Nařízení Rady (ES) č. 1208/2004 ze dne 28. června 2004 rozšiřující konečná antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů původem v Čínské lidové republice na dovoz stejného výrobku odesílaného z Vietnamské socialistické republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1208/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1208/2004 ze dne  28. června 2004  rozšiřující konečná antidumpingová opatření uvalená nařízením Rady (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů původem v Čínské lidové republice na dovoz stejného výrobku odesílaného z Vietnamské socialistické republiky
          
          
RADA EVROPSKÉ UNIE
          
vzhledem ke Smlouvě o založení Evropského společenství,
          
vzhledem k nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně proti dumpingovému dovozu ze států, které nejsou členy Evropského společenství(1), a zvláště článku 9 a článku 13 tohoto nařízení,
          
vzhledem k návrhu předloženému Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          
vzhledem k tomu, že:
          
1. POSTUP
          
          
1.1 Stávající opatření
          
          
(1) Podle nařízení (ES) č. 119/97(2) ( Ťpůvodní nařízeníť ) uvalila Rada konečné antidumpingové clo v rozsahu od 32,5 % do 39,4 % na dovoz určitých mechanismů kroužkových vazačů ( ŤMKVť ) původem v Čínské lidové republice.
          
          
(2) Po provedeném šetření na základě článku 12 nařízení (ES) č. 384/96 ze dne  22. prosince 1995  o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství ( Ťzákladní nařízeníť ). Rada upravila a zvýšila shora uvedené clo nařízením (ES) č. 2100/2000 ( Ťantiabsorpční šetřeníť ). Upravené konečné antidumpingové clo se pohybovalo mezi 51,2 % až 78,8 %.
          
          
(3) V lednu 2002 zahájila Komise podle článku 11(2) základního nařízení proces posouzení shora uvedených antidumpingových opatření(3) ( Ťpřezkum před pozbytím platnostiť ). Tento přezkum stále probíhá.
          
          
1.2 Žádost
          
          
(4) Dne  18. srpna 2003  obdržela Komise podle článku 13(3) základního nařízení žádost o prošetření údajného obcházení antidumpingových opatření uvalených na dovoz určitých MKV původem v Číně. Žádost byla předložena SX Bürowaren a Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH jménem výrobců představujících většinový podíl výroby určitých MKV v EU ( Ťžadateléť ). Žádost uváděla, že antidumpingová opatření uplatňovaná na dovoz určitých MKV původem v Číně jsou obcházena prostřednictvím překladu zboží přes Vietnam.
          
          
(5) Žádost dále uváděla, že pro takovou změnu ve způsobu obchodování neexistuje řádný důvod ani zdůvodnění kromě uvalení antidumpingových opatření a že nápravné účinky stávajících antidumpingových opatření na dovoz určitých MKV původem v Číně se znehodnocují, co se týká množství i ceny. Zdálo se, že významné objemy dovozu určitých MKV z Vietnamu nahradily dovoz určitých MKV z Číny. Kromě toho existovaly dostatečné důkazy, že toto zvýšení dovozu bylo za ceny nižší než cena nezpůsobující újmu stanovená při šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.
          
          
(6) Závěrem žadatelé tvrdili, že ceny určitých MKV dovážených z Vietnamu jsou dumpingové ve vztahu k běžné hodnotě, jež byla dříve stanovena pro uvedený výrobek.
          
          
1.3 Zahájení
          
          
(7) Po rozhodnutí na základě konzultace s poradním výborem, že existují dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení, Komise zahájila šetření podle nařízení (ES) č. 1733/2003(4) ( Ťzahajovací nařízeníť ). Podle článků 13(3), 14(3) a 14(5) základního nařízení a v souladu se zahajovacím nařízením Komise také nařídila celním orgánům, aby začaly od  2. října 2003  registrovat dovoz určitých MKV odesílaných z Vietnamu bez ohledu na to, zda jejich původ je deklarován ve Vietnamu či nikoliv.
          
