Nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 ze dne 25. června 2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1185/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Naøízení Komise  (ES) è. 1185/2004 ze dne  25. èervna 2004  o vyhlá¹ení stálého nabídkového øízení pro vývoz ¾ita v majetku nìmeckého intervenèního orgánu
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o zalo¾ení Evropského spoleèenství,
          
s ohledem na naøízení Rady (EHS) è. 1766/92 ze dne  30. èervna 1992  o spoleèné organizaci trhu s obilovinami(1), a zejména na èlánek 5 uvedeného naøízení,
          
vzhledem k tìmto dùvodùm:
          
(1) Naøízení Komise (EHS) è. 2131/93(2) stanoví postupy a podmínky uvedení obilovin v majetku intervenèních orgánù na trh.
          
          
(2) Za souèasné situace na trhu je vhodné zahájit stálé nabídkové øízení pro vývoz 1000000 tun ¾ita v majetku nìmeckého intervenèního orgánu.
          
          
(3) Je tøeba stanovit zvlá¹tní podmínky pro zaji¹tìní øádného prùbìhu transakcí a jejich kontroly. Za tímto úèelem je vhodné stanovit záruèní systém, který by zajistil dodr¾ování po¾adovaných cílù a zároveò by obchodníkùm pomohl vyhnout se pøíli¹ vysokým nákladùm. Proto je nutné pozmìnit nìkterá pravidla, zejména naøízení (EHS) è. 2131/93.
          
          
(4) V pøípadì, kdy se odbìr ¾ita zpozdí o více ne¾ pìt dnù nebo je pozastaveno splacení nìkteré z vy¾adovaných záruk z dùvodu skuteèností zavinìných intervenèním orgánem, bude muset dotèený èlenský stát zaplatit od¹kodnìní.
          
          
(5) Opatøení tohoto naøízení jsou v souladu se stanoviskem Øídícího výboru pro obiloviny,
          
          
PØIJALA TOTO NAØÍZENÍ:
          
Èlánek 1
          
S výhradou ustanovení tohoto naøízení pøistupuje nìmecký intervenèní orgán za podmínek stanovených naøízením (EHS) è. 2131/93 ke stálému nabídkovému øízení pro vývoz ¾ita v jeho majetku.
          
Èlánek 2
          
1.Nabídkové øízení se vztahuje na maximální mno¾ství 1000000 tun ¾ita, je¾ má být vyvezeno do v¹ech tøetích zemí.
          
2.Regiony, v nich¾ je 1000000 tun ¾ita uskladnìno, jsou uvedeny v pøíloze I.
          
Èlánek 3
          
1.Odchylnì od èlánku 16 tøetího pododstavce naøízení (EHS) è. 2131/93 je cenou, která má být zaplacena pøi vývozu, cena uvedená v nabídce, bez mìsíèního zvý¹ení.
          
2.U vývozù uskuteènìných na základì tohoto naøízení se neuplatòuje ¾ádná náhrada ani vývozní daò ani mìsíèní pøirá¾ka.
          
3.Èl. 8 odst. 2 naøízení (EHS) è. 2131/93 se nepou¾ije.
          
Èlánek 4
          
1.Vývozní licence jsou platné od data svého vydání ve smyslu èlánku 9 naøízení (EHS) è. 2131/93 a¾ do konce ètvrtého dne následujícího mìsíce.
          
2.K nabídkám pøedlo¾eným v rámci tohoto nabídkového øízení není mo¾né pøikládat ¾ádosti o vývozní licence podané v rámci èlánku 49 naøízení Komise (ES) è. 1291/2000(3).
          
Èlánek 5
          
1.Odchylnì od èl. 7 odst. 1 naøízení (EHS) è. 2131/93 vypr¹í lhùta pro pøedlo¾ení nabídek pro první dílèí nabídkové øízení dne  1. èervence 2004  v 9 hodin (bruselského èasu).
          
2.Lhùta pro pøedlo¾ení nabídek pro následující dílèí nabídkové øízení konèí ka¾dý ètvrtek v 9 hodin (bruselského èasu), s výjimkou dne  22. èervence 2004 ,  5. srpna 2004 ,  19. srpna 2004 ,  2. záøí 2004 ,  23. prosince 2004 ,  24. bøezna 2005 ,  5. kvìtna 2005  a  26. kvìtna 2005 .
          
3.Poslední dílèí nabídkové øízení skonèí dne  23. èervna 2005  v 9 hodin (bruselského èasu).
          
4.Nabídky je tøeba pøedkládat nìmeckému intervenènímu orgánu:
          
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
          
BLE
          
Adickesallee 40
          
D-60322 Frankfurt am Main
          
(Telefax: 00 49 691 56 49 62).
          
          
Èlánek 6
          
1.Intervenèní orgán, skladovatel a kupec, pokud si to pøeje, pøistupují na základì spoleèné dohody, buï pøed výdejem, nebo pøi výdeji ze skladu, podle volby kupce, k odbìru kontrolních vzorkù odebíraných s èetností pøinejmen¹ím jednoho odbìru na ka¾dých 500 tun a k jejich analýze. Intervenèní orgán mù¾e být zastoupen zmocnìncem, pokud v¹ak tímto zmocnìncem není skladovatel.
          
