Nařízení Komise (ES) č. 1213/2004 ze dne 30. června 2004 o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od 1. července 2004 do 28. února 2005

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1213/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1213/2004 ze dne  30. června 2004  o otevření dovozní celní kvóty pro dodávky surového třtinového cukru pocházejícího ze zemí AKT a Indie, určeného na zásobování rafinerií v období od  1. července 2004  do  28. února 2005
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne  19. června 2001  o společné organizaci trhů v odvětví cukru(1), a zejména na čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pro hospodářské roky 2001/02 až 2005/06 se s cílem zajistit dostatečné zásobování rafinerií Společenství vybírá clo se sníženou sazbou za dovoz surového třtinového cukru pocházejícího ze států, se kterými Společenství uzavřelo dohody o preferenčním režimu. Doposud byly takové dohody rozhodnutím Rady 2001/870/ES(2) uzavřeny s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (země AKT), na něž odkazuje protokol 3 o cukru ze států AKT k příloze V Dohody o partnerství ES-AKT(3) a s Indickou republikou.
          
          
(2) Dle dohod uzavřených rozhodnutím Rady 2001/870/ES dotčené rafinérie zaplatí minimální nákupní cenu rovnající se zaručené ceně za surový cukr snížené o podporu na přizpůsobení stanovenou pro příslušný hospodářský rok. Tuto minimální cenu je proto třeba stanovit s ohledem na faktory platné pro hospodářský rok 2004/05.
          
          
(3) Množství cukru, který má být v rámci preferenční kvóty dovezen, se vypočítají v souladu s uvedeným článkem 39 nařízení (ES) č. 1260/2001 na základě předpokládané bilance Společenství týkající se zásobování. Tato bilance v současném období ukazuje, že je třeba dovézt surový cukr a pro hospodářský rok 2004/05 otevřít celní kvóty se zvláštní sníženou sazbou stanovenou ve výše uvedených dohodách, aby byly rafinerie Společenství dostatečně zásobeny pro část daného hospodářského roku.
          
          
(4) Vzhledem k tomu, že jsou nyní k dispozici předběžné odhady pro produkci surového třtinového cukru pro hospodářský rok 2003/04 a vzhledem k nedostatku očekávaném na základě předpokládané bilance zásobování, je třeba učinit opatření k povolení dovozů pro období od  1. července 2004  do  28. února 2005 .
          
          
(5) Na novou kvótu je nutné použít nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne  30. června 2003 , které stanovilo pro hospodářské roky 2003/04, 2004/05 a 2005/06 prováděcí pravidla pro dovoz surového třtinového cukru určeného k rafinaci v rámci určitých celních kvót a preferenčních dohod a pozměňuje nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č. 779/96(4).
          
          
(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro období od  1. července 2004  do  28. února 2005  se otevírají celní kvóty podle rozhodnutí č. 2001/870/ES o dovozech surového třtinového cukru k rafinování kódu KN 17011110, a to v množství:
          
a) 138000 tun vyjádřených jako bílý cukr původem ze zemí AKT, které podepsaly dohodu formou výměnných dopisů schválenou rozhodnutím 2001/870/ES;
          
b) 10000 tun vyjádřených jako bílý cukr původem z Indie.
          
          
Článek 2
          
1.Na množství uvedená v článku 1 se uplatní zvláštní snížené clo ve výši 0 EUR/100 kg surového cukru standardní jakosti.
          
2.Minimální nákupní cena, kterou mají platit rafinérie členských států v období vymezeném v článku 1, je 49,68 EUR/100 kg surového cukru standardní jakosti.
          
Článek 3
          
Nařízení (ES) č. 1159/2003 se použije na celní kvótu otevřenou tímto nařízením.
          
Článek 4
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem uveřejnění v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Je použitelné od  1. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
          
(2) Úř. věst. L 325, 8.12.2001, s. 21.
          
(3) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          
(4) Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 96/2004 (Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 3).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.