Nařízení Komise (ES) č. 1121/2004 ze dne 16. června 2004, kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1121/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
20040616
          Nařízení Komise (ES) č. 1121/2004
          ze dne 16. června 2004,
          kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne 28. června 1996 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dovozní cla v odvětví obilovin byla stanovena nařízením (ES) č. 1114/2004 [3].
          (2) Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1249/96 stanoví, že pokud se vypočtený průměr dovozních cel odchýlí během doby jejich použití o 5 EUR/t od stanoveného cla, je třeba provést příslušnou úpravu. Vzhledem k tomu, že k této odchylce došlo, je nutné upravit dovozní cla stanovená nařízením (ES) č. 1114/2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a II nařízení (ES) č. 1114/2004 se nahrazují přílohami I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. června 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2004.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          [3] Úř. věst. L 214, 16.6.2004, s. 3.
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA I
          Dovozní cla produktů uvedených v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/1992
          Kód KN | Zboží | Dovozní clo [1] (EUR/t) |
          10011000 | pšenice tvrdá vysoké kvality | 0,00 |
          střední kvality | 0,00 |
          nízké kvality | 3,38 |
          10019091 | pšenice měkká, k setí | 0,00 |
          ex10019099 | pšenice měkká, vysoké kvality, ne k setí | 0,00 |
          10020000 | žito | 23,50 |
          10051090 | kukuřice k setí, ne hybridní | 44,23 |
          10059000 | kukuřice, ne k setí [2] | 44,23 |
          10070090 | čirok – zrna, ne hybridy k setí | 23,50 |
          [1] Pro zboží, které je do Společenství dopravováno přes Atlantický oceán nebo cestou přes Suezský kanál (čl. 2 odst. 4 nařízení (ES) č. 1249/96), může dovozce získat slevu cla:
          - 3 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází ve Středozemním moři, nebo
          - 2 EUR/t, pokud se vykládací přístav nachází v Irsku, Spojeném království, Dánsku, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě, v Polsku, Finsku, Švédsku nebo na atlantickém pobřeží Pyrenejského poloostrova.
          [2] Dovozce může uplatnit nárok na paušální slevu 24 EUR na tunu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 2 odst. 5 nařízení (ES) č. 1249/96.
          --------------------------------------------------
          20040616
          PŘÍLOHA II
          Prvky výpočtu cel
          (k 15.6.2004)
          1. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Burzovní záznamy | Minneapolis | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
          Produkty (% bílkovin při 12 % vlhkosti) | HRS2 (14 %) | YC3 | HAD2 | střední kvalita [1] | nízká kvalita [2] | US barley 2 |
          Cenový záznam (EUR/t) | 138,61 [3] | 91,55 | 157,07 [4] | 147,07 [4] | 127,07 [4] | 106,95 [4] |
          Prémie – záliv (EUR/t) | — | 9,56 | — | | | — |
          Prémie – Velká jezera (EUR/t) | 9,13 | — | — | | | — |
          2. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Dopravné/náklady: Mexický záliv–Rotterdam: 21,78 EUR/t; Velká jezera–Rotterdam: 36,67 EUR/t.
          Subvence uvedené v čl. 4 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1249/96: | 0,00 EUR/t (HW 2) 0,00 EUR/t (SRW 2). |
          [*] Záporná prémie 10 EUR/t, [čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96],
          [**] Záporná prémie 30 EUR/t, [článek čl. 4 odst. nařízení (ES) č. 1249/96],
          [***] Kladná prémie 14 EUR/t za, hrnuta (čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1249/96).
          [****] FOB.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.