          
1.4 Šetření
          
          
(8) Komise oficiálně informovala o zahájení šetření orgány Číny a Vietnamu, známé dotčené výrobce, vývozce a dovozce v EU a žádající výrobní odvětví EU. Výrobcům a vývozcům v Číně a Vietnamu a rovněž dovozcům v EU uvedeným na žádosti nebo známým Komisi z původního šetření byly rozeslány dotazníky. Zainteresované strany měly příležitost vyjádřit písemně svoje názory a požádat o slyšení v termínu stanoveném v zahajovacím nařízení.
          
          
(9) Na dotazník odpověděl jeden výrobce/vývozce ve Vietnamu spojený s exportním výrobcem v Číně, zatímco od čínských výrobců/vývozců nepřišla žádná odpověď. Odpověď na dotazník zaslalo také pět nespojených dovozců v EU.
          
          
(10) V šetření spolupracovaly a odpověď na dotazník poskytnuly tyto společnosti:
          
  Nespojení dovozci:
          
- Industria Meccanica Lombarda Srl, Itálie;
          
- KWH Plast Danmark A/S, Dánsko;
          
- OY KWH Plast AB, Finsko;
          
- KWH Plast Sverige AB, Švédsko;
          
- KWH Plast (UK) Ltd, Velká Británie;
          
          
  Výrobci a vývozci ve Vietnamu:
          
- Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam; a společnost s ním ve spojení
          
- Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited, Hong-Kong
          
          
          
          
(11) Ověřovací návštěvy proběhly v provozovnách těchto firem:
          
- Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam; a společnost s ním ve spojení
          
- Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited, Hong-Kong
          
          
          
1.5 Období šetření
          
          
(12) Šetření bylo prováděno v období od  1. července 2002  do  30. června 2003  ( ŤOŠť ). Údaje pro zkoumání změny ve způsobu obchodování byly pořizovány od roku 1999 až do OŠ.
          
          
2. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          
          
2.1 Obecné důvody
          
          
i) Určení objemu dovozu
          
          
(13) Objem vývozu MKV do EU během OŠ vykázaný jediným spolupracujícím výrobcem/vývozcem ve Vietnamu, společností Office Xpress Manufacturing Company Limited ( ŤOffice Xpress Manufacturingť ), výrazně překročil (a to okolo 50 %) celkový objem dovozu MKV z Vietnamu zaznamenaný v Eurostatnat během stejného období. Důvodem bylo, že vykazovaná hmotnost neodpovídala skutečné hmotnosti dodávek, ale spíše teoretické, tj. odhadované hmotnosti dílů. Šetření také odhalilo, že existuje pouze jeden vývozce MKV ve Vietnamu, a to Office Xpress Manufacturing. Na tomto základě bylo konstatováno, že údaje zaznamenané v Eurostatnat jako dovoz z Vietnamu se velmi pravděpodobně vztahují pouze k vývozu společnosti Office Xpress Manufacturing. Za těchto okolností bylo konstatováno, že údaje Eurostat jsou spolehlivější než údaje vykazované společností Office Xpress Manufacturing.
          
          
(14) Co se týká dovozních trendů MKV od roku 1999, je třeba uvést, že spojený obchodník společnosti Office Xpress Manufacturing v Hong-Kongu, společnost Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited ( ŤHong Kong Stationeryť ), jehož prostřednictvím je realizován veškerý vývoz společnosti Office Xpress Manufacturing do EU, neposkytl žádné údaje o vývozu týkající se prodeje MKV v letech před OŠ. Proto když nebylo k dispozici žádné jiné přiměřenější východisko nebo zdroj odpovídajících srovnatelných informací, byly skutečné objemy vývozu MKV v OŠ a jejich vývozní trendy od roku 1999 určeny na základě údajů Eurostatnat. Příslušné údaje o dovozu poskytnuté dvěma spolupracujícími nespojenými dovozci nakonec potvrdily obecná zjištění z údajů Eurostatnat.
          
          
ii) Výrobci v Evropské unii
          
          
(15) Šetření ukázalo, že jeden z nespojených dovozců v EU také vyráběl MKV v Unii během OŠ. Tato společnost tvrdila, že vlivem úpadku a uzavření jednoho z výrobních zařízení žadatelů v EU má v současnosti hlavní podíl na výrobě obdobného výrobku v EU. Tento dovozce/výrobce tedy konstatoval, že žadatelé již nemají dostatečně dobrou pozici a probíhající řízení by tudíž mělo být ukončeno bez rozšíření antidumpingových opatření na dovoz původem ve Vietnamu.
          
