Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1118/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20040616
          Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004
          ze dne 16. června 2004,
          kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění některá nařízení v odvětví hovězího a telecího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii (dále jen "nových členských států") je třeba provést některé technické úpravy ohledně některých jazykových výrazů v několika nařízeních Komise z odvětví hovězího a telecího masa.
          (2) V čl. 10 odst. 5, čl. 12 odst. 5 a čl. 12a odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 [1] se stanoví položky ve všech jazycích Společenství ke 30. dubnu 2004 (dále jen "Společenství patnácti"). Uvedená ustanovení by měla obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (3) Čl. 4 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso [2] stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (4) Čl. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 996/97 ze dne 3. června 1997 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží a bránic kódu KN 02062991 [3] stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (5) Čl. 8 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1143/98 ze dne 2. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu nejatečných krav a jalovic některých horských plemen pocházejících z některých třetích zemí a kterým se mění nařízení (ES) č. 1012/98 [4], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Čl. 1 odst. 1 a příloha I uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je uvedená ustanovení třeba zrušit.
          (6) Čl. 3 odst. 1 písm. e) nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharsko, Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Polskou republiku a Maďarskou republiku [5], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Název, první odstavec článku 1, druhý pododstavec čl. 3 odst. 1 písm. c), čl. 3 odst. 2 a příloha I uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je třeba název změnit a uvedená ustanovení zrušit.
          (7) Čl. 6 odst. 4 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1128/1999 ze dne 28. května 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu telat o hmotnosti nejvýše 80 kilogramů pocházejících ze třetích zemí [6], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Čl. 2 odst. 2, článek 7 a příloha I uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je uvedená ustanovení třeba zrušit.
          (8) Čl. 5 odst. 3 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1247/1999 ze dne 16. června 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházejícího z některých třetích zemí [7], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států. Čl. 1 odst. 2, článek 6 a příloha II uvedeného nařízení se navíc týkají obchodu s novými členskými státy, a proto ode dne přistoupení již nejsou použitelné. Proto je uvedená ustanovení třeba zrušit.
          (9) Čl. 2 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 2424/1999 ze dne 15. listopadu 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz vykostěného sušeného hovězího masa stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 2249/1999 [8], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (10) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 297/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile [9], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (11) Čl. 7 odst. 3 písm. a) a čl. 12 odst. 5 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze dne 7. května 2003 o otevření a správě celní kvóty na zmrazené hovězí maso kódu KN 0202 a výrobky kódu 02062991 ( 1. července 2003 až 30. června 2004) [10], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedená ustanovení by měla obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (12) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty výrobků z mladého hovězího masa pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory [11] stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (13) Čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty výrobků z mladého hovězího masa pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory [12], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedené ustanovení by mělo obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (14) Čl. 4 odst. 1 písm. a) a příloha nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se stanoví v odvětví hovězího a telecího masa prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 o opatřeních vztahujících se na zemědělské produkty a zboží vyrobené ze zemědělských produktů pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (státy AKT) [13], stanoví položky ve všech jazycích Společenství patnácti. Uvedená ustanovení by měla obsahovat položky ve všech jazycích nových členských států.
          (15) Nařízení (ES) č. 1445/95, (ES) č. 936/97, (ES) č. 996/97, (ES) č. 1143/98, (ES) č. 1279/98, (ES) č. 1128/1999, (ES) č. 1247/1999, (ES) č. 2424/1999, (ES) č. 297/2003, (ES) č. 780/2003, (ES) č. 1146/2003, (ES) č. 2234/2003 a (ES) č. 2247/2003 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1445/95 se mění takto:
          1. V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Odchylně od odstavce 1 se pětidenní lhůta nevztahuje na žádosti o licence pro produkty kódů KN 0201 a 0202, které se týkají množství nejvýše 22 tun. V takovém případě se odchylně od článku 8 omezuje doba platnosti vydané licence na pět pracovních dní počínaje dnem jejího vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 a žádosti a licence uvádějí v kolonce 20 tento údaj:
          - Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80.
