Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1222/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady  (ES) č. 1222/2004 ze dne  28. června 2004  o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení
          
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 104 odst. 14 třetí pododstavec této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu(1),
          s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(2),
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne  22. listopadu 1993  o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství(3), obsahuje definici veřejného zadlužení nesplaceného ke konci roku, jež je rozhodující pro účely postupu při nadměrném schodku, a stanoví časový rozvrh pro oznamování ročního veřejného zadlužení a dalších ročních vládních údajů Komisi.
          
          (2) Dostupnost vládních údajů včetně údajů o veřejném zadlužení v každém čtvrtletí je nanejvýš důležitá pro hospodářskou analýzu a řádný dohled nad rozpočtovou situací v členských státech. Nařízení Komise (ES) č. 264/2000 ze dne  3. února 2000 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 2223/96, pokud jde o konjunkturální statistiku veřejných financí(4), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2002 ze dne  10. června 2002  o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí(5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 ze dne  10. března 2004  o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí(6) se týkají sestavování a předávání čtvrtletních údajů o nefinančních a finančních vládních účtech, ale nevztahují se na čtvrtletní veřejné zadlužení.
          
          (3) Pro přehlednost a s ohledem na zvláštní úlohu nařízení (ES) č. 3605/93 při provádění postupu při nadměrném schodku by mělo být sestavování a předávání čtvrtletních údajů o veřejném zadlužení upraveno samostatným právním předpisem.
          
          (4) Čtvrtletní veřejné zadlužení by mělo být definováno tak, aby zajistilo soulad s definicí veřejného zadlužení nesplaceného na konci roku podle nařízení (ES) č. 3605/93. Tento soulad musí být zachován v případě, že Rada změní nařízení (ES) č. 3605/93 nebo že Komise začlení nové odkazy na Evropský systém integrovaných hospodářských účtů ( ŤESA 95ť ) zřízený nařízením Rady (ES) č. 2223/96 ze dne  25. června 1996  o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropském společenství(7) do nařízení (ES) č. 3605/93.
          
          (5) Nařízení (ES) č. 264/2000, (ES) č. 1221/2002 a (ES) č. 501/2004 uvádějí, že čtvrtletní údaje o nefinančních a finančních účtech vládních institucí musí být předány ve lhůtě tří měsíců od konce čtvrtletí, jehož se týkají. Tato prodleva předávání je rovněž vhodná pro čtvrtletní údaje o veřejném zadlužení,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
           Ťveřejnýmť  sektor vládních institucí, jak je definován v Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (dále jen  ŤESA 95ť ), přijatém nařízením (ES) č. 2223/96. Kódy v závorkách odkazují na ESA 95.
           ŤČtvrtletním veřejným zadluženímť  jmenovitá hodnota celkového hrubého dluhu nesplaceného ke konci každého čtvrtletí v sektoru vládních institucí (S.13), s výjimkou závazků, proti nimž sektor vládních institucí (S.13) drží odpovídající finanční aktiva.
          Čtvrtletní veřejné zadlužení tvoří závazky sektoru vládních institucí v těchto kategoriích: oběživo a vklady (AF.2); cenné papíry jiné než akcie, kromě finačních derivátů (AF.33) a úvěry (AF.4), podle jejich definice v ESA 95.
          Jmenovitou hodnotou závazku nesplaceného ke konci každého čtvrtletí se rozumí jeho nominální hodnota.
          Jmenovitá hodnota závazku vázaného na index odpovídá jeho nominální hodnotě upravené o změnu hodnoty jistiny v důsledku indexace do konce každého čtvrtletí.
          Závazky denominované v zahraničních měnách nebo směněné prostřednictvím smluvních dohod z jedné zahraniční měny na jednu nebo více jiných zahraničních měn se přepočtou na jinou zahraniční měnu na základě kurzu dohodnutého v těchto dohodách a přepočtou se na národní měnu v reprezentativním tržním směnném kurzu platném v poslední pracovní den každého čtvrtletí.
          Závazky denominované v národních měnách a směněné prostřednictvím smluvních dohod na zahraniční měnu se přepočtou na zahraniční měnu na základě kurzu dohodnutého v těchto dohodách a přepočtou se na národní měnu v reprezentativním tržním směnném kurzu platném v poslední pracovní den každého čtvrtletí.
          Závazky denominované v zahraničních měnách a směněné prostřednictvím smluvních dohod na národní měnu se přepočtou na národní měnu na základě kurzu dohodnutého v těchto dohodách.
          
          Článek 2
          Časový rozvrh
          1.Členské státy sestavují a předávají Komisi údaje o čtvrtletním veřejném zadlužení nejpozději ve lhůtě tří měsíců od konce čtvrtletí, jehož se údaje týkají.
          Současně se předávají veškeré revize údajů za předchozí čtvrtletí.
          2.První předání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení se uskuteční do  31. prosince 2004 .
          3.Pokud vnitrostátní statistické systémy vyžadují závažné změny, může Komise výjimečně prodloužit lhůtu pro první předání čtvrtletních údajů nejvýše o jeden rok.
          Článek 3
          Údaje za předchozí období
          Údaje za předchozí období od prvního čtvrtletí roku 2000 budou předány do  31. prosince 2004 . V případě potřeby mohou být údaje poskytnuty za pomoci metody nejlepšího odhadu.
          Článek 4
          Změny
          1.Rozhodne-li Rada změnit nařízení (ES) č. 3605/93 v souladu s pravidly týkajícími se pravomocí a postupů, jež jsou stanoveny Smlouvou, změní zároveň článek 1 tohoto nařízení, aby byly definice v něm obsažené s uvedeným nařízením v souladu.
          2.Začlení-li Komise nové odkazy na ESA 95 do čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 3605/93 v souladu s článkem 7 uvedeného nařízení, začlení zároveň stejné nové odkazy do článku 1 tohoto nařízení, aby byly definice v něm obsažené s uvedeným nařízením v souladu.
          Článek 5
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Lucemburku dne  28. června 2004 .
           Za Radu
           předseda
          M.  Cullen
          (1) Stanovisko ze dne  30. března 2004  (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          (2) Stanovisko ze dne  19. dubna 2004 .
          (3) Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).
          (4) Úř. věst. L 29, 4.2.2000, s. 4.
          (5) Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 1.
          (6) Úř. věst. L 81, 19.3.2004, s. 1.
          (7) Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.