          
(16) Je nutné uvést, že článek 4(1)(a) základního nařízení předpokládá, že výrobci v EU, kteří také dovážejí údajně dumpingový výrobek, budou vyloučeni z definice výrobců v EU. Rovněž je třeba uvést, že článek 13(3) základního nařízení nevyžaduje, aby žádost na zahájení šetření proti obcházení byla podána výrobci v EU představujícími většinový podíl na výrobě obdobného výrobku v EU. Proto skutečnost, že výrobce v EU odporující takovému šetření údajně představuje větší podíl než strana, jež si toto šetření vyžádala, není sama o sobě důvodem pro ukončení řízení. V každém případě a i když by tento dovozce byl opravdu zahrnut mezi výrobce v EU, šetření ukázalo, že i přes uzavření jednoho z výrobních závodů po OŠ žadatelé stále vyrábějí podstatné množství a stále představují hlavní podíl na výrobě obdobného výrobku v EU. Z toho důvodu musel být požadavek na ukončení probíhajícího řízení zamítnut.
          
          
2.2 Dotčený výrobek a obdobný výrobek
          
          
(17) Podle definice v původním nařízení je předmětný výrobek MKV (mechanismus kroužkového vazače) v současnosti spadající pod kód KN ex83051000. Tyto MKV se skládají ze dvou obdélníkových ocelových plechů nebo drátů a na nich upevněných alespoň čtyřech polokroužků z ocelového drátu, které jsou spojeny ocelovou deskou. Lze je otevřít buď roztažením polokroužků nebo pomocí malého západkového mechanismu z oceli upevněného na daném výrobku. Obvykle jsou MKV tvořeny např. kroužkem, břitem, deskou, otvorem a dle použití západkou.
          
          
(18) Šetření ukázalo, že MKV vyvážené do EU z Číny a ty odesílané z Vietnamu do EU mají stejné základní fyzické vlastnosti a stejné použití. Proto jsou považovány za obdobné výrobky ve smyslu článku 1(4) základního nařízení.
          
          
2.3 Způsob praktik obcházení
          
          
2.3.1 Změna ve způsobu obchodování
          
          
(19) Šetření ukázalo, že po uvalení konečných opatření na dovoz MKV z Číny a zvláště po významném nárůstu těchto opatření v roce 2000 v návaznosti na antiabsorpční šetření uvedené shora v úvodní části dokumentu (2), dovoz z Číny výrazně poklesl, a to z 1684,3 tun v roce 1999 na 301,9 tun v roce 2002 a na 357,1 tun během OŠ. Ve stejném období se dovoz MKV z Vietnamu výrazně zvýšil, a to z 0 tun v letech 1999 až 2001 na 1105 tun v roce 2002. V průběhu OŠ se dovoz z Vietnamu dále zvýšil na 1589,2  tun.
          
          
(20) V této souvislosti je třeba uvést, že spolupracující vietnamský výrobce/spojená společnost vývozce, Hong Kong Stationery, má výrobní závody v Číně a kolem roku 1998 otevřel výrobní a montážní závod v Indonésii. Závod v Indonésii byl uzavřen v roce 2002 a podle současného šetření nebyly během OŠ dováženy z Indonésie žádné MKV. Otevření závodu v Indonésii a následný dovoz z Indonésie do EU vedly k tomu, že výrobci v EU požádali o zahájení šetření, jehož výsledkem bylo v roce 2002 uvalení antidumpingových a vyrovnávacích opatření na dovoz dotčeného výrobku z Indonésie.
          