          - Licence platná po dobu pěti pracovních dnů, nelze ji použít pro uplatnění článku 5 nařízení (EHS) č. 565/80.
          - Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EØF) nr. 565/80.
          - Fünf Werktage gültige und für die Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.
          - Litsents kehtib viis tööpäeva ja seda ei saa kasutada määruse (EMÜ) nr 565/80 artikli 5 kohaldamiseks.
          - Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
          - Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.
          - Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80.
          - Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
          - Licence derīga piecas darba dienas un nav izmantojama Regulas (EEK) Nr. 565/80 5. panta piemērojumam.
          - Licencija galioja penkias darbo dienas ir nėra naudojama taikant Reglamento (EEB) Nr. 565/80 5 straipsnį.
          - Az igazolás öt munkanapig érvényes és az 565/80/EGK rendelet 5. cikke alkalmazásában nem használható.
          - Liċenzja valida għal ħames ġranet xogħol u mhux użabli għall- applikazzjoni ta’ Artikolu 5 tar-Regolament (KEE) Nru 565/80.
          - Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.
          - Pozwolenie ważne przez okres pięciu dni roboczych i nie do wykorzystania w przypadku zastosowania art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.
          - Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 565/80.
          - Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na uplatnenie článku 5 nariadenia (EHS) č. 565/80.
          - Dovoljenje velja pet delovnih dni in ni uporabno za izvajanje člena 5 Uredbe (EGS) št. 565/80.
          - Todistus on voimassa viisi arkipäivää eikä sitä voi käyttää sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 565/80 5 artiklaa.
          - Licensen är giltig fem arbetsdagar men gäller inte vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EEG) nr 565/80.
          Komise může případně použití tohoto odstavce pozastavit.".
          2. V článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Licence obsahuje v kolonce 22 jednu z těchto poznámek:
          - Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América.
          Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).
          La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).
          - Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).
          - Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA.
          Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).
          Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.
          - Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA.
          Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
          Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.
          - Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).
          - Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
          Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).
          Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).
          - Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA.
          Valid only in … (Member State of issue).
          Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).
          - Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique.
          Uniquement valable en … (État membre de délivrance).
          La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).
          - Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA.
          Valido soltanto in … (Stato membro emittente).
          La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).
          - Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).
          - Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).
          - Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).
          - Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).
          - Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.
          Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).
          Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
          - Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).
          - Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA.
          Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).
          A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).
          - Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).
          - Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).
          - Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).
          Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).
          - Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Förenta staterna.
          Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).
          Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.".
          3. V článku 12a se odstavec 5 nahrazuje tímto:
          "5. Licence obsahuje v kolonce 22 jednu z těchto poznámek:
          - Vacuno fresco, refrigerado o congelado — Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá.
          Válido solamente en … (Estado miembro de expedición).
          La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).
          - Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).
          - Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada.
          Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat).
          Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.
          - Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada.
          Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
          Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.
          - Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega)
          - Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά.
          Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης).
          Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιόγραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως).
          - Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada.
          Valid only in … (Member State of issue).
          Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).
          - Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la Communauté européenne et le Canada.
          Uniquement valable en … (État membre de délivrance).
          La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).
          - Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada.
          Valido soltanto in … (Stato membro emittente).
          La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).
          - Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem)
          - Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).
          - Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).
          - Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).
          - Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada.
          Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft).
          Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
          - Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające Państwo Członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).
          - Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá.
          Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão).
          A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).
          - Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso – Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne)
          - Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso – Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).
          - Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa – Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.
          Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).
          Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).
          - Färskt, kylt eller fryst nötkött – Avtal mellan EG och Kanada.
          Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat).
          Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg."
