Nařízení Komise (ES) č. 1204/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1204/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1204/2004
          ze dne 29. června 2004
          o otevření a správě celních kvót pro živý skot o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházející z Bulharska nebo Rumunska (od 1. července 2004 do 30. června 2005)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí Rady 2003/18/ES ze dne 19. prosince 2002 o uzavření protokolu k úpravě obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Rumunskem na druhé straně, beroucího v úvahu výsledek jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích [2] a rozhodnutí Rady 2003/286/ES ze dne 8. dubna 2003 o uzavření protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskou republikou na straně druhé s ohledem na závěry jednání mezi stranami o nových vzájemných koncesích pro zemědělské produkty [3] stanoví každoroční otevření některých celních kvót, konkrétně na 153000 kusů živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů (pořadové číslo 09.4537) pocházejících z některých třetích zemí včetně Bulharska a Rumunska za podmínek uvedených v přílohách A písm. b) příslušných protokolů k uvedeným rozhodnutím. V nařízení Komise (ES) č. 1247/1999 ze dne 16. června 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu živého skotu o hmotnosti od 80 do 300 kilogramů pocházejícího z některých třetích zemí [4] přijala Komise prováděcí pravidla pro použití této celní kvóty.
          (2) Aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Polska a Slovenska, které měly z této kvóty prospěch spolu s Bulharskem a Rumunskem, a k přistoupení Kypru, Malty a Slovinska, a do výsledků jednání o nových celních koncesích pro Bulharsko a Rumunsko, je vhodné v prováděcích pravidlech pro správu této celní kvóty stanovit, že v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 je třeba dostupné množství časově rozložit v průběhu roku vhodným způsobem ve smyslu čl. 32 odst. 4 nařízení (ES) 1254/1999 ve prospěch Bulharska a Rumunska.
          (3) Aby se přihlédlo k tradiční skladě obchodu mezi Společenstvím a Bulharskem a Rumunskem, je třeba množství živých zvířat pocházejících z Bulharska a Rumunska stanovit na tři období s přihlédnutím k dodávkám v referenčním období od 1. července 2000 do 30. června 2003. Jakmile se uzavře a ratifikuje probíhající jednání o doplňkových protokolech k příslušným evropským dohodám s těmito dvěma zeměmi, provedou se dnem vstupu v platnost nových koncesí i nová pravidla pro správu.
          (4) Aby se zajistil rovnější přístup ke kvótám a zároveň aby se zajistil obchodně schůdný počet zvířat na žádost, je třeba, aby každá žádost o licenci dodržela minimální a maximální počet kusů.
          (5) Aby se zabránilo spekulacím, je třeba množství dostupné v rámci kvóty zpřístupnit hospodářským subjektům, které jsou schopny prokázat, že se skutečně podílejí významnou měrou na dovozu ze třetích zemí. S ohledem na výše uvedené a aby se zajistila účinná správa, je třeba, aby dotčení obchodníci museli dovézt alespoň 100 kusů zvířat v roce 2003 vzhledem k tomu, že zásilku 100 zvířat lze považovat za schůdnou z obchodního hlediska. Hospodářským subjektům z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska je třeba umožnit předkládání žádostí na základě dovozů ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.
          (6) Aby bylo možné tato kritéria ověřit, je třeba žádosti předložit v členském státě, v němž je dovozce zaregistrován v registru plátců DPH.
          (7) Aby se zabránilo spekulacím, je třeba dovozcům, kteří ke dni 1. ledna 2004 nepůsobí v obchodu s živým skotem, zakázat přístup ke kvótám, přičemž je rovněž třeba, aby licence nebyly převoditelné.
          (8) Je třeba stanovit, že množství, na která lze předkládat žádost o licenci, se přidělí teprve po době k uvážení a v příslušných případech poté, co se použije jednotné procentní sazby snížení.
          (9) Uvedená opatření je třeba spravovat pomocí dovozních licencí. Proto je třeba stanovit pravidla pro předkládání žádostí a případně určit údaje, které je třeba v žádostech a licencích uvést, doplněním některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 [5], a nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [6].
          (10) Ze zkušenosti plyne, že v zájmu řádné správy kvót je nutné, aby držitelé licencí byli skutečnými dovozci. Takový dovozce se proto musí aktivně podílet na nákupu, přepravě a dovozu dotčených zvířat. S ohledem na jistotu související s licencí je proto třeba, aby předložení důkazů o uvedených činnostech bylo jedním z hlavních požadavků.
          (11) Aby se zajistila přísná statistická kontrola zvířat dovážených v rámci kvóty, je třeba, aby se nepoužívala tolerance podle čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          (12) Nařízení (ES) č. 1247/1999 by mělo být následně zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.
