Nařízení Komise (ES) č. 1147/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2004 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1147/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1147/2004 ze dne  22. června 2004 , kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na druhé pololetí roku 2004 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne  17. května 1999  o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne  14. prosince 2001 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót(2), a zejména na čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Při přidělování dovozních licencí na první pololetí roku 2004 se u některých kvót stanovených v nařízení (ES) č. 2535/2001 žádosti o licence vztahovaly na nižší množství, než jsou pro dané produkty k dispozici. Proto by pro každou kvótu mělo být stanoveno dostupné množství na období od  1. července  do  31. prosince 2004 , přičemž by se vzala v úvahu nepřidělená množství vyplývající z nařízení Komise (ES) č. 126/2004(3) a č. 178/2004(4), kterým se stanoví, do jaké míry lze přijímat žádosti o dovozní licence podané na některé mléčné výrobky v lednu 2004 v rámci některých celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Množství, která jsou k dispozici na období ode dne  1. července  do dne  31. prosince 2004  na druhé pololetí dovozního roku v rámci některých kvót uvedených v nařízení (ES) č. 2535/2001, jsou stanovena v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  23. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  22. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).
          (2) Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařizenim (ES) č. 748/2004 (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 3).
          (3) Úř. věst. L 17, 24.1.2004, s. 20.
          (4) Úř. věst. L 28, 31.1.2004, s. 11.
          PŘILOHA I. A.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. B
          
          
          >TABELPOSITION>
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. C
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. D
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. E.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PRILOHA I. F.
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA I. G
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘILOHA I. H.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.