          Článek 2
          V článku 4 nařízení (ES) č. 936/97 se bod d) nahrazuje tímto:
          "d) v kolonce 20 žádostí o licence a samotných licencí musí být uveden jeden z těchto údajů:
          - Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) no 936/97]
          - Vysoce jakostní hovězí/telecí maso (nařízení (ES) č. 936/97)
          - Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)
          - Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)
          - Kõrgekvaliteediline veiseliha/vasikaliha (määrus (EÜ) nr 936/97)
          - Βόειο κρέας εκλεκτής ποιότητας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 936/97]
          - High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)
          - Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) no 936/97]
          - Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]
          - Augstākā labuma liellopu/teļa gaļa (Regula (EK) Nr. 936/97)
          - Aukštos kokybės jautiena ir (arba) veršiena (Reglamentas (EB) Nr. 936/97)
          - Kiváló minőségű marha-/borjúhús (936/97/EK rendelet)
          - Kwalita għolja ta’ ċanga/vitella (Regolament (KE) Nru 936/97)
          - Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)
          - Wołowina/cielęcina wysokiej jakości (Rozporządzenie (WE) nr 936/97)
          - Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) n.o 936/97]
          - Vysoko kvalitné hovädzie/teľacie mäso (Nariadenie (ES) č. 936/97)
          - Visokokakovostno goveje/telečje meso (Uredba (ES) št. 936/97)
          - Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)
          - Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97)".
          Článek 3
          V čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 996/97 se bod b) nahrazuje tímto:
          "b) v kolonce 20 alespoň jeden z těchto údajů:
          - Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) no 996/97]
          - Okruží a bránice (nařízení (ES) č. 996/97)
          - Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)
          - Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)
          - Vahelihase kõõluseline osa (määrus (EÜ) nr 996/97)
          - Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]
          - Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)
          - Hampe [règlement (CE) no 996/97]
          - Pezzi detti "hampes" [regolamento (CE) n. 996/97]
          - Liellopu diafragmas plānā daļa (Regula (EK) Nr. 996/97)
          - Plonoji diafragma (Reglamentas (EB) Nr. 996/97)
          - Sovány dagadó (996/97/EK rendelet)
          - Falda rqiqa (Regolament (KE) Nru 996/97)
          - Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)
          - Cienka przepona (Rozporządzenie (WE) nr 996/97)
          - Diafragma [Regulamento (CE) n.o 996/97]
          - Bránica (Nariadenie (ES) č. 996/97)
          - Vampi (Uredba (ES) št. 996/97)
          - Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)
          - Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97)".
          Článek 4
          Nařízení (ES) č. 1143/98 se mění takto:
          1. V tabulce v čl. 1 odst. 1 se zrušuje poznámka 2.
          2. V článku 8 se bod c) nahrazuje tímto:
          "c) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Razas de montaña [Reglamento (CE) no 1143/98], año de importación: …
          - Horská plemena (nařízení (ES) č. 1143/98), rok dovozu: …
          - Bjergracer (forordning (EF) nr. 1143/98), importår: …
          - Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1143/98), Einfuhrjahr: …
          - Kõrgmaatõud (määrus (EÜ) nr 1143/98), importimisaasta: …
          - Ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1143/98], έτος εισαγωγής …
          - Mountain breeds (Regulation (EC) No 1143/98), year of import: …
          - Races de montagne [règlement (CE) no 1143/98], année d'importation: …
          - Razze di montagna [regolamento (CE) n. 1143/98], anno d'importazione: …
          - Kalnu šķirnes (Regula (EK) Nr. 1143/98), ievešanas gads: …
          - Kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 1143/98), importo metai: …
          - Hegyi fajták (1143/98/EK rendelet), a behozatal éve: …
          - Razez tal-muntanji (Regolament (KE) Nru 1143/98, Sena ta’ importazzjoni: …
          - Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1143/98); invoerjaar: …
          - Rasy górskie (Rozporządzenie (WE) nr 1143/98), Rok przywozu: …
          - Raças de montanha [Regulamento (CE) n.o 1143/98], ano de importação: …
          - Horské plemená (Nariadenie (ES) č. 1143/98), Rok dovozu: …
          - Gorske pasme (Uredba (ES) št. 1143/98), leto uvoza: …
          - Vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 1143/98), tuontivuosi: …
          - Bergraser (förordning (EG) nr 1143/98), importår: …".
