Nařízení Komise (ES) č. 1161/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od 1. července do 30. září 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1161/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1161/2004 ze dne  24. června 2004 , kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní licence podaným v červnu 2004 v rámci režimu stanoveného celními kvótami pro některé produkty z vepřového masa na období od  1. července  do  30. září 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1458/2003 ze dne  18. srpna 2003  o otevření a správě dovozní celní kvóty u některých produktů z odvětví vepřového masa(1), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádosti o dovozní licence podané pro třetí čtvrtletí roku 2004 se vztahují na menší množství, než je k dispozici, může jim být tedy vyhověno v plné výši.
          
          (2) Je třeba určit přebytek, který se přidá k množství dostupnému pro následující období,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1.Žádostem o dovozní licence podaným na období od  1. července  do  30. září 2004  dle nařízení (ES) č. 1458/2003 se vyhovuje dle přílohy I.
          2.Na období od  1. října  do  31. prosince 2004  mohou být žádosti o dovozní licence podávány dle nařízení (ES) č. 1458/2003 pro celkové množství uvedené v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  24. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  SIlva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 208, 19.8.2003, s. 3.
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PRÍLOHA II


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.