Nařízení Rady (ES) č. 1140/2004 ze dne 21. června 2004, kterým se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé produkty rybolovu pocházející z Ceuty a Melilly

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1140/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1140/2004 ze dne  21. června 2004 , kterým se pozastavují všeobecná cla společného celního sazebníku pro některé produkty rybolovu pocházející z Ceuty a Melilly
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 656/2000(1) otevřela Rada celní kvótu Společenství s nulovou celní sazbou pro některé produkty rybolovu pocházející z Ceuty, jejíž platnost skončila dne  31. prosince 2002 .
          
          (2) V říjnu 2002 požádalo Španělsko o prodloužení platnosti kvót uvedených v nařízení (ES) č. 656/2000 a pro Ceutu svou žádost podložilo sociálními a hospodářskými argumenty s odkazem na omezení, jímž je její hospodářství vystaveno, a obtíže, s kterými se potýká místní odvětví rybolovu. Požadavek je oprávněný, neboť hospodářská situace Ceuty vyžaduje přijmout preferenční opatření za účelem usnadnění vývozu do Společenství.
          
          (3) S přijetím rozhodnutí Rady a Komise 2000/204/ES, ESUO ze dne  24. ledna 2000  o uzavření Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé(2) Společenství zcela pozastavilo dovozní cla společného celního sazebníku pro širokou řadu produktů rybolovu pocházejících z Maroka. Dovoz těchto produktů do Společenství nepodléhá žádnému množstevnímu omezení a rozsah dotčených produktů je mnohem širší než ten, na které se vztahují celní kvóta otevřená pro Ceutu. Vzhledem k tomu, že Maroko obklopuje území Ceuty a Melilly ze strany pevniny, je vhodné zamezit veškeré další diskriminaci a udělit Ceutě a Melille preferenční režim pro stejné produkty rybolovu s cílem zaručit srovnatelné obchodní příležitosti a podpořit hospodářský rozvoj těchto území.
          
          (4) Vzhledem k tomu, že dohoda o přidružení uzavřená s Marokem nestanoví žádné časové omezení uplatňování preferenčního režimu pro produkty rybolovu, nemělo by být žádné časové omezení zavedeno ani v rámci tohoto nařízení.
          
          (5) Způsobilost pro použití pozastavení cel zavedeného tímto nařízením je podmíněna dodržováním pravidel původu stanovených v nařízení Rady (ES) č. 82/2001 ze dne  5. prosince 2000  o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce při obchodování mezi celním územím Společenství a Ceutou a Melillou(3),
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Všeobecná cla společného celního sazebníku na produkty pocházející z Ceuty a Melilly uvedené v příloze k tomuto nařízení se zcela pozastavují.
          Článek 2
          Původ těchto výrobků se prokazuje v souladu s nařízením (ES) č. 82/2001.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízeníje závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Lucemburku dne  21. června 2004 .
           Za Radu
           předseda
          J.  Walsh
          (1) Úř. věst. L 80, 31.3.2000, s. 5.
          (2) Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 1.
          (3) Úř. věst. L 20, 20.1.2001, s 1.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.