          
(21) V březnu 2002 zahájil Office Xpress Manufacturing montážní provoz ve Vietnamu (viz dole) a dovoz se zvýšil z 0 na 1105 tun, čímž dosáhl dovozní úrovně podobné úrovni dovozu z Číny v roce 1999 před výrazným zvýšením cla v roce 2000 (viz úvodní část dokumentu (1) a (2) shora). K tomuto zvýšení došlo těsně před uvalením konečného protidumpingového a vyrovnávacího cla na dovoz MKV s původem v Indonésii v roce 2002.
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
          
          
          
(22) Proto byl učiněn závěr, že došlo ke změně ve způsobu obchodování mezi EU na jedné straně a Čínskou lidovou republikou a Vietnamem na straně druhé a že dovoz MKV s původem v Číně byl nahrazen dovozem stejného výrobku z Vietnamu.
          
          
(23) Vietnamský vývozce tvrdil, že neexistuje žádná souvislost mezi ukončením vývozu spojené společnosti z Číny a zahájením provozu ve Vietnamu vzhledem k časovému odstupu těchto událostí. Změna ve způsobu obchodování tedy nespočívá v otevření závodu ve Vietnamu. Přesné údaje o vývozu přidružené společnosti v Číně před OŠ však nemohly být ověřeny, a tak nebylo možné určit objem vývozu této společnosti. Proto nelze potvrdit, že vývoz MKV spojené společnosti v Číně byl opravdu ukončen před založením provozu ve Vietnamu, jak tvrdí vietnamský vývozce. V každém případě pouze skutečnost, že vývoz z Číny byl ukončen před zahájením provozu ve Vietnamu, nemá žádný vliv na závěr, zda došlo či nedošlo ke změně ve způsobu obchodování. V probíhajícím šetření bylo jasně prokázáno, že vývoz MKV z Číny byl nahrazen dovozem stejného výrobku z Vietnamu. To se považuje za jasnou změnu ve způsobu obchodování podle článku 13 základního nařízení bez ohledu na to, zda vývoz z Číny byl nahrazen okamžitě nebo až po určitém časovém období. Proto musel být argument vietnamského vývozce odmítnut.
          
          
(24) Vietnamský vývozce tvrdil, že protože Komise si nevyžádala konkrétně informace týkající se výrobních nákladů na montážní provoz ve Vietnamu, nelze vyvozovat žádné závěry s ohledem na kritéria stanovená ve článku 13(2)(b) základního nařízení.
          
          
(25) Především je nutné uvést, že závěry byly provedeny na základě informací získaných v rámci odpovědí na dotazník a pořízených během ověření na místě. Tyto informace byly poskytnuty dobrovolně dotčenými společnostmi na žádost Komise. Z toho plyne, že závěry vyvozené s ohledem na článek 13(2)(b) základního nařízení se zakládaly výhradně na informacích, včetně informací týkajících se výrobních nákladů, poskytnutých právě dotčenou společností v souvislosti s probíhajícím šetřením obcházení. Proto musel být shora uvedený argument odmítnut.
          
          
2.3.2 Způsob, postup nebo práce
          
          
(26) Vietnamský výrobní/montážní závod společnosti Office Xpress Manufacturing, jediný spolupracující vývozce, byl registrován v lednu 2002 a zahájil vlastní provoz v březnu 2002.
          
          
(27) Bylo zjištěno, že stroje a zařízení používané ve Vietnamu byly převezeny ze spojených společností zabývajících se MKV, jež mají sídlo v Číně nebo měly dříve sídlo v Indonésii. Přesun zařízení z Indonésie a Číny do Vietnamu začal v únoru 2002, těsně před uvalením konečných opatření na dovoz MKV původem v Indonésii a následně po uvalení konečných protidumpingových opatření na dovoz dotčeného výrobku z Číny.
          
          
(28) Šetření také ukázalo, že během OŠ byly veškeré potřebné díly MKV pro vývozce ve Vietnamu vyrobeny spojenými společnostmi se sídlem v Číně, zemi podléhající opatřením. V některých případech byly díly dovezeny v polosmontované formě jako polokroužky smontované s břitem.
          
          
(29) Komise zkoumala podíl součástí dovezených z Číny na celkové hodnotě dílů smontovaného výrobku, jak ukládá článek 13(2)(b) základního nařízení. V tomto smyslu byla hodnota dílů, jak dovezených tak celkově obsažených ve smontovaném výrobku, stanovena s ohledem na nákupní hodnotu všech součástek kroužkových vazačů, např. kroužku, břitu, desky, otvoru a západky.
          
