Nařízení Komise (ES) č. 1143/2004 ze dne 22. června 2004, doplňující nařízení (ES) č. 143/2004 o konečném termínu pro předložení nabídek v rámci posledního dílčího nabídkového řízení pro zpětný prodej pšenice na vnitřním trhu v majetku švédského intervenčního orgánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1143/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1143/2004 ze dne  22. června 2004 , doplňující nařízení (ES) č. 143/2004 o konečném termínu pro předložení nabídek v rámci posledního dílčího nabídkového řízení pro zpětný prodej pšenice na vnitřním trhu v majetku švédského intervenčního orgánu
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení Komise (ES) č. 143/2004(2) zahájilo stálé nabídkové řízení pro zpětný prodej pšenice na vnitřním trhu v majetku švédského intervenčního orgánu, pro které je konečný termín pro předložení nabídek v rámci posledního dílčího nabídkového řízení  24. červen 2004 ;
          
          (2) s ohledem k současné tržní situaci je vhodné datum nabídkového řízení v rámci posledního dílčího řízení odložit;
          
          (3) proto je vhodné upravit nařízení (ES) č. 143/2004;
          
          (4) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Třetí pododstavec článku 4(1) nařízení (ES) č. 143/2004 se nahrazuje tímto:
           ŤLhůta pro předkládání nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení je  15.červenec 2004  v 9 hodin (bruselského času).ť
          
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropských společenství .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  22. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 34.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.