Nařízení Komise (ES) č. 1137/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1137/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1137/2004 ze dne  21. června 2004 , kterým se mění nařízení (ES) č. 43/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001, pokud jde o podpory místní produkce rostlinných produktů v nejvzdálenějších regionech Unie
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne  28. června 2001 , kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)(1), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 43/2003(2) stanovilo v příloze IV částky a maximální množství týkající se podpor pro místní uvedení na trh pro produkty uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1453/2001.
          
          
(2) Provádění tohoto opatření v roce 2003 ukázalo, že využívání maximálních množství se výrazně liší v závislosti na tom, o který produkt se jedná. Bylo zjištěno, že množství týkající se některých produktů zůstávají pravidelně nevyčerpána, zatímco u jiných produktů žádosti převyšují maximální množství, což má za následek uplatnění koeficientu snížení podpory. Zdá se tedy, že je důvod přerozdělit množství mezi produkty tak, aby došlo ke zohlednění zjištěného vývoje, a upravit částky podpory pro některé produkty v závislosti na zkušenostech a zjištěných výsledcích, a docílit tak lepšího využívání zdrojů.
          
          
(3) Nařízení (ES) č. 43/2003 by proto mělo být pozměněno.
          
          
(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech řídících výborů pro dotčené produkty,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha IV nařízení (ES) č. 43/2003 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Použije se:
          
a) od  1. ledna 2004  na množství uvedená ve sloupci III nové přílohy IV;
          
b) na částky podpory uvedené ve sloupcích IV a V nové přílohy IV ohledně smluv uzavřených po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 55/2004 (Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1812/2003 (Úř. věst. L 265, 16.10.2003, s. 21).
          
PŘÍLOHA IV
          
          
MADEIRA
          
(Produkty uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 1453/2001)
          
Maximální množství uvedená v čl. 5 odst. 1 čtvrtém pododstavci nařízení (ES) č. 1453/2001 na období od 1. ledna do 31. prosince


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.