Nařízení Komise (ES) č. 1108/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví podpora pro hrušky určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1108/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1108/2004 ze dne  11. června 2004 , kterým se stanoví podpora pro hrušky určené ke zpracování v rámci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 na hospodářský rok 2004/05
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny(1), a zejména na čl. 6, odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 3, odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne  29. srpna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory v odvětví výrobků zpracovaných z ovoce a zeleniny(2), stanoví, že Komise zveřejní výši podpor, které mají být, po ověření dodržování prahů stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 2201/96, použity zejména pro hrušky.
          
          (2) Průměrné množství hrušek zpracovaných v rámci režimu podpory během posledních tří hospodářských let je vyšší než prahová hodnota Společenství. Výše podpory používaná pro hospodářský rok 2004/05 v členských státech, které nepřekročily jejich národní prahovou hodnotu, musí proto odpovídat výši stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96. Ve všech ostatních členských státech se tato částka musí snížit úměrně k individuálnímu překročení prahové hodnoty upravenému podle přidělení nezpracovaných množství podle čl. 5 odst. 2 třetího pododstavce uvedeného nařízení.
          
          (3) Odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 416/2004 ze dne  5. března 2004 , který stanovuje přechodná opatření pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 2201/96 a nařízení (ES) č. 1535/2003 z důvodu vstupu České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska do Evropské unie(3), určil podporu pro hrušky určené ke zpracování na hospodářský rok 2004/2005 v nových členských státech.
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V hospodářském roce 2004/05 činí podpora pro hrušky podle čl. 2 nařízení (ES) č. 2201/96:
           - 159,33 EUR za tunu v Řecku,
          - 130,09 EUR za tunu ve Španělsku,
          - 161,70 EUR za tunu ve Francii,
          - 119,71 EUR za tunu v Itálii,
          - 161,70 EUR za tunu v Nizozemí,
          - 161,70 EUR za tunu v Rakousku,
          - 161,70 EUR za tunu v Portugalsku.
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se pro hospodářský rok 2004/05.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  11. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25)
           (2) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 54).
          (3) Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 12.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.