          3. Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 5
          Nařízení (ES) č. 1279/98 se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Komise (ES) č. 1279/2003 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko".
          2. V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Na veškeré dovozy produktů podle přílohy I tohoto nařízení do Společenství, které se uskuteční v rámci kvót stanovených rozhodnutími Rady 2003/286/ES a 2003/18/ES pro Bulharsko a Rumunsko se vztahuje povinnost předložit dovozní licenci."
          3. Čl. 3 odst. 1 se mění takto:
          a) v bodu c) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "Skupinou produktů ve smyslu bodu c) se rozumí:
          - buď produkty kódů KN 0201 nebo 0202 pocházející z jedné ze zemí uvedených v příloze I,
          - nebo produkty kódů KN 02061095, 02062991, 021020 nebo 02109951 pocházející z Rumunska,
          - nebo produkty kódu KN 160250 pocházející z Rumunska";
          b) bod e) se nahrazuje tímto:
          "e) v kolonce 20 žádosti o licenci i licence samotné se uvádí alespoň jedna z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 1279/98
          - Nařízení (ES) č. 1279/98
          - Forordning (EF) nr. 1279/98
          - Verordnung (EG) Nr. 1279/98
          - Määrus (EÜ) nr 1279/98
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1279/98
          - Regulation (EC) No 1279/98
          - Règlement (CE) no 1279/98
          - Regolamento (CE) n. 1279/98
          - Regula (EK) Nr. 1279/98
          - Reglamentas (EB) Nr. 1279/98
          - 1279/98/EK rendelet
          - Regolament (KE) Nru 1279/98
          - Verordening (EG) nr. 1279/98
          - Rozporządzenie (WE) nr 1279/98
          - Regulamento (CE) n.o 1279/98
          - Nariadenie (ES) č. 1279/98
          - Uredba (ES) št. 1279/98
          - Asetus (EY) N:o 1279/98
          - Förordning (EG) nr 1279/98".
          4. V čl. 3 odst. 2 druhé odrážce se zrušují kódy KN 02109959 a 02109990.
          5. Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 6
          Nařízení (ES) č. 1128/1999 se mění takto:
          1. V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pro množství uvedené v odstavci 1 se celní sazba snižuje o 90 % pro zvířata pocházející z Bulharska a Rumunska."
          2. V čl. 6 odst. 4 se bod c) nahrazuje tímto:
          "c) v kolonce 20 pořadové číslo 09.4598 a alespoň jednu z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 1128/1999
          - Nařízení (ES) č. 1128/1999
          - Forordning (EF) nr. 1128/1999
          - Verordnung (EG) Nr. 1128/1999
          - Määrus (EÜ) nr 1128/1999
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1128/1999
          - Regulation (EC) No 1128/1999
          - Règlement (CE) no 1128/1999
          - Regolamento (CE) n. 1128/1999
          - Regula (EK) Nr. 1128/1999
          - Reglamentas (EB) Nr. 1128/1999
          - 1128/1999/EK rendelet
          - Regolament (KE) Nru 1128/1999
          - Verordening (EG) nr. 1128/1999
          - Rozporządzenie (WE) nr 1128/1999
          - Regulamento (CE) n.o 1128/1999
          - Nariadenie (ES) č. 1128/1999
          - Uredba (ES) št. 1128/1999
          - Asetus (EY) N:o 1128/1999
          - Förordning (EG) nr 1128/1999".
          3. Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k Evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedeným protokolem."
          4. Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
          Článek 7
          Nařízení (ES) č. 1247/1999 se mění takto:
          1. Čl. 1 odst. 2 se nahrazuje tímto:
          "2. Pro množství uvedené v odstavci 1 se celní sazba snižuje o 90 % pro zvířata pocházející z Bulharska a Rumunska."