          
(30) Na tomto základě bylo zjištěno, že hodnota dílů dovezených společností Office Xpress Manufacturing z Číny představuje daleko více než 60 % celkové hodnoty dílů smontovaného výrobku. Ve skutečnosti veškeré díly smontovaného výrobku nakoupila společnost Office Xpress během OŠ od svých přidružených společností v Číně.
          
          
(31) Komise také zkoumala hodnotu přidanou společností Office Xpress Manufacturing při montáži během OŠ. To bylo provedeno odečtením nákladů pro okamžitou spotřebu tzn. všech výdajů zaplacených dodavatelům a potřebných pro provoz společnosti a na výrobu předmětného výrobku (např. dodávky zboží a služeb) z čistého obratu, bez výnosů z prodeje odpadu. V tomto směru bylo zjištěno, že hodnota přidaná společností Office Xpress k dovezeným dílům během OŠ je výrazně nižší než 25 % výrobních nákladů společnosti.
          
          
(32) Proto musel být učiněn závěr, že provoz ve Vietnamu představuje montážní činnost ve smyslu článku 13(2) základního nařízení.
          
          
2.3.3 Nedostatečný řádný důvod či ekonomické zdůvodnění kromě uvalení antidumpingového cla
          
          
(33) Uvedená změna ve způsobu obchodování se časově shodovala se založením montážního provozu MKV ve Vietnamu a nebyl zjištěn žádný ekonomický důvod pro takovou změnu ve způsobu obchodování. Společnost opravdu nakoupila veškeré díly MKV od spojených společností v Číně s nízkou hodnotou přidanou ve Vietnamu. Navíc lze očekávat, že údajné ekonomické výhody montáže výrobků ve Vietnamu se projeví v celkovém prodeji takového výrobku skupinou. Přesto bylo zjištěno, že pouze dodávky MKV do EU pocházely z Vietnamu, zatímco jiné trhy byly stále zásobovány přímo z Číny. Společnost dokonce připustila, že prodej do EU byl realizován pouze z Vietnamu kvůli antidumpingovému clu uvalenému na MKV původem v Číně.
          
          
(34) Bylo zjištěno, že objednávky od zákazníků v EU přijímal spojený obchodník, Hong Kong Stationery. Tato společnost informovala Office Xpress Manufacturing ve Vietnamu a jeho spojené společnosti v Číně o potřebných dílech a montážní práci nezbytné k zajištění požadovaných objednávek. Díly byly potom dopraveny do Vietnamu, kde byl smontován konečný výrobek. Tento postup se liší od způsobu používaného k prodeji do třetích zemí mimo EU, kdy je hotový výrobek kompletně vyroben čínskými výrobci.
          
          
(35) Veškeré výrobky smontované ve Vietnamu směřují na trh EU a jejich vývoz zabezpečuje spojený obchodník v Hong-Kongu, jenž se stará o fakturaci pro zákazníky v EU. Jak bylo již uvedeno, MKV vyvážené do třetích zemí byly vyrobeny a přímo vyvezeny z Číny.
          
          
(36) Vietnamský vývozce tvrdil, že důvodem k zahájení provozu ve Vietnamu bylo, že vláda Vietnamu vytvořila příznivé prostředí pro zahraniční investice a zlepšila infrastrukturu. Navíc mzdové náklady jsou daleko nižší než v jiných státech Dálného východu. Nakonec bylo konstatováno, že MKV smontované ve Vietnamu byly vyváženy výhradně do EU vzhledem k zvláštní situaci na trhu s ohledem na poptávku, výrobní typy a ceny ve srovnání s trhy jiných třetích zemí.
          
          
(37) Co se týká přitažlivosti zahraničních investic ve Vietnamu, nebyly předloženy žádné přesvědčivé důkazy, jež by potvrzovaly, že takové faktory byly skutečně vzaty v úvahu při rozhodování o zahájení provozu v tomto státě. Specifické okolnosti tohoto případu, a zvláště načasování zahájení provozu a typ provozu spíše naznačují, že důvodem k přesunu do Vietnamu byla existence antidumpingových opatření na dovoz z Číny.
          
