Nařízení Komise (ES) č. 1219/2004 ze dne 30. června 2004, kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1219/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1219/2004 ze dne  30. června 2004 , kterým se stanoví produkční náhrady pro olivový olej používaný při výrobě některých konzervovaných potravin
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne  22. září 1966  o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky(1), a zejména na článek 20a uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Dle článku 20a nařízení č. 136/66/EHS se na výrobu olivového oleje používaného při výrobě některých konzervovaných potravin poskytuje náhrada. Dle odstavce 6 tohoto článku, aniž je dotčen jeho odstavec 3, stanoví Komise tuto náhradu každé dva měsíce.
          
          
(2) Dle čl. 20a odst. 2 téhož nařízení se tato náhrada stanovuje na základě rozdílu mezi cenami na světovém trhu a na trhu Společenství, přičemž se bere v úvahu dovozní poplatek použitelný pro olivový olej, který spadá pod kód KN 15099000, a faktory používané pro stanovení vývozních náhrad pro ten samý olivový olej v rámci referenčního období. Za referenční období se považuje období dvou měsíců, které předcházejí zahájení platnosti produkční náhrady.
          
          
(3) Při použití výše uvedených kritérií by měly být náhrady stanoveny následujícím způsobem,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Pro měsíce červenec a srpen 2004 se výše produkční náhrady uvedená v čl. 20a odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS stanoví na 44,00 EUR/100 kg.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem  1. července 2004 .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  30. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
J. M.  Silva Rodríguez
          
  generální ředitel pro zemědělství
          
(1) Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1513/2001 (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 4).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.