          2. Čl. 5 odst. 3 písm. c) se nahrazuje tímto:
          "c) v kolonce 20 pořadové číslo 09.4537 a alespoň jednu z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 1247/1999
          - Nařízení (ES) č. 1247/1999
          - Forordning (EF) nr. 1247/1999
          - Verordnung (EG) Nr. 1247/1999
          - Määrus (EÜ) nr 1247/1999
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999
          - Regulation (EC) No 1247/1999
          - Règlement (CE) no 1247/1999
          - Regolamento (CE) n. 1247/1999
          - Regula (EK) Nr. 1247/1999
          - Reglamentas (EB) Nr. 1247/1999
          - 1247/1999/EK rendelet
          - Regolament (KE) Nru 1247/1999
          - Verordening (EG) nr. 1247/1999
          - Rozporządzenie (WE) nr 1247/1999
          - Regulamento (CE) n.o 1247/1999
          - Nariadenie (ES) č. 1247/1999
          - Uredba (ES) št. 1247/1999
          - Asetus (EY) N:o 1247/1999
          - Förordning (EG) nr 1247/1999".
          3. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k Evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedeným protokolem."
          4. Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IV tohoto nařízení.
          Článek 8
          V článku 2 nařízení (ES) č. 2424/1999 se bod d) nahrazuje tímto:
          "d) žádost o licenci a licence samotná obsahuje v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2424/1999
          - Vykostěné sušené hovězí maso – nařízení (ES) č. 2424/1999
          - Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2424/1999
          - Εntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2424/1999
          - Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2424/1999
          - Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2424/1999
          - Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2424/1999
          - Viande bovine séchée désossée — règlement (CE) no 2424/1999
          - Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2424/1999
          - Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2424/1999
          - Džiovinta iškaulinėta jautiena – Reglamentas (EB) Nr. 2424/1999
          - Szárított, kicsontozott marhahús – 2424/1999/EK rendelet
          - Ċanga mniexfa mingħajr għadam – Regolament (KE) Nru 2424/1999
          - Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2424/1999
          - Suszona wołowina bez kości – Rozporządzenie (WE) nr 2424/1999
          - Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2424/1999
          - Sušené vykostené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2424/1999
          - Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2424/1999
          - Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2424/1999
          - Τorkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2424/1999".
          Článek 9
          V článku 3 nařízení (ES) č. 297/2003 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují v kolonce 20 pořadové číslo 09.4181 a jednu z těchto poznámek:
          - Reglamento (CE) no 297/2003
          - Nařízení (ES) č. 297/2003
          - Forordning (EF) nr. 297/2003
          - Verordnung (EG) Nr. 297/2003
          - Määrus (EÜ) nr 297/2003
          - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003
          - Regulation (EC) No 297/2003
          - Règlement (CE) no 297/2003
          - Regolamento (CE) n. 297/2003
          - Regula (EK) Nr. 297/2003
          - Reglamentas (EB) Nr. 297/2003
          - 297/2003/EK rendelet
          - Regolament (KE) Nru 297/2003
          - Verordening (EG) nr. 297/2003
          - Rozporządzenie (WE) nr 297/2003
          - Regulamento (CE) n.o 297/2003
          - Nariadenie (ES) č. 297/2003
          - Uredba (ES) št. 297/2003
          - Asetus (EY) N:o 297/2003
          - Förordning (EG) nr 297/2003".
          Článek 10
          Nařízení (ES) č. 780/2003 se mění takto:
          1. V čl. 7 odst. 3 se bod a) nahrazuje tímto:
          "a) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente I)
          - Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta I)
          - Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)
          - Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)
          - Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (I alamkvoot)
          - Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)
          - Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)
          - Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent I)
          - Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)
          - Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (I apakškvota)
          - Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (I kvotos dalis)
          - Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (I. alkontingens)
          - Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota I)
          - Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)
          - Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent I)
          - Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente I)
          - Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta I)
          - Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota I)
          - Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)
          - Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)".