          
(38) Pokud jde o mzdové náklady, je třeba uvést, že nebyly předloženy žádné důkazy podporující tento argument nebo že by toto byl klíčový faktor při rozhodování společnosti o přesunu do Vietnamu. I kdyby mzdové náklady byly výrazně nižší ve Vietnamu než v Číně, šetření ukázalo, že mzdové náklady tvoří pouze menšinovou část nákladů MKV (v průměru cca 3 % výrobních nákladů) a že to nelze považovat samo o sobě za dostatečný pádný důvod ve smyslu článku 13 základního nařízení.
          
          
(39) Co se týká rozdílné situace na trhu v EU a jiných trzích třetích zemí, nebyl předložen žádný důkaz a tento argument musel být proto odmítnut.
          
          
(40) Z toho plyne závěr, že změna ve způsobu obchodování mezi dotyčnými vývozními státy a EU vyplývá z procesu montáže čínských dílů ve Vietnamu, pro což nebyl shledán žádný ekonomický důvod kromě uvalení cla na dovoz MKV z Čínské lidové republiky.
          
          
2.3.4 Znehodnocení nápravného účinku antidumpingového cla
          
          
(41) Byla provedena analýza, zda dovážené výrobky s ohledem na cenu a/nebo množství znehodnocují nápravné účinky opatření uplatňovaných na dovoz MKV z Číny.
          
          
(42) Analýza obchodních toků ukázala, že změna ve způsobu dovozu do EU, k níž došlo po uvalení konečných opatření na dovoz zboží původem v Číně a Indonésii, znehodnocuje nápravné účinky antidumpingových opatření s ohledem na množství dovážené na trh EU. Vietnamská společnost opravdu vyvážela během OŠ v rámci tohoto šetření daleko více do EU než její spojená společnost v Číně během období šetření původního šetření.
          
          
(43) Pokud jde o ceny výrobku odesílaného z Vietnamu, bylo zjištěno, že ceny pro nespojené zákazníky v EU byly v celkovém průměru nižší než dumpingové vývozní ceny spojené společnosti v Číně během OŠ v rámci původního šetření. Kromě toho vývozní ceny z Vietnamu jsou pod úrovní vylučující újmu stanovenou pro výrobce EU v rámci původního šetření.
          
          
(44) Vietnamský vývozce tvrdil, že Komise nezkoumala, zda dovoz MKV z Vietnamu znehodnocuje vliv antidumpingového cla z pohledu výrobců EU, tzn. zda má dovoz z Vietnamu výrazně negativní vliv na výrobce EU. Tvrdil, že hlavně nebylo provedeno řádné zhodnocení konkurenčních podmínek na trhu a jeho změn od uvalení původního cla.
          
          
(45) Je třeba uvést, že v rámci současného šetření nepožaduje základní nařízení žádné takové zkoumání. Cílem tohoto šetření je pouze určit, zda dovoz z Vietnamu obchází opatření uvalená na dovoz dotčeného výrobku z Číny. Jak bylo již uvedeno, bylo zjištěno, že tomu tak je. Nápravné účinky původního antidumpingového cla byly tímto způsobem obcházení znehodnoceny vzhledem k velkému množství dovezenému za ceny dokonce nižší než během původního šetření. Proto byl argument odmítnut.
          
          
(46) Z toho byl učiněn závěr, že dovoz dotčeného výrobku z Vietnamu znehodnocuje nápravné účinky cla s ohledem na cenu a množství.
          
          
2.3.5 Důkaz o dumpingu
          
          
(47) Nakonec bylo zkoumáno v souladu s článkem 13(1) základního nařízení, zda existuje důkaz o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě dříve stanovené pro obdobné nebo stejné výrobky. V této souvislosti byly vývozní ceny spolupracujícího výrobce/vývozce MKV z Vietnamu porovnány během OŠ s běžnou hodnotou stanovenou v rámci šetření vedoucímu k uvalení konečných opatření na obdobný výrobek.
          
