Nařízení Komise (ES) č. 1165/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do "Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení" (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d’oca di Mortara)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1165/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1165/2004  ze dne  24. června 2004 , kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  (Anchois de Collioure, Melon du Quercy a Salame d'oca di Mortara)
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(1), a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 postoupila Francie Komisi dvě žádosti o zápis zeměpisných označení pro názvy  ŤAnchois de Collioureť  a  ŤMelon du Quercyť , Itálie postoupila Komisi žádost o zápis zeměpisného označení pro název  ŤSalame d'oca di Mortarať .
          
          (2) Postupem podle čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo zjištěno, že žádosti jsou s uvedeným nařízením v souladu, zejména že obsahují všechny údaje podle článku 4 uvedeného nařízení.
          
          (3) Po zveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie (2) názvů uvedených v příloze tohoto nařízení nebyla Komisi postoupena žádná námitka podle článku 7 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
          (4) V důsledku toho by tyto názvy měly být zapsány do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť , a požívat tak ochrany na úrovni Společenství coby chráněná zeměpisná označení.
          
          (5) Příloha tohoto nařízení doplňuje přílohu nařízení (ES) č. 2400/96(3),
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 2400/96 se doplňuje o názvy uvedené v příloze tohoto nařízení a tyto názvy se zapisují do  ŤRejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označeníť  jako chráněná zeměpisná označení (CHZO) podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  24. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. C 206, 2.9.2003, s. 5 (Anchois de Collioure). Úř. věst. C 212, 6.9.2003, s. 5 (Melon de Query). Úř. věst. C 206, 2.9.2003, s. 8 (Salame d'oca di Mortara).
          (3) Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 738/2004 (Úř. věst. L 116, 22.4.2004, s. 5).
          PŘÍLOHA
          
          PRODUKTY URČENÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU UVEDENÉ V PŘÍLOZE I SMLOUVY
          Ryby, měkkýši, čerství korýši a výrobky z nich vyrobené
          FRANCIE
          Anchois de Collioure (CHZO)
          Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
          FRANCIE
          Melon du Quercy (CHZO)
          Výrobky z masa (tepelně opracované, solené, uzené atd.)
          ITÁLIE
          Salame d'oca di Mortara (CHZO)


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.