Nařízení Komise (ES) č. 1203/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 0206 29 91 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1203/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1203/2004
          ze dne 29. června 2004
          o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze 17. května 1999 o společné organizaci trhu hovězího a telecího masa [1] a zejména na odst. 1, článku 32 tohoto nařízení,
          vzhledem k tomu, že:
          (1) WTO plán CXL požaduje, aby Společenství otevřelo roční dovozní kvótu 53000 tun pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (číslo nařízení 09.4003). Realizační pravidla by měla být stanovena pro roční kvótu 2004/2005 počínaje 1. červencem 2004.
          (2) Roční kvóta 2003/2004 byla řízena v souladu s ustanovením nařízení Komise (ES) č. 780/2003 ze 7. května 2003 o otevření a řízení poskytování celního kontingentu pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 (od 1. července 2003 do 30. června 2004) [2]. Toto nařízení stanovilo zvláště přísná kritéria pro účast, aby se předešlo registraci fiktivních podnikatelů. Navíc, zpřísněná pravidla o užívání dovozních licencí jsou překážkou pro spekulativní obchod licencemi.
          (3) Zkušenosti získané aplikací těchto pravidel však naznačují, že nelze zaručit jednotnou aplikaci pravidel řízení v jednotlivých členských státech, a že kvóta je dále náchylná pro spekulaci mezi podnikateli, hlavně v důsledku metody přidělování podle Subkvóty II uvedené v nařízení (ES) č. 780/2003. Aby se zamezilo trvání této situace a zajistilo efektivní řízení, je vhodné zavést metodu řízení založenou na kritérii dovozního výkonu, které zajišťuje, že kvóta bude přidělena profesionálním podnikatelům, kteří jsou schopní dovážet hovězí maso bez přehnané spekulace.
          (4) Je vhodné určit referenční období pro žádoucí dovozy, které je dostatečně dlouhé pro prokázání representativního výkonu a také dostatečně čerstvé, aby odráželo poslední vývoj obchodu.
          (5) Podnikatelé v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku (dále uvedení jako "nové členské státy") by měli mít povoleno žádat podle dovozů ze zemí, které byly pro ně třetími zeměmi do 30. dubna 2004.
          (6) Z důvodu kontroly, by měly být žádosti o dovozní práva předkládány v členských státech, kde je podnikatel zapsán do národního registru plátců DPH.
          (7) Aby se zabránilo spekulaci, měla by být stanovena pro každého žadatele záruka podle kvóty.
          (8) K zavázaní podnikatelů žádat o dovozní licence pro všechna udělovaná práva, by se mělo stanovit, že takový závazek tvoří primární požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 z 22. července 1985, které určuje společná podrobná pravidla pro uplatňování systému záruk pro zemědělské produkty [3].
          (9) Nařízení komise (ES) č. 1291/2000 z 9. června 2000, které určuje společná podrobná pravidla pro uplatňování systému dovozních a vývozních licencí a předběžného stanovení certifikátů pro zemědělské produkty [4], a nařízení komise (ES) č. 1445/95 z 26. června 1995 o pravidlech podávání žádostí o dovozní a vývozní licence pro hovězí a telecí maso a zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 [5], by měly být pravidla podle tohoto nařízení pro dovozní licence použitelná, s výjimkou odchylek tam, kde je to vhodné.
          (10) Řídící výbor pro hovězí a telecí maso nevydal svoje stanovisko v časovém limitu stanovené svým předsedou,
          PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
          Článek 1
          1. Pro období od 1. července 2004 do 30. června 2005 se pro mražené hovězí maso pod KN kódem 0202 a pro produkty pod KN kódem 02062991 otevírá celní kontingent o celkové váze 53000 tun vykostěného masa.
          Číslo nařízení celní kvóty je 09.4003.
          2. Společné clo použitelné pro kvótu uvedenou v odstavci 1 je 20 % ad valorem (z hodnoty).
          Článek 2
          Pro účely tohoto nařízení,
          a) 100 kilogramů masa s kostí je ekvivalentem 77 kilogramů vykostěného masa;
          b) "mražené maso" znamená maso, které je zmraženo a má vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší při vstupu do celního území Společenství.
          Článek 3
          1. Podnikatel Společenství může žádat o dovozní práva na základě referenčního množství, které spadá pod KN kódy 0201, 0202, 02061095 nebo 02062991 dovezeného jím/jí nebo na jeho účet podle relevantních celních ustanovení, za období od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004.
          Podnikatelé v nových členských státech mohou žádat o dovozní práva na základě dovozů za období a pro produkty uvedené v prvním pododstavci, ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi do 30. dubna 2004.
          2. Společnost, která vznikla spojením několika společností, kdy každá má referenční dovoz, mohou použít tyto referenční dovozy jako základ pro podání žádosti.