          
(48) Pro účely spravedlivého srovnání běžné hodnoty a vývozní ceny bylo řádně přihlédnuto, ve formě úprav, k rozdílům ovlivňující ceny a srovnatelnost cen. Tyto úpravy byly provedeny v souladu s článkem 2(10) základního nařízení a týkaly se dopravy, pojištění a úvěru.
          
          
(49) V souladu s články 2(11) a 2(12) základního nařízení odhalilo srovnání váženého průměru běžné hodnoty stanovené v původním šetření a váženého průměru vývozních cen během OŠ tohoto šetření, vyjádřené v procentech ceny CIF neprocleně do EU, výrazný dumping.
          
          
(50) Jeden nespojený dovozce tvrdil, že Komise by neměla stanovit dumpingové rozpětí podle běžné hodnoty určené v původním šetření, ale spíše by měla použít běžnou hodnotu určenou v rámci probíhajícího přezkumu před pozbytím platnosti Podobně argumentoval vývozce z Vietnamu, že Komise by měla stanovit běžnou hodnotu podle nákladů vzniklých ve Vietnamu.
          
          
(51) Je třeba uvést, že podle článku 13 by měly důkazy o dumpingu být zkoumány s ohledem na již dříve stanovenou běžnou hodnotu. Pokud jde o probíhající přezkum před pozbytím platnosti, zatím nebyly učiněny žádné závěry, které by se mohly případně použít v současném šetření. Tyto požadavky byly proto odmítnuty.
          
          
2.4 Zájem EU
          
          
(52) Jeden nespojený dovozce tvrdil, že ačkoli to není výslovně uvedeno v článku 13 základního nařízení, měl být podrobně zkoumán zájem EU, a především uvážena změna okolností od uvalení konečných opatření.
          
          
(53) Je známo, že šetření vedoucí k uvalení původních opatření potvrdilo, že jejich uvalení je v zájmu EU. Článek 13 nevyžaduje šetření toho, zda došlo od uvalení opatření ke změně okolností týkajících se stanovení zájmu EU. Nicméně bez ohledu na to, zda by takové šetření bylo oprávněné, je známo, že v žádném případě nebyly ani jednou zainteresovanou stranou předloženy údaje naznačující, že uvalení těchto opatření již není v zájmu EU. Proto byl učiněn závěr, že rozšíření opatření na Vietnam s cílem zmaření obcházení, k němuž dochází a jež znehodnocuje nápravné účinky původních opatření, je rovněž v zájmu EU. Z toho důvodu musel být tento argument odmítnut.
          
          
3. ZÁVĚRY
          
          
(54) Současné šetření bylo zahájeno na žádost přijatou od výrobců EU a obsahující dostatečné důkazy o údajném překladu MKV s původem v Čínské lidové republice přes Vietnam. Výše uvedená zjištění skutečně dokazují, že dochází k obcházení opatření na MKV z Číny přes Vietnam. Díly a součásti jsou převáženy z Číny do Vietnamu a tam jsou potom smontovány před vývozem hotového výrobku do EU. Vzhledem ke zjištění obcházení je navrženo, aby stávající antidumpingová opatření uvalená na dovoz dotčeného výrobku původem v Číně byla rozšířena na stejný výrobek odesílaný z Vietnamu bez ohledu na to, zda jeho původ je deklarován ve Vietnamu či nikoliv.
          
          
(55) Opatření, která by měla být rozšířena, jsou stanovena v článku 1(2) původního nařízení, jak byla změněna v antiabsorpčním řízení, a jsou následující:
          
a) pro mechanismy se 17 a 23 kroužky (kód TARIC: 8305100020) se výše cla rovná rozdílu minimální dovozní ceny 325 EUR za 1000 kusů a ceny deklarované na hranici EU;
          
b) pro jiné mechanismy než 17 nebo 23 kroužků (kód TARIC: 8305100010) je zůstatkové clo 78,8 %.
          
          
          
(56) V souladu s článkem 14(5) základního nařízení, v němž je uvedeno, že rozšířená opatření by se měla uplatňovat na dovoz, jenž překročil hranice EU pod registrací zavedenou dle zahajovacího nařízení, by se mělo vybírat clo za registrovaný dovoz určitých MKV odesílaných z Vietnamu.
          