V pøípadì sporu se výsledky analýz oznamují Komisi.
          
Odbìr kontrolních vzorkù a jejich analýza se provádí ve lhùtì sedmi pracovních dnù od data podání ¾ádosti kupce nebo ve lhùtì tøí pracovních dnù, pokud je odbìr vzorkù provádìn pøi výdeji ze skladu. Pokud koneèný výsledek analýz provedených na vzorcích ukazuje na kvalitu:
          
a) vy¹¹í, ne¾ je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém øízení, musí kupec pøijmout dávku jako takovou;
          
b) vy¹¹í ne¾ jsou minimální charakteristické vlastnosti po¾adované pro intervenci, ale ni¾¹í ne¾ kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém øízení, kdy ale tato kvalita zùstává v mezích odchylky, která se mù¾e pohybovat a¾ do:
          
- 1 kilogramu na hektolitr, co se týèe relativní hustoty, ne v¹ak ménì ne¾ 68 kilogramù na hektolitr,
          
- jednoho procentního bodu, co se týèe obsahu vlhkosti,
          
- pùl procentního bodu, co se týèe neèistot uvedených v bodech B.2 a B.4 pøílohy naøízení Komise (ES) è. 824/2000(4) a
          
- pùl procentního bodu, co se týèe neèistot uvedených v bodì B.5 pøílohy naøízení (EHS) è. 824/2000, ani¾ jsou v¹ak zmìnìna pøijatelná procenta ohlednì ¹kodlivých zrn a námele,
          
          
kupec musí pøijmout dávku jako takovou;
          
c) vy¹¹í ne¾ minimální charakteristické vlastnosti po¾adované pro intervenci, ale ni¾¹í ne¾ je kvalita popsaná v oznámení o nabídkovém øízení, a vykazující rozdíl, který jde nad rámec odchylky uvedené v bodì b), mù¾e kupec:
          
- buï dávku pøijmout jako takovou,
          
- nebo odmítnout dotèenou dávku pøevzít. Tím je zbaven v¹ech svých závazkù v souvislosti s dotyènou dávkou, vèetnì záruk, musí v¹ak o tom neprodlenì informovat Komisi a intervenèní orgán podle pøílohy II; pokud po¾ádá intervenèní orgán, aby mu dodal jinou dávku intervenèního ¾ita o stanovené kvalitì bez dodateèných nákladù, záruka se neuvolòuje. K náhradì dávky musí dojít ve lhùtì nejvý¹e tøí dnù po podání ¾ádosti kupce. Kupec o tom musí neprodlenì informovat Komisi podle pøílohy II;
          
          
d) ni¾¹í ne¾ minimální charakteristické vlastnosti po¾adované pøi intervenci, nemù¾e kupec pøistoupit k odbìru dotyèné dávky. V¹ech svých závazkù v souvislosti s dotyènou dávkou vèetnì záruk je zpro¹tìn poté, co neprodlenì informuje Komisi a intervenèní orgán podle pøílohy II; mù¾e nicménì po¾adovat na intervenèním orgánu, aby mu dodal jinou dávku intervenèního ¾ita o stanovené kvalitì bez dodateèných nákladù. V tomto pøípadì se záruka neuvolòuje. K náhradì dávky musí dojít ve lhùtì nejvý¹e tøí dnù po podání ¾ádosti kupce. Kupec o tom neprodlenì informuje Komisi podle pøílohy II.
          
          
2.Pokud k výdeji ¾ita do¹lo pøedtím, ne¾ jsou k dispozici výsledky analýz, nese v¹echna rizika od odbìru dávky kupec, ani¾ jsou dotèeny opravné èástky, které by mohl kupec vyu¾ít vùèi skladovateli.
          
3.Pokud kupec v dobì nejvý¹e jednoho mìsíce po datu pøedlo¾ení své ¾ádosti o náhradu i pøes nìkolik nabízených náhrad neobdr¾í náhradní dávku ve stanovené kvalitì, je zpro¹tìn v¹ech svých závazkù vèetnì záruk poté, co o tom neprodlenì informuje Komisi a intervenèní orgán podle pøílohy II.
          
4.Náklady spojené s odebráním vzorkù a analýzami dle odstavce 1, kromì tìch, kdy koneèný výsledek vykazuje ni¾¹í kvalitu, ne¾ jsou po¾adované minimální charakteristické vlastnosti pøi intervenci, nese s výjimkou nákladù na zasilá¾ování, v limitu jedné analýzy na 500 tun, EZOZF. Náklady na zasilá¾ování a pøípadné doplòující analýzy po¾adované kupcem nese kupec.
          