          2. V čl. 12 odst. 5 se bod a) nahrazuje tímto:
          "a) v kolonce 20 jednu z těchto poznámek:
          - Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 780/2003] (subcontingente II)
          - Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 780/2003) (subkvóta II)
          - Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent II)
          - Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent II)
          - Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 780/2003) (II alamkvoot)
          - Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση II)
          - Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota II)
          - Viande bovine congelée [règlement (CE) no 780/2003] (sous-contingent II)
          - Carni bovine congelate [regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente II)
          - Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 780/2003) (II apakškvota)
          - Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 780/2003) (II kvotos dalis)
          - Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (780/2003/EK rendelet) (II. alkontingens)
          - Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 780/2003) (subkwota II)
          - Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent II)
          - Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 780/2003) (podkontyngent II)
          - Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 780/2003] (subcontingente II)
          - Mrazené mäso z hovädzieho dobytka (Nariadenie (ES) č. 780/2003) (podkvóta II)
          - Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 780/2003) (podkvota II)
          - Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö II)
          - Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot II)".
          Článek 11
          V čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1146/2003 se bod c) nahrazuje tímto:
          "c) v poli 20 alespoň jednu z těchto poznámek:
          - Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 1146/2003.
          - Licence platná v … (vydávající členský stát)/Maso pro zpracování … [produkty A] [produkty B] (nehodící se škrtněte) v (přesné místo určení a číslo schválení zařízení, kde ke zpracování dojde)/nařízení (ES) č. 1146/2003.
          - Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til [A-produkter] [B-produkter] (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/Forordning (EF) nr. 1146/2003.
          - In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Nichtzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1146/2003.
          - Litsents kehtib … (väljaandnud liikmesriik)/Töötlemiseks mõeldud liha … [A-tooted] [B-tooted] (mittevajalik maha tõmmata) … (täpne sihtkoht ja ettevõtte loanumber, kus töötlemine toimub)/määrus (EÜ) nr 1146/2003.
          - Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1146/2003.
          - Licence valid in … (issuing Member State)/Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1146/2003.
          - Certificat valable … (État membre émetteur)/Viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/Règlement (CE) no 1146/2003.
          - Titolo valido in … (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1146/2003.
          - Licence ir derīga … (dalībvalsts, kas izdevusi licenci)/gaļa, kas paredzēta pārstrādei … [A-produkti] [B-produkti] (svītrot pēc vajadzības) … (precīzs nosaukums un apstiprinājuma numurs uzņēmumam, kur šī pārstrāde veicama/Regula (EK) Nr. 1146/2003.
          - Licencija galioja (kur) … (išdavusi valstybė narė)/Perdirbti skirta mėsa … [A kategorijos produktai] [B kategorijos produktai] (išbraukti netinkamą) (kur) … (tiksli paskirties vieta ir įmonės, kurioje bus perdirbama, patvirtinimo Nr.)/Reglamentas (EB) Nr. 1146/2003.
          - Az engedély a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam)/A marhahús [A-termékek] [B-termékek] (a nem kívánt rész törlendő) a … -ban/ben való feldolgozásra szánt (feldolgozás várható helyének pontos megjelölése és az engedély sorszáma)/1146/2003/EK rendelet.
          - Liċenzja valida fi (Stat Membru li joħroġa)/Laħam maħsub għall-ipproċessa … [prodotti-A] [prodotti-B] (ħassar kif jixraq) fi … (desinazzjoni eżatta u Nru approvat ta’ l-istabbiliment fejn l-isir l-ipproċessar)/Regolament (KE) Nru 1146/2003.
          - Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1146/2003.
          - Pozwolenie ważne w … (wydające Państwo Członkowskie)/Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne oznaczenie i numer zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetworzenie)/Rozporządzenie (WE) nr 1146/2003.
          - Certificado válido em … (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.o 1146/2003.
          - Povolenie platné v … (vydávajúci členský štát)/Mäso určené na spracovanie … [A-produkty] [B-produkty] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné označenie a schvaľovacie číslo zariadenia, kde sa má spracovanie vykonať)/Nariadenie (ES) č. 1146/2003.
