Nařízení Komise (ES) č. 1200/2004 ze dne 29. června 2004, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1200/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1200/2004
          ze dne 29. června 2004,
          kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1] a zejména jeho článek 33,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu [2] stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.
          (2) Je třeba zahájit v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/2000 nabídková řízení na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a umožnit provedení menších průmyslových projektů nebo zpracování takového alkoholu na zboží určené k vývozu pro průmyslové využití . Vinný alkohol původem ze Společenství, který je uskladněn v členských státech, se skládá z množství získaných destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          (3) Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro [3] musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.
          (4) Je třeba stanovit minimální ceny pro podávání nabídek, rozdělené podle typu konečného použití.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se nabídkové řízení č. 52/2004 ES na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití. Alkohol pochází z destilace podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je ve skladech francouzské intervenční agentury.
          K prodeji je nabízeno 100000 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé nádobě jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Prodej se uskuteční v souladu s články 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.
          Článek 3
          1. Nabídky se doručí intervenční agentuře, v níž je uskladněn dotyčný alkohol:
          Onivins-Libourne, Délégation nationale,
          17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231,
          F-33505 Libourne Ceres
          (tel. (0033-5) 57 55 20 00,
          telex: 57 20 25,
          fax (0033-5) 57 55 20 59),
          nebo se zašlou na její adresu doporučeným dopisem.
          2. Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž je na vnitřní obálce uvedeno "Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 52/2004 ES pro nová průmyslová použití" a na vnější obálce je uvedena adresa dotyčné intervenční agentury.
          3. Nabídky musejí být intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 27. července 2004 ve 12.00 hodin bruselského času.
          4. Ke všem nabídkám musí být přiložen doklad o složení nabídkové jistoty 4 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u dotyčné intervenční agentury.
          Článek 4
          Minimální ceny, které lze nabídnout, jsou 8.60 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě pekařského droždí, 26 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě chemických produktů aminového a chlorového typu na vývoz, 32 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě kolínské vody na vývoz, a 7.50 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen pro jiné průmyslové použití.
          Článek 5
          Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 eur na litr.
          Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.
          Článek 6
          Jistota za řádné provedení činí 30 eur na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.
          Článek 7
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. června 2004
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1795/2003 (Úř. věst. L 262, 14.10.2003, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 908/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 56).
          [3] Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ č. 52/2004 ES NA PRODEJ ALKOHOLU PRO NOVÁ PRŮMYSLOVÁ POUŽITÍ
          Místo skladování, objem a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji
          Členský stát | Uskladnění | Číslo nádoby | Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových | Nařízení (ES) č. 1493/1999 článek | Typ alkoholu | Typ alkoholu (v % objemových) |
          Francie | Onivins – Longuefuye F-53200 Longuefuye | 20 | 22410 | 27 | surový | + 92 |
          4 | 22555 | 27 | surový | + 92 |
          10 | 22310 | 28 | surový | + 92 |
          15 | 15155 | 28 | surový | + 92 |
          Onivins – Port-la-Nouvelle Avenue Adolphe Turel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle | 37 | 165 | 27 | surový | + 92 |
          37 | 8100 | 30 | surový | + 92 |
          37 | 550 | 28 | surový | + 92 |
          36 | 120 | 28 | surový | + 92 |
          36 | 8610 | 30 | surový | + 92 |
          36 | 25 | 27 | surový | + 92 |
          Celkem | | 100000 | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.