          (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Podle tohoto nařízení se v období od 1. července 2004 do 30. června 2005 povoluje dovoz 153000 kusů živého skotu o hmotnosti nad 80 a do 300 kilogramů spadajícího do kódů KN 01029021, 01029029, 01029041 nebo 01029049 a pocházejícího z Bulharska či Rumunska, který podléhá jakýmkoli snížením následně vyjednaným mezi Společenstvím a těmito zeměmi.
          Celní kvótě se přiděluje pořadové číslo 09.4537.
          2. Celní sazba se snižuje o 90 %.
          3. Množství uvedené v odstavci 1 se na období uvedené ve stejném odstavci rozkládá následovně:
          a) 33000 kusů živého skotu v období od 1. července 2004 do 31. prosince 2004;
          b) 60000 kusů živého skotu v období od 1. ledna 2005 do 31. března 2005;
          c) 60000 kusů živého skotu v období od 1. dubna 2005 do 30. června 2005.
          4. Pokud v průběhu období uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) nedosáhne množství obsažené v žádostech o licence předložených na každé z těchto období výše dostupné pro dané období, zbývající množství za toto období se připočte k množství dostupnému pro následující období.
          Článek 2
          1. Aby žadatelé byli způsobilí pro kvóty podle článku 1, musí se jednat o fyzické či právnické osoby a musí příslušným orgánům dotčeného členského státu při předložení žádosti o dovozní licenci uspokojivě prokázat, že v roce 2003 dovezli alespoň 100 zvířat spadajících pod záhlaví KN 010290.
          Žadatelé musí být vedeni ve vnitrostátním registru plátců DPH.
          2. Hospodářské subjekty z České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska mohou požádat o dovozní licence na základě dovozů uvedených v odstavci 1 ze zemí, které pro ně byly třetími zeměmi v roce 2003.
          3. Důkaz o dovozu je třeba předložit výhradně v podobě celního dokladu o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněného celními orgány a obsahujícího odkaz na dotčeného žadatele coby adresáta.
          Členské státy mohou uznat i kopie dokumentů uvedených v prvním pododstavci, pokud budou řádně ověřené příslušným úřadem. V případě, že tyto kopie budou uznány, je třeba o tom informovat ve sdělení členského státu podle čl. 3 odst. 5 u každého dotčeného žadatele.
          4. Hospodářské subjekty, které dne 1. ledna 2004 již ukončily svou obchodní činnost s třetími zeměmi v oblasti hovězího a telecího masa, nejsou pro účely žádostí způsobilé.
          5. Společnost, která vznikne spojením společností, z nichž každá má referenční dovozy odpovídající minimálnímu množství podle odstavce 1, může tyto referenční dovozy použít jako základ pro svou žádost.
          Článek 3
          1. Žádosti o dovozní licence lze předkládat výhradně v členském státě, v němž je žadatel registrován pro účely DPH.
          2. Žádosti o dovozní licence na každé období podle čl. 1 odst. 3:
          a) se musí týkat nejméně 100 kusů zvířat,
          b) nesmí přesáhnout 5 % dostupného množství.
          Pokud žádost přesáhne množství podle písm. b) prvního pododstavce, nebude množství nad limit bráno v úvahu.
          3. Žádosti o dovozní licence se předkládají během prvních 10 pracovních dnů v každém z období podle čl. 1 odst. 3. Žádosti na první období se však předloží nejpozději do druhého čtvrtka po vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.
          4. Žadatelé mohou předložit na každé období podle čl. 1 odst. 3 pouze jednu žádost. Pokud stejný žadatel předloží více než jednu žádost, budou všechny jeho žádosti nepřípustné.
          5. Po ověření předložených dokumentů zašlou členské státy Komisi nejpozději do pátého pracovního dne po konci lhůty pro předkládání žádostí seznam žadatelů, jejich adres a požadovaných množství.
          Pokud dojde k předložení žádostí, zašlou se veškerá oznámení, včetně oznámení "bezpředmětné", faxem nebo elektronickou poštou na tiskopise z přílohy I.
          Článek 4
          1. Po oznámení podle čl. 3 odst. 5 rozhodne Komise co nejdříve o tom, v jakém rozsahu lze žádosti naplnit.
          2. Pokud množství obsažené v žádostech podle čl. 3 přesáhne množství dostupné pro dané období, stanoví Komise jednotnou sazbu snížení, která se použije na požadovaná množství.
          Pokud výsledkem použití koeficientu pro snížení podle prvního pododstavce je počet nižší než 100 kusů na žádost, dotčené členské státy přidělí dostupné množství losem o dovozní práva na partie po 100 kusech. Pokud je poslední část menší než 100 kusů, bude se považovat za jednu partii.
          3. Licence se vydají co nejdříve v závislosti na rozhodnutí Komise o přijetí žádostí.
          Článek 5
          1. Dovozní licence se vydají na jméno hospodářského subjektu, který žádost podal.
          2. V žádostech o licenci a v licencích se uvede:
          a) v poli 8 země původu;
          b) v poli 16 následující skupiny kódů kombinované nomenklatury: 01029021, 01029029, 01029041, 01029049;
          c) v poli 20 pořadové číslo kvóty (09.4537) a alespoň jedna z poznámek podle přílohy II.