          - Dovoljenje velja v … (država članica izdaje)/Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (neustrezno prečrtati) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala)/Uredba (ES) št. 1146/2003.
          - Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)/Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1146/2003.
          - Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1146/2003.".
          Článek 12
          V čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 2234/2003 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
          "V oddílu 20 žádostí o licenci a v licencích se uvede jeden z těchto údajů:
          - "Baby beef" [Reglamento (CE) no 2234/2003]
          - "Baby beef" (nařízení (ES) č. 2234/2003)
          - "Baby beef" (forordning (EF) nr. 2234/2003)
          - "Baby beef" (Verordnung (EG) Nr. 2234/2003)
          - "Baby beef" (määrus (EÜ) nr 2234/2003)
          - "Baby beef" [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2003]
          - "Baby beef" (Regulation (EC) No 2234/2003)
          - "Baby beef" [règlement (CE) no 2234/2003]
          - "Baby beef" [regolamento (CE) n. 2234/2003]
          - "Baby beef" (Regula (EK) Nr. 2234/2003)
          - "Baby beef" (Reglamentas (EB) Nr. 2234/2003)
          - "Baby beef" (2234/2003/EK rendelet)
          - "Baby beef" (Regolament (KE) Nru 2234/2003)
          - "Baby beef" (Verordening (EG) nr. 2234/2003)
          - "Baby beef" (Rozporządzenie (WE) nr 2234/2003)
          - "Baby beef" [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]
          - "Baby beef" (Nariadenie (ES) č. 2234/2003)
          - "Baby beef" (Uredba (ES) št. 2234/2003)
          - "Baby beef" (asetus (EY) N:o 2234/2003)
          - "Baby beef" (förordning (EG) nr 2234/2003)".
          Článek 13
          Nařízení (ES) č. 2247/2003 se mění takto:
          1. V čl. 4 odst. 1 se bod a) nahrazuje tímto:
          "a) v "poznámkách" a v rubrice 20 jednu z těchto poznámek:
          - Producto ACP — Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 2247/2003
          - Produkt AKT – nařízení (ES) č. 2286/2002 a nařízení (ES) č. 2247/2003
          - AVS-produkt — forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 2247/2003
          - AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003
          - AKV toode – määrused (EÜ) nr 2286/2002 ja (EÜ) nr 2247/2003
          - Προϊόν ΑΚΕ — κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 2247/2003
          - ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 2247/2003
          - Produit ACP — règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 2247/2003
          - Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003
          - ĀKK produkts – Regulas (EK) Nr. 2286/2002 un (EK) Nr. 2247/2003
          - AKR šalių produktas – Reglamentai (EB) Nr. 2286/2002 ir (EB) Nr. 2247/2003
          - AKCS-államokból származó termék – 2286/2002/EK és 2247/2003/EK rendeletek
          - Prodott ACP – Regolamenti (KE) Nru 2286/2002 u (KE) Nru 2247/2003
          - ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 2247/2003
          - Produkt pochodzący z Państw AKP – Rozporządzenie (WE) nr 2286/2002 oraz rozporządzenie (WE) nr 2247/2003
          - Produto ACP — Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 2247/2003
          - AKT produkt – Nariadenia (ES) č. 2286/2002 a (ES) č. 2247/2003
          - Proizvod iz držav AKP – Uredba (ES) št. 2286/2002 in Uredba (ES) št. 2247/2003
          - AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003
          - AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 2247/2003".
          2. Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.
          Článek 14
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. května 2004. Nemá však vliv na platnost žádostí o licence a licencí samotných, vydaných mezi 1. květnem 2004 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2004
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 649/2003 (Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 13).
          [3] Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 649/2003.
          [4] Úř. věst. L 159, 3.6.1998, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2003 (Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 18).
          [5] Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44).
          [6] Úř. věst. L 135, 29.5.1999, s. 50. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003
          [7] Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003.