Èlánek 7
          
Odchylnì od èlánku 12 naøízení Komise (EHS) è. 3002/92(5) musí dokumenty, které se týkají prodeje ¾ita podle tohoto naøízení, zejména vývozní licence, povolení k odebrání uvedené v èl. 3 odst. 1 písm. b) naøízení (EHS) è. 3002/92, vývozní prohlá¹ení a pøípadnì výtisk T5, obsahovat následující poznámku:
          
- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° .../2004
          
- Intervenèní ¾ito nepodléhá vývozní náhradì ani clu, naøízení (ES) è. .../2004
          
- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. .../2004
          
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. .../2004
          
- Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr .../2004
          
- Σίκαλη>ISO_2> >ISO_7>παρέμβασης>ISO_2> >ISO_7>χωρίς>ISO_2> >ISO_7>εφαρμογή>ISO_2> >ISO_7>επιστροφής>ISO_2> >ISO_7>ή>ISO_2> >ISO_7>φόρου>ISO_2>, >ISO_7>κανονισμός>ISO_2> (>ISO_7>ΕΚ>ISO_2>) >ISO_7>αριθ>ISO_2>. .../2004
          
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No .../2004
          
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à>ISO_2> restitution ni taxe, rè>ISO_2>glement (CE) n° .../2004
          
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. .../2004
          
- Intervences rudzi bez kompens>ISO_4>à>ISO_2>cijas vai nodok>ISO_4>¶>ISO_2>a piem>ISO_4>º>ISO_2>ro¹anas, Regula (EK) Nr. .../2004
          
- Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesèiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. .../2004
          
- Intervenciós rozs, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, .../2004/EK rendelet
          
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. .../2004
          
- ¯yto interwencyjne niedaj±ce prawa do refundacji ani do op³aty, rozporz±dzenie (WE) nr .../2004
          
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.° .../2004
          
- Intervenèný jaèmeò, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) è. .../2004
          
- Intervencija r¾i brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) ¹t. .../2004
          
- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o .../2004
          
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr .../2004.
          
          
Èlánek 8
          
1.Záruka skládaná na základì èl. 13 odst. 4 naøízení (EHS) è. 2131/93 musí být splacena, jakmile jsou kupcùm vydány vývozní licence.
          
2.Odchylnì od èlánku 17 naøízení (EHS) è. 2131/93 je vývozní závazek kryt zárukou, její¾ vý¹e se rovná rozdílu mezi platnou intervenèní cenou v den nabídkového øízení a zadanou cenou a nikdy nesmí být ni¾¹í ne¾ 25 EUR na tunu. Polovina této èástky je slo¾ena pøi vydání licence a zùstatek pøi odbìru obilovin.
          
Odchylnì od èl. 15 odst. 2 naøízení (EHS) è. 3002/92:
          
- musí být èást vý¹e této záruky slo¾ené pøi vydání licence uhrazena ve lhùtì dvaceti pracovních dnù po datu, o nìm¾ kupec proká¾e, ¾e odebraná obilovina v tento den opustila celní území Spoleèenství.
          
          
Odchylnì od èl. 17 odst. 3 naøízení (EHS) è. 2131/93:
          
  - musí být zbývající èástka uhrazena ve lhùtì patnácti pracovních dnù po datu, o nìm¾ kupec proká¾e skuteènosti uvedené v èlánku 16 naøízení Komise (ES) è. 800/1999(6).
          
          
3.Kromì výjimeèného, nále¾itì dolo¾eného pøípadu, zejména v pøípadì zahájení správního ¹etøení, bude ka¾dé uhrazení záruk stanovených v tomto èlánku, provedené mimo lhùty uvedené v tém¾ èlánku, pøedmìtem od¹kodnìní ze strany èlenského státu ve vý¹i 0,015 EUR na 10 tun a den prodlení.
          
  Toto od¹kodnìní nehradí Evropský zemìdìlský orientaèní a záruèní fond (EZOZF).
          
Èlánek 9
          
Nìmecký intervenèní orgán informuje Komisi nejpozdìji dvì hodiny po uplynutí lhùty pro podávání nabídek o nabídkách obdr¾ených v rámci nabídkového øízení. Tyto nabídky musí být oznámeny podle schématu uvedeného v pøíloze III na telefonní èísla uvedená v pøíloze IV.
          
Èlánek 10
          
Toto naøízení vstupuje v platnost dnem vyhlá¹ení v  Úøedním vìstníku Evropské unie .
          
Toto naøízení je závazné v celém rozsahu a pøímo pou¾itelné ve v¹ech èlenských státech.
          
V Bruselu dne  25. èervna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  èlen Komise
          
(1) Úø. vìst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 1104/2003 (Úø. vìst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          
(2) Úø. vìst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Naøízení naposledy pozmìnìné naøízením (ES) è. 777/2004 (Úø. vìst. L 23, 27.4.2004, s. 50).
          
(3) Úø. vìst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          
(4) Úø. vìst. L 100, 20.4.2000, s. 31.
          
(5) Úø. vìst. L 301, 17.10.1992, s. 17.
          
(6) Úø. vìst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          
PØÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PØÍLOHA II
          
          
          >TABELPOSITION>
          PØÍLOHA III
          
          
          >TABELPOSITION>
          PØÍLOHA IV


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.