Nařízení Komise (ES) č. 1156/2004 ze dne 23. června 2004 o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1156/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1156/2004 ze dne  23. června 2004  o vydávání vývozních licencí v režimu A3 pro ovoce a zeleninu (rajčata, pomeranče a jablka)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne  28. října 1996  o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou(1), a zejména na čl. 35 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 904/2004(2) zahájením nabídkového řízení stanovilo směrné sazby náhrad a směrná množství pro vývozní licence v režimu A3, jež je možné vydat.
          
          (2) S ohledem na předložené nabídky je třeba stanovit maximální sazby náhrad a procentní podíly pro množství, jež lze přidělit nabídkám s těmito maximálními sazbami.
          
          (3) Pokud jde o rajčata, pomeranče a jablka, maximální sazby potřebné k přidělení licencí na směrná množství až do výše množství udaných v nabídkách nepřekračují směrné sazby pro náhrady více než jedenapůlkrát,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Maximální sazby náhrad a procentní podíly pro snížení výše množství přidělovaných v rámci nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 904/2004, pokud jde o rajčata, pomeranče a jablka, se stanoví v souladu s přílohou.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  24. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  23. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          (2) Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 43.
          PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.