          [8] Úř. věst. L 294, 16.11.1999, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2589/1999 (Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 6).
          [9] Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 26.
          [10] Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 8.
          [11] Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 59.
          [12] Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 27.
          [13] Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 37.
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA I
          20040616
          "PŘÍLOHA I
          Seznam třetích zemí
          - Rumunsko,
          - Bulharsko"
          .
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA II
          20040616
          "PŘÍLOHA I
          Pro dovoz těchto produktů pocházejících z níže uvedených zemí do Společenství se udělují níže uvedené koncese
          (DNV = Doložka nejvyšších výhod)
          Země původu | Pořadové číslo | Kód KN | Popis | Použitelná celní sazba (% DNV) | Roční množství od 1.7.2002 do 30.6.2003 (tuny) | Roční množství od 1.7.2003 do 30.6.2004 (tuny) | Roční nárůst od 1.7.2004 (tuny) |
          Rumunsko | 09.4753 | 0201 0202 | Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | osvobozeno | 3500 | 4000 | 0 |
          09.4765 | 02061095 | Poživatelné hovězí maso čerstvé nebo chlazené – okruží a bránice | osvobozeno | 50 | 100 | 0 |
          02062991 | Poživatelné hovězí maso mražené – okruží a bránice | | | | |
          021020 | Hovězí maso slané, ve slaném nálevu, sušené či uzené | | | | |
          02109951 | Hovězí okruží | | | | |
          09.4768 | 160250 | Přípravky a konzervy z masa a drobů ze skotu | osvobozeno | 250 | 500 | 0 |
          Bulharsko | 09.4651 | 0201 0202 | Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené | osvobozeno | 250 | 250 | 0" |
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA III
          20040616
          "PŘÍLOHA I
          Seznam třetích zemí
          - Rumunsko,
          - Bulharsko"
          .
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA IV
          20040616
          "PŘÍLOHA II
          Seznam třetích zemí
          - Rumunsko,
          - Bulharsko"
          .
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA V
          20040616
          "PŘÍLOHA
          Produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002
          Código NC
          kód KN
          KN-kode
          KN-Code
          CN-koodid
          Κωδικός ΣΟ
          CN code
          Code NC
          Codice NC
          KN kods
          KN kodas
          KN-kód
          Kodiċi NM
          GN-code
          Kod CN
          Código NC
          kód KN
          Oznaka KN
          CN-koodi
          KN-nummer
          01029005
          01029021
          01029029
          01029041
          01029049
          01029051
          01029059
          01029061
          01029069
          01029071
          01029079
          02011000
          02012020
          02012030
          02012050
          02012090
          02013000
          02021000
          02022010
          02022030
          02022050
          02022090
          02023010
          02023050
          02023090
          02061095
          02062991
          02102010
          02102090
          02109951
          02109990
          16025010
          16029061
          Nota: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
          Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čarou jsou vymezeny nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256 ze dne 7.9.1987, s. 1).
          NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).
          NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
          NB: CN-koodid ja joonealused märkused on määratletud muudetud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).
          Σημείωση: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
          NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1).
          NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
          NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio modificato (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
          NB: KN kodi un zemsvītras piezīmes ir definētas grozītajā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).
          NB: KN kodai ir išnašos apibrėžti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 su pakeitimais (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).
          NB: A KN-kódokat és a lábjegyzeteket a módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.) határozza meg.
          NB: Il-kodiċijiet NM u n-noti ta’ qiegħ il-paġna huma mfissra fir-Regolament emendat (KEE) Nru 2658 87 (ĠU L 256, 7.9.1987, p. 1).
          NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).
          Uwaga: Kody CN i przypisy są określone w zmienionym rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1).
          NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página, são definidos no Regulamento (CEE) no 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
          Pozn.: Kódy KN a poznámky pod čiarou sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).
          Opomba: Oznake KN in opombe so opredeljene v spremenjeni Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).
          Huom.: Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
          Anm.: KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) nr 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1)."
          .
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.