Nařízení Komise (ES) č. 1109/2004 ze dne 11. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1109/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1109/2004 ze dne  11. června 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího a telecího masa
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem(1), a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 1254/1999 může být rozdíl mezi cenami výrobků uvedených v článku 1 daného nařízení na světovém trhu a v Evropském společenství dorovnán vývozní náhradou.
          
          (2) Podmínky pro přiznání zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy hovězího a telecího masa, pro některé konzervy a pro některá místa určení byly stanoveny nařízeními Komise (EHS) 32/82(2), (EHS) č. 1964/82(3), (EHS) č. 2388/84(4), (EHS) č. 2973/79(5) a (ES) č. 2051/96(6).
          
          (3) Použití těchto pravidel a kritérií na očekávanou situaci na trhu s hovězím a telecím masem vede ke stanovení náhrad následujícím způsobem.
          
          (4) V případě živých zvířat by se z důvodů zjednodušení měly přestat udělovat vývozní náhrady na kategorie zvířat, které se do třetích zemí vyvážejí v zanedbatelném množství. Navíc by se s ohledem na dobré zacházení se zvířaty měly co nejvíce omezit vývozní náhrady na zvířata určená k porážce. V důsledku toho je vhodné udělovat vývozní náhrady na taková zvířata jen při vývozu do třetích zemí, které z kulturních a/nebo náboženských důvodů tradičně dovážejí velké množství zvířat určených k porážce. Aby se zabránilo zneužívání ustanovení týkajících se živých zvířat určených k reprodukci, je nutné omezit vývozní náhrady tak, aby se vztahovaly pouze na jalovice a krávy, které nejsou starší než 30 měsíců.
          
          (5) Měly by být udělovány náhrady při vývozu určitého čerstvého nebo chlazeného masa uvedeného v příloze pod kódem KN 0201, určitého mraženého masa uvedeného v příloze pod kódem KN 0202, určitého masa nebo drobů uvedených v příloze pod kódem KN 0206 a některých dalších přípravků a konzerv z masa nebo drobů uvedených v příloze pod kódem KN 16025010 do určitých destinací.
          
          (6) V případě vykostěného, soleného a sušeného hovězího a telecího masa existují tradiční obchodní toky do Švýcarska. Aby byl tento obchod v nezbytném rozsahu zachován, doporučuje se stanovit náhrady v takové výši, která pokryje rozdíl mezi cenami na švýcarském trhu a vývozními cenami členských států.
          
          (7) Pro některé další partie a konzervy masa nebo drobů uvedené v příloze pod kódem KN 16025031 až 16025080 může být podíl Společenství na mezinárodním obchodu zachován poskytnutím náhrady, jejíž výše odpovídá částce doposud přiznávané vývozcům.
          
          (8) Pro ostatní produkty z hovězího a telecího masa není vzhledem k malému podílu Společenství na světovém trhu nutné stanovovat náhradu.
          
          (9) Nařízením Komise (EHS) č. 3846/87(7) byla zavedena nomenklatura pro účely vývozních náhrad u zemědělských produktů a náhrady se stanovují na základě kódů produktů definovaných v dané nomenklatuře.
          
          (10) V rámci zjednodušení celních vývozních formalit pro hospodářské subjekty je na místě přizpůsobit výše náhrad pro všechny zmrazené partie masa částkám přiznaným pro čerstvé nebo chlazené partie masa, kromě masa z dospělého skotu samčího pohlaví.
          
          (11) Pro posílení kontroly produktů spadajících pod kód KN 160250 je na místě předem stanovit, že se na tyto produkty vztahují náhrady pouze v případě, že byly vyrobeny dle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze  4. března 1980  o vyplácení záloh vývozních náhrad pro zemědělské produkty(8).
          
          (12) Náhrady by měly být udělovány pouze na produkty, které se mohou volně pohybovat po Společenství. Z tohoto důvodu by měl nárok na udělení náhrady vzniknout jen produktům s označením zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 64/433/EHS(9), směrnice Rady 94/65/ES(10) a směrnice Rady 77/99/EHS(11).
          
          (13) Podmínky čl. 6. odst. 2 nařízení (EHS) č. 1964/82 vedou ke snížení zvláštní náhrady v případě, kdy je množství vykostěného masa určeného pro vývoz nižší než 95 %, ale vyšší než 85 % celkové váhy masa po vykostění.
          
          (14) Cílem jednání o přijetí dodatečných koncesí vedených v rámci Evropských dohod mezi Evropským společenstvím a přidruženými zeměmi střední a východní Evropy je především liberalizace trhu s produkty, které spadají pod společnou organizaci trhu s hovězím a telecím masem. Za tímto účelem bylo, mimo jiné, rozhodnuto o zrušení vývozních náhrad u produktů určených k vývozu do Rumunska. Tato země by proto měla být vyřazena ze seznamu míst určení opravňujících k udělení náhrady a zároveň by mělo být zajištěno, že zrušení náhrad pro vývozy do této země nepovede k vytvoření diferencovaných náhrad pro vývozy do jiných zemí.
          
          (15) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
           1.Seznam produktů, při jejichž vývozu se poskytují náhrady stanovené v článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999, výše těchto náhrad a místa určení jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.
          2.Produkty musejí splňovat podmínky pro označení zdravotní nezávadnosti dle:
          - přílohy I kapitoly XI nařízení 64/433/EHS,
          - přílohy I kapitoly VI nařízení 94/65/ES,
          - přílohy B kapitoly VI nařízení 77/99/EHS.
          
          Článek 2
          V případě uvedeném v čl. 6 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (EHS) č. 1964/82 se vývozní náhrada pro produkty spadající pod kód 0201 30 00 9100 snižuje o 14,00 EUR/100 kg.
          Článek 3
          Nestanovení vývozních náhrad pro Rumunsko se nepovažuje za diferenciaci náhrady.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne  14. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  11. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 4, 8.1.1982, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 744/2000 (Úř. věst. L 89, 11.4.2000, s. 3).
          (3) Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2772/2000 (Úř. věst. L 321, 19.12.2000, s. 35).
          (4) Úř. věst. L 221, 18.8.1984, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3661/92 (Úř. věst. L 370, 19.12.1992, s. 16).
          (5) Úř. věst. L 336, 29.12.1979, s. 44. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3434/87 (Úř. věst. L 327, 18.11.1987, s. 7).
          (6) Úř. věst. L 274, 26.10.1996, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2333/96 (Úř. věst. L 317, 6.12.1996, s. 13).
          (7) Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2003 (Úř. věst. L 20, 24.1.2003, s. 3).
          (8) Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2003 (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3).
          (9) Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7).
          (10) Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          (11) Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne  11. června 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady v sektoru hovězího masa


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.