Nařízení Komise (ES) č. 1138/2004 ze dne 21. června 2004 o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištíchText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1138/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1138/2004 ze dne  21. června 2004  o společné definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor na letištích (Text s významem pro EHP)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne  16. prosince 2002 , kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví(1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení a na bod 2.3 písm. a) jeho přílohy,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Podle nařízení (ES) č. 2320/2002 má Komise stanovit společnou definici kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor. Tato definice by měla zahrnovat alespoň ty části letiště, do nichž mají přístup odletoví cestující poté, co se podrobili detekční kontrole, nebo ty části, jimiž mohou procházet či v nichž mohou být uchovávána zapsaná zavazadla odletových cestujících poté, co byla podrobena detekční kontrole.
          
          
(2) Veškerý personál, včetně posádek letadel, spolu s předměty, které přepravují, by se měly podrobit detekční kontrole před tím, než je jim povolen vstup do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor.
          
          
(3) Výjimka by měla být povolena pro ty části letiště, jimiž mohou procházet či v nichž mohou být uchovávána zapsaná zavazadla odletových cestujících poté, co byla podrobena detekční kontrole, pokud by s nimi po jejich zabezpečení mohl nakládat personál, který nebyl podroben detekční kontrole, aniž by tím byla ohrožena úroveň bezpečnostní ochrany. Měla by být přijata opatření, jež vyloučí možnost nedovoleného zásahu do zabezpečených zavazadel před jejich naložením do letadla.
          
          
(4) Na letištích, kde má do vyhrazených bezpečnostních prostor přístup jen velmi málo pracovníků, by se měla zajistit rovnováha mezi potřebou zaručit bezpečnost a potřebou zaručit provozní efektivnost.
          
          
(5) Pracovníkům, kteří se nepodrobili detekční kontrole, by měl být přístup do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor letiště povolen pouze pod podmínkou, že je bude neustále doprovázet pověřený pracovník, který se detekční kontrole podrobil.
          
          
(6) Tam, kde by mohly mít do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor přístup jiné osoby, které se nepodrobily detekční kontrole, by měly být prováděny důkladné bezpečnostní prohlídky, které v kritických částech vyhrazených bezpečnostních prostor vyloučí přítomnost zakázaných předmětů. Tam, kde kritické části nejsou nepřetržitě provozovány jako takové, by měly být podrobeny důkladné bezpečnostní prohlídce bezprostředně před jejich obnovením.
          
          
(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru ustaveného podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 2320/2002,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1.Na letištích, kde je více než 40 pracovníků držitelem letištního identifikačního průkazu umožňujícího přístup do vyhrazených bezpečnostních prostor, jsou kritickými částmi vyhrazených bezpečnostních prostor alespoň:
          
a) jakékoli části letiště, do nichž mají přístup odletoví cestující včetně jejich kabinových zavazadel poté, co se podrobili detekční kontrole;
          
b) jakékoli části letiště, jimiž mohou procházet či v nichž mohou být uchovávána zapsaná zavazadla odletových cestujících poté, co byla podrobena detekční kontrole, pokud tato zavazadla nejsou zabezpečena.
          
          
2.Pro účely odstavce 1 je jakákoli část letiště považována za kritickou část vyhrazených bezpečnostních prostor po dobu, po kterou:
          
a) se v této části nacházejí odletoví cestující včetně jejich kabinových zavazadel poté, co se podrobili detekční kontrole;
          
b) touto částí procházejí či zde jsou uchovávána zapsaná zavazadla odletových cestujících poté, co byla podrobena detekční kontrole, pokud tato zavazadla nejsou zabezpečena.
          
          
3.Pro účely odstavce 1 a 2 se za součást letiště považují rovněž letadlo, autobus, zavazadlový vozík či jiné dopravní prostředky, průchody a startovací či přistávací dráhy.
          
Článek 2
          
Pro účely tohoto nařízení se pojmem  Ťzabezpečená zavazadlať  rozumí zapsaná zavazadla odletových cestujících podrobená detekční kontrole, která jsou fyzicky zabezpečena tak, aby do nich nebylo možno vložit jakékoli předměty.
          
Článek 3
          
Na letištích, kde držitelem letištního identifikačního průkazu umožňujícího přístup do vyhrazených bezpečnostních prostor není více než 40 pracovníků, mohou členské státy nadále vymezovat kritické části vyhrazených bezpečnostních prostor v souladu s bodem 2.3 písm. a) druhým pododstavcem přílohy nařízení (ES) č. 2320/2002.
          
Článek 4
          
1.Veškerý personál, včetně posádek letadel, spolu s předměty, které přepravují, se podrobí detekční kontrole před tím, než je jim povolen přístup do částí uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), pokud tyto části tvoří součást budovy terminálu.
          
2.Nejpozději do  1. ledna 2006  zavedou členské státy režim, podle něhož se veškerý personál, včetně posádek letadel, spolu s předměty, které přepravují, podrobí detekční kontrole před tím, než jim bude povolen přístup do částí uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a).
          
3.Nejpozději do  1. července 2009  zavedou členské státy režim, podle něhož se veškerý personál, včetně posádek letadel, spolu s předměty, které přepravují, podrobí detekční kontrole před tím, než jim bude povolen přístup do částí uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b).
          
Článek 5
          
Nejpozději do  1. července 2009  budou pro případy, kdy se zabezpečenými zavazadly nakládá personál, který se nepodrobil detekční kontrole, přijata opatření, jež vyloučí možnost nedovoleného zásahu do těchto zabezpečených zavazadel před jejich naložením do letadla.
          
Článek 6
          
1.Odchylně od článku 4 se pracovníci nemusí podrobovat detekční kontrole před tím, než jim je povolen přístup do kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor, pokud je doprovází pověřený pracovník, který se detekční kontrole podrobil.
          
Doprovod odpovídá za jakékoli porušení bezpečnostních zásad ze strany doprovázeného pracovníka.
          
2.Odchylně od článku 4 se pracovníci, kteří se podrobili detekční kontrole, v případě, kdy dočasně opustí bezpečnostně vyhrazené prostory, nemusí při návratu této kontrole podrobovat znovu, pokud byli pod nepřetržitým dohledem, který může dostatečně zaručit, že do těchto kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor nevnášejí zakázané předměty.
          
Článek 7
          
Aniž je dotčen článek 6, provede se důkladná bezpečnostní prohlídka kritických částí vyhrazených bezpečnostních prostor kdykoli, kdy do nich mohly mít přístup osoby, které se nepodrobily detekční kontrole.
          
Článek 8
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dne  1. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  21. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Loyola  De Palacio
          
  místopředsedkyně
          
(1) Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.