          3. Prokázání dovozů uvedených v odstavci 1 musí být doloženo k žádosti o dovozní práva prostřednictvím řádně schválené kopie pro příjemce celní deklarace pro uvedení do volného oběhu.
          Článek 4
          1. Nejpozději do 13:00 bruselského času, druhého pátku následující po datu uveřejnění přítomného Nařízení v Úředním věstníku Evropské Unie, musí být žádosti o dovozní práva doručeny kompetentnímu úřadu členského státu, kde je žadatel zapsán do národního registru plátců DPH.
          Všechna množství presentovaná jako referenční množství, při aplikaci článku 3, tvoří požadovaná dovozní práva.
          2. Po ověření předložených dokumentů, musí členské státy zaslat Komisi, nejpozději do čtvrtého pátku následujícího po datu uveřejnění daného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, seznam žadatelů o dovozní práva podle kvóty poskytnuté podle čl. 1 odst.1 včetně jejich jmen, adres a množství dovezeného masa během daného referenčního období.
          3. Uvedené informace v odstavci 2, včetně nulových údajů, musí být zaslány faxem nebo e-mailem na formuláři uvedeném v příloze I.
          Článek 5
          Komise rozhodne v co nejkratším čase o rozsahu dovozních práv podle kvóty uvedené v článku 1 odst. 1, jež mohou být uděleny. Budou–li požadovaná dovozní práva přesahovat množství uvedené v článku 1 odst. 1, stanoví komise odpovídající redukční koeficient.
          Článek 6
          1. Aby mohla být žádost o dovozní práva přijata, je třeba k ní doložit záruku 6 eur na ekvivalent 100 kilogramů vykostěného masa.
          2. V případě, že redukční koeficient uvedený v odstavci 5 sníží přidělená dovozní práva, bude bez odkladu vrácena proporcionální část záruky.
          3. Žádost o jednu nebo několik dovozních licencí shrnující přidělená dovozní práva musí tvořit primární požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2220/85.
          Článek 7
          1. Přidělená dovozová množství budou předmětem k udělení jedné nebo více dovozních licencí.
          2. Žádosti o licenci mohou být podány pouze v členských zemích, kde žadatel obdržel dovozní práva podle kvóty uvedené v čl. 1odst. 1.
          Každé vystavení dovozní licence bude mít za následek redukci obdržených dovozních práv.
          3. Žádosti o licence a licence musí obsahovat:
          a) v části 20, jeden ze vstupů uvedených na seznamu přílohy II;
          b) jednu z následujících skupin KN kódů v části 16:
          - 02021000, 020220,
          - 020230, 02062991.
          Článek 8
          1. Musí být aplikováno nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95, pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak.
          2. Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000, musí být plné společné clo, platné ve dni přijetí celní deklarace pro uvolnění do oběhu, vybráno s ohledem na všechna dovezená množství nad uvedená v dovozní licenci.
          3. Po 30. červnu 2005 nebude platná žádná dovozní licence.
          Článek 9
          Toto nařízení nabývá účinnosti třetího dne po vyhlášení v Ústředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu 29. června 2004.
          za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 8.
          [3] Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 673/2004 (Úř. věst. L 105, 14.4.2004, s. 17).
          [4] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).
          [5] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 360/2004 (Úř. věst. L 63, 28.2.2004, s. 13).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          - EC Fax: (32 2) 299 85 70
          - E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int
          Použití nařízení (ES) č. 1203/2004
          Číslo nařízení: 09.4003
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DG AGRI D.2 BEEF AND VEAL SECTOR
          ŽÁDOST O DOVOZNÍ PRÁVA
          Datum:Kvóta na období:
          Členský stát:
          Číslo žadatele
          Žadatel (Jméno a adresa)
          Dovážené množství (tuny)
          Celkem
          Členský stát:Fax: Tel.: E-mail:
          Vzestupné číslování. Vykostěné hovězí maso (viz čl. 1 odst 2,).
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Vstupy uvedené v čl. 7 odst. 3 písm. a)
          — ve španělštině : Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 1203/2004]
          — v češtině : Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 1203/2004)
          — v dánštině : Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 1203/2004)
          — v němčině : Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 1203/2004)
          — v estonštině : Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 1203/2004)
          — v řečtině : Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 1203/2004]
          — v angličtině : Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 1203/2004)
          — ve francouštině : Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 1203/2004]
          — v italštině : Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 1203/2004]
          — v lotyštině : Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 1203/2004)
          — v litevštině : Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 1203/2004)
          — v maďarštině : Fagyasztott szarvasmarhahús (1203/EK rendelet)
          — v holandštině : Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 1203/2004)
          — v polštině : Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 1203/2004)
          — v portugalštině : Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 1203/2004]
          — ve slovenštině : Zmrazené hovädzie mäso (Smernica (ES) č. 1203/2004)
          — ve slovinštině : Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 1203/2004)
          — ve finštině : Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 1203/2004)
          — ve švédštině : Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 1203/2004)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.