Nařízení Komise (ES) č. 1194/2004 ze dne 28. června 2004 o přechodných opatřeníchí při prodeji maximálního množství 300 000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv v Polsku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1194/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1194/2004 ze dne  28. června 2004  o přechodných opatřeníchí při prodeji maximálního množství 300000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv v Polsku
          
          KOMISE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ,
           s ohledem na Smlouvu ustanovující Evropské společenství,
          s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,
          s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, především jeho čl. 41 odst. 1,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 6 nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 ze dne  10. listopadu 2003  o přechodných opatřeníchí přijatých ve vztahu k obchodu se zemědělskými produkty v důsledku přistoupeníím České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska(1), polské orgány informovaly Komisi o záměru uvést na trh maximální množství 300000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv v rámci procedury rotace.
          
          (2) Prodej zmíněného množství pšenice může narušit trh s obilím ve Společenství. V souvislosti s tím je třeba přijmout přechodná opatření za účelem určení podmínek prodeje, která budou analogickáé s podmínkami stanovenými nařízením Komise (EHS) č. 2131/1993 ze dne  28. července 1993 , stanovující postupy a podmínky prodeje obilí skladovaného intervenčními orgány(2), za účelem dodržování stejného zacházení se všemi hospodářskými subjekty a respektování tržních podmínek.
          
          (3) Poněvadž eventuální obnovení takovýchto zásob pšenice může též narušit trh Společenství, je třeba stanovit postup, který by povolil Komisi schválení operací související s obnovením zásob.
          
          (4) Opatření tohoto nařízeníím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny.
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Toto nařízení stanovuje přechodná pravidla pro prodej maximálního množství 300000 tun pšenice pocházející ze státních rezerv, které vlastní polské orgány státní správy ke dni  1. května roku 2004  a eventuální obnovení těchto zásob pšenice.
          Článek 2
          Agentura, která byla pověřena řízením polských rezerv, a jejíž údaje jsou uvedeny v příloze, přistoupí k prodeji na trhu Společenství pšenice uvedené v článku 1 stálým nabídkovým řízenímí do  31. srpna 2004 .
          Ve smyslu tohoto nařízení, prodej v nabídkovém řízení znamená obdržení nabídek cestou pozvání k nabídkovému řízení, přičemž kontrakt bude přiznán osobě, jejíž nabídka je nejvýhodnější a zároveň splňuje ustanovení tohoto nařízení.
          Článek 3
          Agentura uvedená v čl. 2 odst. 1 zveřejní informaci o nabídkovém řízení minimálně 3 dny před uplynutím prvního termínu předkládání nabídek.
          Pozvánka na nabídkové řízení by měla obsahovat zejména:
          a) termín předkládání nabídek pro každé dílčí výběrové řízení a též adresa k předkládání nabídek;
          b) minimální množství, na jaké má znít nabídka;
          c) požadované garance, které se mají složit a podmínky jejich osvobození;
          d) základní fyzické a technologické parametry různých dodávek;
          e) místo skladování a též název a adresa skladujícího;
          f) platební podmínky.
          
          Konečný termín pro předkládání nabídek pro první dílčí výběrové řízení je ustanoven na pátý pracovní den ode dne vyhlášení tohoto nařízení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Článek 4
          Vybraná nabídka musí alespoň odpovídat stanovené ceně pro příslušnou kvalitu obilí a též pro reprezentativní množství, na trhu místa skladování nebo jestliže to není možné, na trhu nejbližším místu skladování, maje na zřeteli náklady na dopravu. Vybraná nabídka nemůže být nižší než 108,76 EUR za tunu.
          Článek 5
          Agentura uvedená v čl. 2 odst. 1 činí veškeré nezbytné kroky, aby umožnila zájemcům před předložením nabídky ohodnocení kvality obilí určeného k prodeji.
          Článek 6
          Agentura uvedená v čl. 2 odst. 1 neodkladně informuje všechny účastníky řízení o výsledcích jejich účasti v nabídkovém řízení. Úspěšným uchazečům zašle osvědčení o přiznání kontraktu doporučeným dopisem nebo faxem během třech pracovních dnů od rozhodnutí o výsledku.
          Článek 7
          Agentura uvedená v čl. 2 odst. 1 informuje Komisi nejpozději do úterý v týdnu následujícím po ukončení předkládání nabídek o prodaném množství a též o průměrné ceně různých dodávek prodaného obilí.
          Článek 8
          Způsob eventuálního obnovení zásob pšenice, uvedené v tomto nařízení, je předmětem předběžného odsouhlasení Komisí, aby se předešlo všem potížím na trhu obilím ES.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost následující den po jeho vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu, dne  28. června 2004 .
           Za Komisi
          Franz  Fischler
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 293, 11.11.2003, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 735/2004 (Úř. věst. L 114, 21.4.2004, s. 13).
          (2) Úř. věst. L 191, 31.7.1993, s. 76. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 183, 27.4.2004, s. 50).
          PŘÍLOHA
          
          Agentura řídící polské státní rezervy uvedená v Článku 2:
          AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH
          00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12
          Tel. +48 (22) 826 15 43
          Fax +48 (22) 583 83 59


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.