Nařízení Komise (ES) č. 1132/2004 ze dne 18. června 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o tradiční produkt Kunserva

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1132/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1132/2004 ze dne  18. června 2004 , kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86 a nařízení (ES) č. 1535/2003, pokud jde o tradiční produkt Kunserva
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny(1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení komise (EHS) č. 1764/86 ze dne  27. května 1986  o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, na které se vztahuje podpora produkce(2), stanoví definici pro rajčatový koncentrát, na který se vztahuje podpora produkce.
          
          
(2) Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003 ze dne  29. srpna 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny(3), uvádí produkty, na které se vztahuje podpora produkce.
          
          
(3) Kunserva je tradiční jasně definovaný maltský produkt, a rajčata, která se používají při jeho výrobě by měla mít nárok na podporu produkce od data přistoupení Malty k Evropské unii.
          
          
(4) Nařízení (EHS) č. 1764/86 a (ES) č. 1535/2003 by měla být vzhledem k těmto důvodům odpovídajícím způsobem pozměněna.
          
          
(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Nařízení (EHS) č. 1764/86 se mění takto:
          
1. Článek 8 se nahrazuje tímto:
          
  ŤČlánek 8
          
Pro účely této hlavy zahrnují  Ťrajčatová šťávať  a  Ťrajčatový koncentrátť  produkty definované v bodech 11, 12 a 18 čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 1535/2003(4)
          
          
2. Článek 9 se nahrazuje tímto:
          
  ŤČlánek 9
          
1.Do rajčatové šťávy a rajčatového koncentrátu smí být přidávány pouze následující přísady:
          
a) kuchyňská sůl (chlorid sodný);
          
b) přírodní koření, kořenící byliny a jejich výtažky, a přírodní aromatické látky.
          
          
V případě kunservy se navíc přidává cukr představující mezi 8 % a 25 % hmotnosti hotového produktu.
          
2.Při výrobě rajčatové šťávy a rajčatového koncentrátu se smí jako přísada používat kyselina citrónová (E 330).
          
  Při výrobě rajčatové šťávy s obsahem sušiny nižším než 7 % se smí jako přísada používat kyselina askorbová (E 300). Obsah kyseliny askorbové však nesmí přesáhnout 0,03 % hmotnosti hotového produktu.
          
Při výrobě rajčatového koncentrátu v prášku se smí používat oxid křemičitý (551). Obsah oxidu křemičitého však nesmí přesáhnout 1 % hmotnosti hotového produktu.
          
3.Množství přidané kuchyňské soli:
          
a) nesmí přesáhnout 15 % hmotnosti obsahu sušiny v rajčatovém koncentrátu jehož obsah sušiny je vyšší než 20 %;
          
b) nesmí přesáhnout 3 % netto hmotnosti ostatních rajčatových koncentrátů a rajčatové šťávy;
          
c) musí zaujímat mezi 2 % a 5 % hmotnosti kunservy.
          
          
Při určování množství přidané kuchyňské soli je nutno přihlédnout k přirozenému obsahu chloridů ve výši 2 % sušiny.ť
          
          
          
Článek 2
          
Do čl. 2 nařízení (ES) č. 1535/2003 se přidává následující bod č. 18:
          
  Ť18. kunserva: produkt získaný přímo z čerstvých rajčat koncentrací rajčatové šťávy, obsahující přidaný cukr a sůl, jehož obsah sušiny je mezi 28 % a 36 %, balený ve vzduchotěsně uzavřených nádobách, označených  Ťkunservať  a spadající pod číselné kódy KN ex200290.ť
          
          
Článek 3
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se ode dne vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).
          
(2) Úř. věst. L 153, 7.6.1986, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 996/2001 (Úř. věst. L 139, 23.5.2001, s. 9).
          
(3) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2004 (Úř. věst. L 72, 11.3.2004, s. 54).
          
(4) Úř. věst. L 218, 30.8.2003, s. 14.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.