Nařízení Komise (ES) č. 1111/2004 ze dne 14. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 2199/2003 o přechodných opatření pro používání nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 pokud jde o režim jednotných plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1111/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1111/2004 ze dne  14. června 2004 , doplňující nařízení (ES) č. 2199/2003 o přechodných opatření pro používání nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 pokud jde o režim jednotných plateb pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko v roce 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska, Slovenska,
          s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska, Slovenska, a zejména jeho první pododstavec článku 41,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2199/2003(1) stanovuje přechodná opatření pro používání, pokud jde o režim jednotných plateb v roce 2004. Podle článku 4 má být datum, do kterého mají být žádosti zemědělcem podány, stanoveno členským státem a nemělo by být pozdější než  15. červen 2004 . Změny žádostí by měly být provedeny do  15. června 2004 .
          
          (2) V některých nových členských státech mohou zemědělci čelit problémům při zavádění nového podpůrného režimu a nemusí být schopni podat žádost do  15. června 2004 . Proto je vhodné s působností od  15. června 2004  poskytnout novým členským státům možnost stanovení pozdějšího data pro podání žádosti, které by nemělo být pozdější než  15. července 2004 . Následně poslední termín pro změnu žádostí by měl být odložen na  15. července 2004 . Nařízení (ES) č. 2199/2003 by mělo být následně pozměněno.
          
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 4 nařízení (ES) č. 2199/2003 je nahrazen následujícím:
           ŤČlánek 4
          Používání jednotné platby na plochu
           1.Pro využití režimu jednotné platby na plochu musí zemědělec předložit příslušnému orgánu do data stanoveného novým členským státem, které není pozdější než  15. července 2004 , žádost uvádějící plochy, pro něž lze poskytovat platbu na plochu v souladu s podmínkami podle článku 143b odst. 5 nařízení (ES) č. 1782/2003.
          2.Pro změny žádostí v režimu v rámci odst. 1 čl. 8 nařízení (ES) č. 2419/2001 pro jednotné platby na plochu, datum podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 2419/2001 by mělo být stanoveno novým členským státem, ale nemělo by být pozdější než  15. červenec 2004 .
          3.Žádost o jednotnou platbu na plochu se považuje za žádost o podporu ve smyslu článku 2 písmene (i) nařízení (ES) č. 2419/2001.ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Použije se od  15. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  14. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 328, 17.12.2003, s. 21.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.