Nařízení Komise (ES) č. 1193/2004 ze dne 28. června 2004, kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1193/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1193/2004 ze dne  28. června 2004 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne  30. června 1992  o společné organizaci trhu s obilovinami(1) a zejména na čl. 13 odst. 2 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne  22. prosince 1995  o společné organizaci trhu s rýží(2), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 2 nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne  21. října 1974 , týkající se financování výdajů vzniklých v souvislosti s dodávkou zemědělských produktů jako potravinové pomoci(3) ze strany Společenství, stanoví, že část výdajů odpovídající dle pravidel Společenství vývozním náhradám pro dané produkty je třeba naúčtovat Evropskému zemědělskému orientačnímu a záručnímu fondu, oddělení záruk.
          
          (2) Za účelem jednoduššího stanovení a řízení rozpočtu pro opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci a ve snaze informovat členské státy o míře účasti Společenství na financování vnitrostátních opatření potravinové pomoci je třeba určit výši náhrad poskytovaných pro tato opatření.
          
          (3) Obecná a prováděcí pravidla stanovená článkem 13 nařízení (EHS) č. 1766/92 a článkem 13 nařízení (ES) č. 3072/95 pro vývozní náhrady jsou přiměřeně použitelná pro výše uvedená opatření.
          
          (4) Specifická kritéria, která je třeba vzít v úvahu při výpočtu vývozní náhrady pro rýži, jsou definována v článku 13 nařízení (ES) č. 3072/95.
          
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          U vnitrostátních opatření a opatření Společenství v oblasti potravinové pomoci prováděných v rámci mezinárodních dohod nebo jiných doplňkových programů, jakož i v rámci ostatních opatření Společenství ve formě bezplatných dodávek, se náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže stanovují podle přílohy.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. července 2004 .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  28. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1.)
          (2) Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27)
          (3) Úř. věst. L 288, 25.10.1974, s. 1.
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne  28. června 2004 , kterým se stanoví náhrady použitelné pro produkty z odvětví obilovin a rýže určené pro potravinovou pomoc Společenství a vnitrostátní potravinovou pomoc


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.