          
4. ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD CLA
          
          
(57) Jediný spolupracující vývozce podal žádost o osvobození od navrženého rozšířeného antidumpingového cla podle článku 13(4) základního nařízení.
          
          
(58) Šetření ukázalo, že vývoz této společnosti obcházel opatření uvalená na dovoz dotčeného výrobku původem v Číně. Z toho důvodu v souladu s článkem 13(4) základního nařízení by měla žádost o osvobození být zamítnuta.
          
          
(59) Ačkoliv nebyl v rámci tohoto šetření zjištěn ve Vietnamu žádný jiný vývozce MKV do EU, jiní dotčení vývozci, kteří by chtěli podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle článku 13(4) základního nařízení, budou muset vyplnit dotazník, aby Komise mohla rozhodnout, zda může být osvobození od cla uznáno. Takové osvobození od cla může být uděleno po zhodnocení situace na trhu s daným výrobkem, výrobní kapacity a využití kapacity, nákupu a prodeje a pravděpodobnosti pokračování v jednání, pro něž není dostatečný řádný důvod ani ekonomické zdůvodnění, a důkazů o dumpingu. Komise obvykle také provádí ověřovací návštěvu na místě. Komisi by musela být neprodleně zaslána žádost obsahující všechny příslušné informace, a zvláště jakoukoli změnu v obchodní činnosti společnosti související s výrobou a vývozem dotčeného výrobku.
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1.Konečné antidumpingové clo uvalené nařízením (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000 o dovozu určitých mechanismů kroužkových vazačů, spadající, pod kód KN ex83051000 původem Čínské lidové republice se tímto rozšiřuje na dovoz určitých mechanismů kroužkových vazačů odesílaných z Vietnamu bez ohledu na to, zda původ je deklarován ve Vietnamu či nikoliv (kódy TARIC 8305100011 a 8305100021).
          
Pro účely tohoto nařízení se mechanismus kroužkového vazače skládá ze dvou obdélníkových ocelových plechů nebo drátů a na nich upevněných alespoň čtyřech polokroužků z ocelového drátu, které jsou spojeny ocelovou deskou. Lze je otevřít buď roztažením polokroužků nebo pomocí malého západkového mechanismu z oceli upevněného na mechanismu kroužkového vazače.
          
2.Clo rozšířené dle odstavce 1 tohoto článku bude vybíráno za dovoz registrovaný v souladu s články 13(3) a 14(5) nařízení (ES) č. 384/96.
          
3.Ustanovení týkající se cel jsou platná.
          
Článek 2
          
1.Žádosti o osvobození od cla rozšířeného dle článku 1 musí být podány v písemné formě v jednom z úředních jazyků EU a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování žadatele. Žádosti musí být zaslány na tuto adresu:
          
European Commission
          
Directorate-General for Trade
          
Directorate B
          
Office: J-79 05/17
          
B-1049 Brussels
          
Fax (32-2) 295 65 05
          
Telex COMEU B 21877
          
          
2.V souladu s článkem 13(4) nařízení (ES) č. 384/96 může Komise po konzultaci s poradním výborem povolit svým rozhodnutím osvobození dovozu společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uvalená dle nařízení (ES) č. 119/97 ve znění nařízení (ES) č. 2100/2000, od cla rozšířeného dle článku 1.
          
Článek 3
          
Celním orgánům se tímto nařizuje ukončit registraci dovozu stanovenou v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1733/2003.
          
Článek 4
          
Toto nařízení vstupuje v platnost ode dne následujícího po dni zveřejnění ve  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v plném rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Lucemburku dne  28. června 2004 .
          
  Za Radu
          
M.  Cullen
          
  předseda
          
(1) Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Rady (EU) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).
          
(2) Úř. věst. L 22, 24.1.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Rady (EU) č. 2100/2000 (Úř. věst. L 250, 5.10.2000, s. 1).
          
(3) Úř. věst. C 21, 24.1.2002, s. 25.
          
(4) Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 24.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.