Nařízení Komise (ES) č. 1215/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Beef)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1215/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1215/2004 ze dne  30. června 2004 , kterým se mění údaje uvedené ve specifikaci určitého názvu uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu (Scotch Beef)
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne  14. července 1992  o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin(1), a zejména na čl. 9 uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) V souladu s článkem 9 nařízení (EHS) č. 2081/92(2), orgány Spojeného království požádaly pro název  ŤScotch Beefť  zapsaný jako chráněné zeměpisné označení nařízením Komise (ES) č. 1107/96 ze dne  12. června 1996  o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92, o změny v popisu a způsobu získávání produktu.
          
          
(2) Po přezkoumání této žádosti o změny, bylo rozhodnuto, že se nejedná o nepodstatné změny.
          
          
(3) V souladu s postupem stanoveném v čl. 9 nařízení (EHS) č. 2081/92 a v případě, že se nejedná o nepatrné změny, uplatní se postup stanovený v čl. 6  mutatis mutandis .
          
          
(4) Bylo shledáno, že změny v tomto případě jsou v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92. Po zveřejnění uvedených změn v  Úředním věstníku Evropské unie (3) nebyla Komisi postoupena žádná námitka podle článku 7 uvedeného nařízení.
          
          
(5) Tyto změny musí být následně zapsány a zveřejněny v  Úředním věstníku Evropské unie ,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Změny uvedené v příloze I tohoto nařízení jsou zapsány a zveřejněny v souladu s odst. 4 čl. 6 nařízení (EHS) č. 2081/92.
          
Konsolidovaný výkaz obsahující hlavní údaje specifikace je uveden v příloze II tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Franz  Fischler
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          
(2) Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 526/2004 (Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 3.)
          
(3) Úř. věst. C 99, 25.4.2003, s. 2 (Scotch Beef).
          
PŘÍLOHA I
          
Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
          
          
ZMĚNA SPECIFIKACE CHRÁNĚNÉHO ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Čl. 9)
          
Č. ES: UK/0274/ 25.1.1994
          
1. Zapsaný název:  Scotch Beef C.H.Z.O.
2. Požadovaná/é změna/y  Záhlaví specifikace:
          
          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Název

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Popis

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Zeměpisná oblast

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Důkaz o původu

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Způsob výroby

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Odkaz

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Označení etiketou

          >REFERENCE TO A GRAPHIC>
           Národní požadavky

3. Změna/y:  Popis
          
Aby byla zohledněna současná praxe, při které je brán v potaz zájem spotřebitele o zvýšenou průhlednost značení produktů a o zlepšení jakosti Scotch Beef, současný popis:
          
  ŤProdukt pochází z hovězího dobytka chovaného v poslední fázi - stanovené nejméně na tři měsíce - poraženého a zpracovaného ve vymezeném prostoruť .
          
se mění takto:
          
  ŤProdukt pochází z hovězího dobytka narozeného, chovaného během celého života, poraženého a zpracovaného ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zajišťování jakosti odpovídajícími evropské normě EN 45011 (Guide ISO 65) jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem.ť
          
Způsob výroby
          
Změna výše uvedeného popisu vyžaduje změnu údajů týkajících se způsobu výroby. Kromě toho v době podání první žádosti hovězí maso Scotch Beef nebylo téměř nikdy prodáváno ve zmrazeném stavu. I když tento jev není stále ještě rozšířen, žadatel si přeje zrušit výraz  ŤProdukt se může prodávat pouze čerstvý nebo v chlazeném stavuť , aby umožnil prodej hovězího masa Scotch Beef i ve stavu zmraženém, pokud si to zpracovatel přeje.
          
Proto současný popis:
          
  ŤHovězí dobytek je v konečné fázi, jejíž minimální délka je stanovena na tři měsíce, chován ve Skotsku. Je poražený a zpracovaný v souladu se specifikací. Produkt se může prodávat pouze čerstvý nebo v chlazeném stavuť .
          
se mění takto:
          
  ŤHovězí dobytek je narozen a chován během celého života ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zajišťování jakosti odpovídajícími evropské normě EN 45011 (Guide ISO 65) jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem.ť Dobytek je poražený a zpracovaný v této oblasti v souladu se specifikací.ť
          

PŘÍLOHA II
          
          
KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92  ŤSCOTCH BEEFť
          
Č. ES: UK/0274/ 25.1.1994  CHOP (    )  CHZO (X)
          
Tento stručný výkaz je vytvořen za účelem podání informací. Podrobné informace určené především pro výrobce produktů chráněných CHOP A CHZO, získáte v úplné verzi specifikace, a to buď na národní úrovni nebo od úřadů Evropské komise(1).
          
1. Zodpovědný úřad v členském státu  : Název : Department of Environment, Food and Rural Affairs Food Chain Marketing and Competitiveness Division
Adresa : Místnost 338
          
Nobel House
          
17 Smith Square
          
London, SW1P 3JR
          
United Kingdom
          

Tel. : (44-207) 238 66 87
Fax : (44-207) 238 57 28
e-mail : rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2. Skupina žadatelů  : 2.1. Název : Quality Meat Scotland

          
2.2. Adresa : Rural Centre
          
West Mains
          
Ingliston
          
Newbridge
          
Midlothian, EH28 8NZ
          
United Kingdom
          

Tel. : (44-131) 472 40 40
Fax : (44-131) 472 40 38
e-mail : info@qmscotland.co.uk

          
2.3.  Zastoupení  : výrobc i (8969), zpracovatelé (32), ostatní (310)

          

3. Typ produktu  : třída 1.1 - čerstvé maso
4. Specifikace  : (souhrn požadavků podle čl. 4 odst. 2)
          
4.1.  Název  :  ŤScotch beefť
4.2.  Popis  : Produkt pochází z hovězího dobytka narozeného, chovaného během celého života, poraženého a zpracovaného ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zjištění jakosti odpovídajícími evropské normě EN45011 (Guide ISO 65) jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem.
4.3.  Zeměpisná oblast  : Vymezená oblast představuje oblast kontinentálního Skotska včetně ostrovů při západním pobřeží, Orkney a Shetlandu.
4.4.  Důkaz o původu  : Již od 19. století je hovězí maso Scotch Beef známo svou vysokou jakostí díky používání tradičních výživných režimů. Ve Spojeném království stejně jako jinde se těší dobré pověsti.
4.5.  Způsob výroby  : Hovězí dobytek je narozen a chován během celého života ve vymezené zeměpisné oblasti. Zvířata byla chována a poražena v souladu se systémy zjištění jakosti odpovídajícími evropské normě EN45011 (Guide ISO 65) jejichž normy, hodnocení a frekvence hodnocení odpovídají těm, které byly stanoveny žadatelem. Dobytek je poražený a zpracovaný v této oblasti v souladu se specifikací.
4.6.  Odkaz  : Rozsáhlé pastviny a typické skotské lučiny dodávají hovězímu masu Scotch Beef jeho zvláštní ráz.
4.7.  Kontrolní orgán  : Název : Scottish Food Quality Certification
Adresa : Royal Highland Centre
          
10th Avenue
          
Ingliston
          
Edinburgh, EH28 8NF
          
United Kingdom
          

Tel. : (44-131) 335 66 15
Fax : (44-131) 335 66 01
e-mail : enquiries@sfqc.co.uk

4.8.  Označení etiketou  : CHZO
4.9.  Národní požadavky  : -

(1) Evropská komise - Generální ředitelství - zemědělství - Oddělení pro politiku jakosti zemědělských produktů - B-1049 Brusel


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.