Nařízení Komise (ES) č. 1171/2004 ze dne 24. června 2004, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z cukru vyvážené v nezměněném stavu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1171/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1171/2004 ze dne  24. èervna 2004 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a nìkteré dal¹í produkty z cukru vyvá¾ené v nezmìnìném stavu
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          s ohledem na naøízení Rady (ES) è. 1260/2001 ze dne  19. èervna 2001  o spoleèné organizaci trhù v odvìtví cukru(1), a zejména na èl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného naøízení,
          vzhledem k tìmto dùvodùm:
          (1) Èlánek 27 naøízení (ES) è. 1260/2001 stanoví, ¾e rozdíl mezi kotacemi nebo cenami na svìtovém trhu s výrobky, jejich¾ seznam je obsa¾en v èl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného naøízení, a cenami tìchto výrobkù ve Spoleèenství, mù¾e být vyrovnán vývozní náhradou;
          
          (2) Èlánek 3 naøízení Komise (ES) è. 2135/95 ze dne  7. záøí 1995 , kterým se stanoví provádìcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvìtví cukru(2), stanoví, ¾e vývozní náhrada na 100 kilogramù výrobkù, jejich¾ seznam je uveden v èl. 1 odst. 1 písm. d) naøízení (ES) è. 1260/2001, se rovná základní èástce násobené obsahem sacharosy, podle potøeby vèetnì ostatních cukrù vyjádøených jako sacharosa; obsah sacharosy v dotyèném výrobku se urèuje v souladu s èlánkem 3 naøízení Komise (ES) è. 2135/95;
          
          (3) Èl. 30 odst. 3 naøízení (ES) è. 1260/2001 stanoví, ¾e základní vý¹e náhrady pro sorbózu vyvezenou v nezmìnìném stavu se musí rovnat základní vý¹i náhrady sní¾ené o jednu setinu pou¾itelné výrobní náhrady podle naøízení Rady (EHS) è. 1265/2001 ze dne  27. èervna 2001 , kterým se stanoví provádìcí pravidla k naøízení Rady (ES) è. 1260/2001, pokud jde o poskytování výrobních náhrad pro cukr pou¾ívaný v chemickém prùmyslu(3) pro výrobky, jejich¾ seznam je zahrnut v pøíloze poslednì uvedeného naøízení;
          
          (4) V souladu s podmínkami èl. 30 odst. 1 naøízení (ES) è. 1260/2001 se základní vý¹e náhrady za ostatní výrobky, jejich¾ seznam je uveden v èl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného naøízení, vyvá¾ené v nezmìnìném stavu, musí rovnat jedné setinì èástky, která na jedné stranì bere v úvahu rozdíl mezi intervenèní cenou pro bílý cukr pro oblasti Spoleèenství bez deficitu v mìsíci, pro který je stanovena základní vý¹e, a cenovými nabídkami nebo cenami bílého cukru na svìtovém trhu, a na stranì druhé z dùvodu potøeby vytvoøit rovnováhu mezi vyu¾itím základních produktù Spoleèenství pøi výrobì zpracovaných výrobkù na vývoz do tøetích zemí a vyu¾itím produktù tøetích zemí dovezených v rámci aktivního zu¹lech»ovacího styku;
          
          (5) V souladu s podmínkami èl. 30 odst. 4 naøízení (ES) è. 1260/2001 se pou¾ití základní vý¹e mù¾e omezit na nìkteré výrobky, jejich¾ seznam je obsa¾en v èl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného naøízení;
          
          (6) Èlánek 27 naøízení (ES) è. 1260/2001 upravuje stanovení náhrad pro vývoz produktù v nezmìnìném stavu uvedených v èl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) uvedeného naøízení; náhrada musí být stanovena na 100 kilogramù su¹iny, pøièem¾ se bere v úvahu vývozní náhrada pro produkty spadající pod kód KN 17023091 a pro produkty uvedené v èl. 1 odst. 1 písm. d) naøízení (ES) è. 1260/2001 a hospodáøské aspekty pøedpokládaných vývozù; v pøípadì produktù uvedených ve zmínìném èl. 1 písm. f) a g) se náhrada má poskytovat pro produkty, které splòují podmínky èlánku 5 naøízení (ES) è. 2135/95; pokud jde o produkty uvedené v èl. 1 odst. 1 písm. h) náhrada se poskytne pouze u tìch, které splòují podmínky èlánku 6 naøízení (ES) è. 2135/95;
          
          (7) Vý¹e uvedených náhrad se musí stanovit ka¾dý mìsíc, pøièem¾ je lze mìnit v intervenèním období;
          
          (8) Èl. 27 odst. 5 první pododstavec naøízení (ES) è. 1260/2001 stanoví, ¾e pokud to vy¾aduje situace na svìtovém trhu nebo zvlá¹tní po¾adavky nìkterých trhù, mù¾e být náhrada pro produkty uvedené v èlánku 1 zmínìného naøízení rozli¹ena podle místa urèení;
          
          (9) Významný a rychlý nárùst preferenèního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od poèátku roku 2001, jako¾ i vývoz cukru do tìchto zemí se jeví jako velmi umìle vytvoøený;
          
          (10) S cílem zabránit zneu¾ívání v souvislosti s produkty z odvìtví cukru, u nich¾ byla èerpána vývozní náhrada a které byly zpìtnì dovezeny do Spoleèenství, je tøeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto naøízení nebyla stanovena pro ¾ádnou ze zemí západního Balkánu;
          
          (11) Vzhledem k vý¹e uvedeným skuteènostem je tøeba stanovit náhrady pro pøíslu¹né produkty v pøimìøené vý¹i;
          
          (12) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro cukr,
          
          PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          Èlánek1
          Náhrady, které mají být poskytnuty pøi vývozu produktù uvedených v èl. 1 odst. 1 písm. d), f), g) a h) naøízení (ES) è. 1260/2001, vyvá¾ených v nezmìnìném stavu, se stanoví podle pøílohy tohoto naøízení.
          Èlánek 2
          Toto naøízení vstupuje v platnost dnem  25. èervna 2004 .
          Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          V Bruselu dne  24. èervna 2004 .
           Za Komisi
          Franz  FISCHLER
           èlen Komise
          (1) Úø. vìst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Ν>ISO_2>aψνzenν naposledy pozmμnμnι naψνzenνm (ES) θ. 2196/2003 (Ϊψ. vμst. L 328, 17.12.2003, s. 17).
          (2) Ϊψ. vμst. L 214, 8.9.1995, s. 16.
          (3) Ϊψ. vμst. L 178, 30.6.2001, s. 63.
          PΨΝLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.