Nařízení Komise (ES) č. 1123/2004 ze dne 17. června 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1123/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1123/2004 ze dne  17. června 2004,  kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví skutečná produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající snížení cílové ceny
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol č. 4 o bavlně tohoto aktu(1),
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne  22. května 2001  o podpoře pro produkci bavlny(2), a zejména na čl. 9 odst. 2 třetí odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 16 odst. 3 prvního pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne  2. srpna 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu(3), stanoví, že skutečná produkce probíhající hospodářského roku se určí do 15. června uvedeného roku.
          
          (2) Ustanovení čl. 19 odst. 2 třetí odrážky nařízení (ES) č. 1051/2001 stanoví, že skutečná produkce se určí zejména s ohledem na množství, na která byla žádána podpora.
          
          (3) Ustanovení čl. 16 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1591/2001 upřesňuje podmínky, které je nutné dodržovat, aby bylo vyrobené množství nevyzrněné bavlny zaúčtováno jako skutečná produkce.
          
          (4) S ohledem na jakostní kritérium, kterým je výnos vláken, uznaly řecké orgány, že na podporu je způsobilé množství ve výši 1006248 tun nevyzrněné bavlny.
          
          (5) Množství ve výši 1019 tun nevyzrněné bavlny, které k  15. květnu 2004  nebylo řeckými orgány uznáno za způsobilé na podporu, zahrnuje podle informací sdělených těmito orgány 335,7 tun z 137,4 hektarů, jež nejsou uvedeny v prohlášení podle článku 9 nařízení (ES) č. 1591/2001, 291,7 tun, jež nesplnily vnitrostátní ustanovení o omezení plochy pozemků přijatá na základě čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 1051/2001, a 391,6 tun, jež nejsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti v souladu s čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení.
          
          (6) Proto musí být množství ve výši 1006248 tun považováno za skutečnou řeckou produkci nevyzrněné bavlny v hospodářském roce 2003/2004.
          
          (7) S ohledem na jakostní kritérium, kterým je výnos vláken, uznaly španělské orgány, že na podporu je způsobilé množství ve výši 305394 tun nevyzrněné bavlny.
          
          (8) Množství ve výši 834 tun nevyzrněné bavlny, které k  15. květnu 2004  nebylo španělskými orgány uznáno za způsobilé na podporu, zahrnuje podle informací sdělených těmito orgány 779 tun, jež nesplnily vnitrostátní ustanovení o omezení plochy pozemků přijatá na základě čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 1051/2001, 56 tun, jež nejsou řádné a uspokojivé obchodní jakosti v souladu s čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení a 22 tun za nedodržení pravidel týkajících se smlouvy podle článku 11 uvedeného nařízení.
          
          (9) Vynětí 22 tun nevyzrněné bavlny ze skutečné produkce z důvodu nedodržení pravidel týkajících se smluv je neoprávněné. Navíc toto množství splňuje kritéria uvedená v čl. 16 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1591/2001, a musí být proto přidáno k množství ve výši 305394 tun.
          
          (10) Proto s ohledem na jakostní kritérium, kterým je výnos vláken, musí být množství ve výši 305417 tun považováno za skutečnou španělskou produkci nevyzrněné bavlny v hospodářském roce 2003/2004.
          
          (11) S ohledem na jakostní kritérium, kterým je výnos vláken, uznaly španělské orgány, že na podporu je způsobilé množství ve výši 632 tun nevyzrněné bavlny vypěstované na osetých plochách v Portugalsku. Toto množství splňuje kritéria uvedená v čl. 16 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1591/2001, a musí být proto považováno za skutečnou portugalskou produkci nevyzrněné bavlny v hospodářském roce 2003/2004.
          
          (12) Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1051/2001 stanoví, že pokud součet skutečných produkcí Španělska a Řecka překročí 1031000 tun, sníží se cílová cena uvedená v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení v každém členském státě, který překročil národní zaručené množství.
          
          (13) V hospodářském roce 2003/2004 došlo k překročení národního zaručeného množství ve Španělsku i v Řecku. Snížení cílové ceny pro Španělsko a Řecko musí být stanoveno na základě procentního podílu překročení příslušného národního zaručeného množství.
          
          (14) V souladu s čl. 7 odst. 4 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1051/2001 se musí v případě každého členského státu snížení cílové ceny rovnat 50 % procentního podílu překročení národního zaručeného množství.
          
          (15) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1.V hospodářském roce 2003/2004 se skutečná produkce nevyzrněné bavlny stanoví na:
          - 1006248 tun pro Řecko,
          - 305417 tun pro Španělsko,
          - 632 tun pro Portugalsko.
          
          2.Částka, o níž se snižuje cílová cena v hospodářském roce 2003/2004 se stanoví na:
          - 15,201 EUR na 100 kg nevyzrněné bavlny pro Řecko,
          - 12,012 EUR na 100 kg nevyzrněné bavlny pro Španělsko,
          - 0 EUR na 100 kg nevyzrněné bavlny pro Portugalsko,
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  17. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          (3) Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.