Nařízení Komise (ES) č. 1214/2004 ze dne 30. června 2004, měnící nařízení (ES) č. 2424/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování dovozní tarifní kvóty na sušené vykostěné hovězí maso uvedené v nařízení rady (ES) č. 2249/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1214/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1214/2004 ze dne  30. června 2004 , měnící nařízení (ES) č. 2424/1999 stanovující detailní pravidla pro uplatňování dovozní tarifní kvóty na sušené vykostěné hovězí maso uvedené v nařízení rady (ES) č. 2249/1999
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne  17. května 1999  o obecné organizaci trhu s hovězím a telecím masem(1), a zejména na čl. 32 odst. 1uvedeného nařízení,
          
s ohledem na rozhodnutí Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom, související se smlouvou o vědecké a technologické spolupráci ze dne  4. dubna 2002 , o uzavření sedmi smluv se Švýcarskou konfederací(2), a zejména na čl. 5 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Nařízení Komise (ES) č. 2424/1999(3) otevřelo dovozní tarifní kvótu na sušené vykostěné hovězí maso pro dovoz ze Švýcarska na několik let s ročním objemem 700 tun s platností od 1. července do 30. června následujícího roku.
          
          
(2) Od vstoupení v platnost nařízení (ES) č. 2424/1999 vstoupila v platnost konečná verze smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodování se zemědělskými produkty. Tato smlouva byla v zastoupení Evropského společenství potvrzena rozhodnutím 2002/309/ES, Euratom.
          
          
(3) Tato smlouva stanovuje beztarifní dovoz celkového ročního objemu 1200 tun masa z hovězího dobytka, vykostěného a sušeného, spadajícího pod KN kód ex02102090. Nicméně v důsledku krize s BSE se smluvní strany ve společné deklaraci o masném sektoru, obsažené v posledním opatření této smlouvy(4), dohodly na výjimce v podobě otevření roční autonomní kvóty společenství v celkovém objemu 700 tun čisté váhy sušeného hovězího masa, podléhající povinnosti  ad valorem  a osvobození od specifické povinnosti.
          
          
(4) Původně se předpokládalo, že tato výjimka bude platit na dobu jednoho roku od vstoupení smlouvy v platnost, ale situaci je nutné přehodnotit v případě, že by dovozní omezení vyhlášená vůči Švýcarsku určitými členskými zeměmi nebyla do tohoto data zvýšena.
          
          
(5) Při první schůzce společné zemědělské komise, konané v Bruselu dne  12. prosince 2002 , strany znovu potvrdily svou pozici tak, jak je uvedena ve společné deklaraci.
          
          
(6) Situace byla samozřejmě přezkoumána rok po vstoupení smlouvy v platnost na druhé schůzce společné zemědělské komise, která se konala v Bernu dne  11. června 2003 , jejím závěrem bylo, že změna situace zatím nenastala, a tudíž není možné zavést preference pro masné produkty, předpokládané ve smlouvě, a mají dále pokračovat autonomní opatření, stanovená ve společné deklaraci.
          
          
(7) Na třetí schůzce, konané v Bruselu dne  4. prosince 2003 , došla společná zemědělská komise k závěru, že po přijetí rozhodnutí Komise č. 2/2003 o ustanovení společné veterinární komise na základě smlouvy mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne  25. listopadu 2003 , doplňující přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 11 k dodatku 11 ke smlouvě(5) a následném zvýšení restriktivních opatření členských států vůči Švýcarsku, by měly co nejdříve začít platit koncese stanovené ve smlouvě. Nicméně, s uvážením změny v pravidlech původu, bylo všeobecně považováno za nezbytné poskytnout provozovatelům dostatečný čas na přizpůsobení a podniknutí nezbytných kroků, souvisejících s případnými skladovými zásobami, tak, aby mohla být implementace zahájena k  1. lednu 2005 .
          
          
(8) Z tohoto důvodu by měla být provedena opatření pro zbývající měsíce roku 2004, než od  1. ledna 2005  vstoupí v platnost nový režim pro implementaci koncesí.
          
          
(9) Koncese stanovuje dovoz v celkovém ročním objemu 700 tun. Toto množství by mělo být pro měsíce červenec až prosinec 2004 omezeno na polovinu. V případě, že by v roce 2004 byly vydány dovozní licence na méně než 700 tun, bude příslušný rozdíl přidán k objemu, určenému pro rok 2005. Takovouto situaci je nutno prověřit po konci roku 2004.
          
          
(10) Nařízení (ES) č. 2424/1999 by mělo být změněno.
          
          
(11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
1.Odchylně od čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 2424/1999 se tarifní kvóta společenství na sušené vykostěné maso z hovězího dobytka, spadající pod KN kód ex02102090, otevírá na celkový objem 350 tun pro období od  1. července 2004  do  31. prosince 2004 .
          
2.Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 2424/1999 se stanovuje ukončení doby platnosti certifikátů původu a dovozních licencí vystavených k  1. červenci 2004  nejpozději dne  31. prosince 2004 .
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
  Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení ve znění pozdějšího nařízení (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.
          
(3) Úř. věst. L 294, 16.11.1999, s. 13. Nařízení ve znění pozdějšího nařízení (ES) č. 2589/1999 (Úř. věst. L 315, 9.12.1999, s. 6).
          
(4) Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 352.
          
(5) Rozhodnutí 2004/78/ES, Úř. věst. L 23, 28.1.2004, s. 27).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.