Nařízení Komise (ES) č. 1210/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1210/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1210/2004 ze dne  30. června 2004 , kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro určité produkty v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 24 odst. 4 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 1423/95 ze dne  23. června 1995 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz výrobků v odvětví cukru jiných než melasa(2), stanoví, že dovozní ceny CIF pro bílý cukr a surový cukr stanovené v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 784/68(3) jsou považovány za  Ťceny reprezentativníť . Tyto ceny se stanovují pro standardní jakosti vymezené v příloze I bodu I a bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001.
          
          
(2) Při stanovování reprezentativních cen musí vzít Komise v úvahu všechny dostupné údaje stanovené v článku 2 nařízení (EHS) č. 784/68, kromě případů uvedených v článku 3 uvedeného nařízení.
          
          
(3) Při upravování cen nevztahujících se k standardní jakosti je třeba u bílého cukru k vybraným nabídkám přičíst, či od nich odečíst zvýšení či snížení cen uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 784/68. U surového cukru je třeba použít opravné faktory stanovené v písm. b) uvedeného odstavce.
          
          
(4) Pokud existuje rozdíl mezi spouštěcí cenou dotyčného produktu a jeho reprezentativní cenou, je třeba stanovit dodatečná dovozní cla v souladu s podmínkami uvedenými článkem 3 nařízení (ES) č. 1423/95.
          
          
(5) Je třeba stanovit reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro dotyčné produkty v souladu s čl. 1 odst. 2 druhým pododstavcem a s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1423/95.
          
          
(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1423/95 se stanoví v souladu s přílohou pro hospodářský rok 2004/2005.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 141, 24.6.1995, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 624/98 (Úř. věst. L 85, 20.3.1998, s. 5).
          
(3) Úř. věst. L 145, 27.6.1968, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 260/96 (Úř. věst. L 34, 13.2.1996, s. 16).
          
PŘÍLOHA


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.