Nařízení Komise (ES) č. 1151/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1077/2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1151/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1151/2004  ze dne  23. června 2004  o vydávání dovozních licencí pro česnek dovážený v rámci autonomní celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1077/2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1077/2004 ze dne  7. června 2004  o otevření a správě autonomní celní kvóty pro česnek(1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Žádosti o licence předložené příslušným orgánům členských států tradičními a novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1077/2004, překračují množství, která jsou k dispozici. Je proto třeba stanovit, v jakém rozsahu mohou být licence vydávány,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1.Dovozní licence požadované tradičními dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1077/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne  17.  do  18. června 2004  se vydávají do výše 3,143 % požadovaného množství.
          2.Dovozní licence požadované novými dovozci podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1077/2004, pro které členské státy předložily Komisi žádosti dne  17.  do  18. června 2004  se vydávají do výše 1,061 % požadovaného množství.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  24. června 2004 .
          Jeho použitelnost končí dnem  31. prosince 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu, dne  23. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 203, 8.6.2004, s. 7.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.