).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.