Nařízení Komise (ES) č. 1164/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od 28. června 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1164/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1164/2004 ze dne  24. června 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa použitelné od  28. června 2004
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne  29. října 1975  o společné organizaci trhu s drůbežím masem(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75 může být rozdíl na světovém trhu a ve Společenství mezi cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení pokryt vývozní náhradou.
          
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií na stávající stav trhů v odvětví drůbežího masa vede ke stanovení náhrady v takové výši, která Společenství umožňuje, aby se podílelo na mezinárodním obchodě, a rovněž zohledňuje povahu vývozů těchto produktů, jakož i jejich současný význam.
          
          (3) Článek 21 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne  15. dubna 1999 , kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty(2), stanoví, že není poskytnuta žádná náhrada pro produkty, které nemají řádnou a uspokojivou obchodní jakost v den přijetí vývozního prohlášení. Za účelem zajištění jednotného provádění platných právních předpisů by se mělo upřesnit, že drůbeží maso podle článku 1 nařízení (EHS) č. 2777/75 má nárok na náhradu, pokud nese označení zdravotní nezávadnosti podle směrnice Rady 71/118/EHS ze dne  15. února 1971  o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem(3).
          
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kódy produktů, na něž se při jejich vývozu uděluje vývozní náhrada uvedená v článku 8 nařízení (EHS) č. 2777/75, a výše této náhrady se stanoví v příloze tohoto nařízení.
          Produkty v oblasti působnosti kapitoly XII přílohy směrnice 71/118/EHS však mají nárok na náhradu, pokud také splňují podmínky označovaní zdravotní nezávadnosti podle uvedené směrnice.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  28. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  24. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2003 (Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3).
          (3) Úř. věst. L 55, 8.3.1971, p. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).
          PŘÍLOHA
          Vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa  28. června 2004


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.