          Licence představují povinnost dovážet ze země uvedené v písm. a).
          Článek 6
          1. Bez ohledu na čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 jsou dovozní licence vydané podle tohoto nařízení nepřevoditelné a práva v rámci celních kvót z nich plynou jen pokud jsou vystaveny na stejné jméno a adresu jako jméno a adresa adresáta v souvisejícím celním prohlášení o propuštění do volného oběhu.
          2. Odchylně od článku 3 nařízení (ES) č. 1445/95 je platnost dovozních licencí vydaných podle čl. 1 odst. 3 písm. a) 150 dní. Platnost všech licencí končí dne 30. června 2005.
          3. Jistota související s dovozní licencí se stanoví na 20 eur za kus a žadatel ji složí společně s předložením žádosti o licenci.
          4. Vydané licence jsou platné v celém Společenství.
          5. Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 se ze všech dovezených množství přesahujících výši uvedenou na dovozní licenci vybere plné clo podle společného celního sazebníku použitelné v den přijetí celního prohlášení o uvedení do volného oběhu.
          6. Bez ohledu na oddíl 4 hlavy III nařízení (ES) č. 1291/2000 se jistota neuvolní dokud nebude předložen důkaz o tom, že držitel licence byl obchodně a logisticky odpovědný za nákup, přepravu a proclení dotčených zvířat pro volný oběh. Tento důkaz se skládá alespoň z:
          a) originálu obchodní faktury nebo její ověřené kopie vystavené na jméno držitele prodávajícím nebo jeho zástupcem se sídlem ve třetí zemi vývozu a z dokladu o zaplacení držitelem nebo z důkazu o otevření neodvolatelného dokumentárního akreditivu držitelem ve prospěch prodávajícího;
          b) nákladního listu nebo případně dokladu o přepravě pozemní nebo vzdušnou cestou, vystaveného na jméno držitele, na dotčená zvířata;
          c) výtisku č. 8 formuláře IM 4 obsahujícího jako jediný údaj v poli 8 jméno a adresu držitele.
          Článek 7
          U dovezených zvířat se uplatňuje clo uvedené v článku 1 na základě předložení průvodního osvědčení EUR.1, které vydala vyvážející země v souladu s protokolem č. 4 přiloženým k evropským dohodám s Bulharskem a Rumunskem, nebo na základě prohlášení na faktuře, které vyhotovil vývozce v souladu s uvedenými protokoly.
          Článek 8
          Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95 se použijí s výhradou podle tohoto nařízení.
          Článek 9
          Nařízení (ES) č. 1247/1999 se zrušuje. Žádosti o dovozní práva, které bylo možné předložit podle nařízení (ES) č. 1247/1999 se automaticky zamítají.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. června 2004.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 18.
          [3] Úř. věst. L 102, 24.4.2003, s. 60.
          [4] Úř. věst. L 150, 17.6.1999, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44).
          [5] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 852/2003 (Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).
          [6] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          - EK fax (32 2) 299 85 70
          - E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int
          Žádost podle nařízení (ES) č. 1204/2004
          pořadové číslo: 09.4537
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ GŘ AGRI D.2 ODVĚTVÍ HOVĚZÍHO A TELECÍHO MASA
          ŽÁDOST O DOVOZNÍ LICENCE
          Datum:Období pro kvóty:
          Členský stát:
          Číslo žadatele
          Žadatel (název a adresa)
          Množství (kusy)
          Celkem
          Členský stát Fax: Tel.: E-mail:
          Průběžné číslování. Hvězdičkou označte žádosti předkládané podle druhého pododstavce čl. 2 odst. 3.
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Poznámky podle čl. 5 odst. 2 písm. c)
          — španělsky : Reglamento (CE) no 1204/2004
          — česky : Nařízení (ES) č. 1204/2004
          — dánsky : Forordning (EF) nr. 1204/2004
          — německy : Verordnung (EG) Nr. 1204/2004
          — estonsky : Määrus (EÜ) nr 1204/2004
          — řecky : Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2004
          — anglicky : Regulation (EC) No 1204/2004
          — francouzsky : Règlement (CE) no 1204/2004
          — italsky : Regolamento (CE) n. 1204/2004
          — lotyšsky : Regula (EK) Nr. 1204/2004
          — litevsky : Reglamentas (EB) Nr. 1204/2004
          — maďarsky : Az 1204/2004/EK rendelet
          — nizozemsky : Verordening (EG) nr. 1204/2004
          — polsky : Rozporządzenie (WE) nr 1204/2004
          — portugalsky : Regulamento (CE) n.o 1204/2004
          — slovensky : Nariadenie (ES) č. 1204/2004
          — slovinsky : Uredba (ES) št. 1204/2004
          — finsky : Asetus (EY) N:o 1204/2004
          — švédsky : Förordning (EG) nr 1204/2004
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.