Nařízení Komise (ES) č. 1189/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1189/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1189/2004 ze dne  28. června 2004 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1),
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1249/96 ze dne  28. června 1996  o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, co se týče dovozních cel v odvětví obilovin(2), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dle článku 10 nařízení (EHS) č. 1766/92 se při dovozu produktů uvedených v článku 1 uvedeného nařízení účtují sazby cel společného celního sazebníku. Avšak u produktů uvedených v odstavci 2 stejného článku je dovozní clo rovno intervenční ceně platné pro dovoz těchto produktů, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF použitelnou pro jejich dodávku. Toto clo nicméně nemůže překročit sazbu cla společného celního sazebníku.
          
          (2) Na základě čl. 10 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1766/92 se dovozní ceny CIF vypočítávají na základě reprezentativních cen platných pro dotyčný produkt na světovém trhu.
          
          (3) Nařízení (ES) č. 1249/96 stanovilo prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, které se týká dovozních cel v odvětví obilovin.
          
          (4) Dovozní cla zůstávají v platnosti, dokud nejsou stanoveny a nevstoupí v platnost nové sazby.
          
          (5) S cílem umožnit normální fungování režimu dovozních cel je třeba tato cla vypočítávat na základě reprezentativní tržní sazby zjištěné během daného období.
          
          (6) Použití nařízení (ES) č. 1249/96 vede ke stanovení dovozních cel podle přílohy tohoto nařízení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1766/92 jsou stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  29. června 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. června 2004 .
           Za Komisi
          J. M.  Silva Rodríguez
           generální ředitel pro zemědělství
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          (2) Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1110/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 12).
          PŘÍLOHA I
          
          
          >TABELPOSITION>
          PŘÍLOHA II
          Prvky výpočtu cel  období od  15. června 2004  do  25. června 2004
          
          1. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          
          >TABELPOSITION>
          
          2. Průměry v období dvou týdnů před dnem stanovení sazeb podle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1249/96:
          Dopravné/náklady: Mexický záliv-Rotterdam: 21,78 EUR/t; Velká jezera-Rotterdam: 32,26 EUR/t.
          3.
          >TABELPOSITION>


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.