Nařízení Komise (ES) č. 1114/2004 ze dne 15. června 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1114/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1114/2004 ze dne 15. června 2004 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin(2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
          vzhledem k těmto důvodům:
          
          (1) Dle článku 10 nařízení (EHS) č. 1766/92 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.
          
          (2) Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1766/92 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.
          
          (3) Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.
          
          (4) Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.
          
          (5) S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.
          
          (6) Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
          Článek 1
          
          Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.
          
          Článek 2
          
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. června 2004 .
          
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. června 2004 .
          
          Za Komisi
          
          J. M. Silva Rodríguez
          
          generální ředitel pro zemědělství
          
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          
          (2) Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          
          PŘÍLOHA I
          
          >TABELPOSITION>
          
          PŘÍLOHA II
          
          Prvky výpočtu cel období od 28. května 2004 do 14. června 2004
          
          1. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          
          >TABELPOSITION>
          
          2. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          
          Dopravné/náklady: Mexický záliv-Rotterdam: 23,02 EUR/t; Velká jezera-Rotterdam: 36,67 EUR/t.
          
          3.
          
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.